Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of e-comments regarding Acarlar Longoz in the framework of ecological tourism

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 6 - 20, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Akay, B. ve Zengin, B. (2012). Ekoturizm kaynaklarının geliştirilmesi: Doğu Marmara Bölgesi örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 115-122.
 • Akbaş, S. (2016). Türkiye’de karayolu ulaşımına kapalı mekânlarda bisiklet turizmi güzergâh standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir.
 • Akpınar, E. ve Bulut Y. (2010). Ülkemizde alternatif turizm bir dalı olan ekoturizm çeşitlerinin bölgelere göre dağılımı ve uygulama alanları. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010, Artvin.
 • Aktaş, A. (2009). Sakarya (Guide-Rehber), İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Alkanlı, E. (2014). Kazdağları bölgesinde ekolojik turizme yönelik tasarım ilkeleri oluşturulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Altan, Ş. (2006). Türkiye’de ekoturizm uygulamaları ve ekonomiye katkıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Atalay, İ (1983). Türkiye vejetasyon coğrafyasına giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Aydın, P. (2012). Bursa ili dağ yöresinde ekolojik turizmi geliştirme olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Başfırıncı, Ç. Ş. (2008). Bir pazarlama iletişim medyası olarak web ortamında içerik analizi yapmanın güçlükleri ve olası çözüm önerileri. Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 19(61), 52-71.
 • Baykal, M. H. (2006). Acarlar Longozu (Sakarya) örneğinde korunan alanlarda eğitim ve bilinçlendirme araçlarının genel özelliklerinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Belli, S. ve Özdemir, E. G. (2018). Sinop Cezaevi’nin hüzün turizmi çerçevesinde incelenmesi: TripAdvisor örneği. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı 1-3 Kasım 2018, Sapanca.
 • Blangy, S. & Mehta, H. (2006). Ecotourism and ecological restoration. Journal for Nature Conservation, 14(3-4), 233-236.
 • Bozok, D. ve Yılmaz, G. Ö. (2008). Eko-Turizm. N. Hacıoğlu & C. Avcıkurt (Eds.), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi içinde (ss. 111-136). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Buckley R. (2004). Ecotourism series. No2. environmental impacts of ecotourism, London: Cabı Publishing.
 • Butcher, J. (2007). Ecotourism, NGOs and development: A critical analysis (contempory geographies of leisure, tourism and mobility, Canada: by Routledge.
 • Che, D. (2006). Developing ecotourism in first world, resource-dependent areas. Geoforum, 37(2), 212-216.
 • Demir, C. ve Çevirgen, A. (2006). Ekoturizm Yönetimi, İzmir: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirbulat, Ö. G. ve Aymankuy, Y. (2016). Batum destinasyonuna yönelik E-yorumların içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu 22 Nisan 2016, Balıkesir.
 • Drumm, A. & Moore, A. (2005). Ecotourism Development-A Manual for Conservation Planners and Managers, Virginia: The Nature Conservancy.
 • Erkut, F. Ç. (2005). Ekoturizm kaynağı olarak Akçay Vadisi ve Madran Dağı’nın değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Ertürk, M. D. (2005). Acarlar Gölündeki mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenme olaylarının tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Eskin, B., Tuncer, M. ve Demirçivi, B. M. (2017). Alternatif turizm çeşidi olarak ekolojik turizm: Hasan Dağı örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-26.
 • Gökyer, E., Öztürk, M., Dönmez, Y. ve Çabuk, S. (2015). Bartın İli dağlık alanlarında coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak ekoturizm faaliyetlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(12), 25-35.
 • Gönençgil, B. (2008). Tehdit altındaki kıyı alanlarına bir örnek: Acarlar Longozu-Karasu, Sakarya. V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 16-17 Ekim 2008, Ankara.
 • Hill, J. & Gale, T. (2009). Ecotourism and environmental sustainability, England: Ashgate Publishing Limited.
 • http://karasu.bel.tr/Sayfa/Acarlar-Longozu-31 (Erişim Tarihi: 22.12.2019).
 • http://sakarya.ormansu.gov.tr/Sakarya/AnaSayfa/DKMP/acarlarLongozu.aspx?sflang=tr (Erişim Tarihi: 06.02.2020).
 • http://www.sakarya.gov.tr/Acarlar-Longozu (Erişim Tarihi: 22.12.2019).
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sakarya/gezilecekyer/acarlar-longozu (Erişim Tarihi: 22.12.2019).
 • İbiş, S. (2013). Sürdürülebilir turizm açısından acarlar longozunun yerel paydaşlar tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • İbiş, S. ve O. Batman (2013). Turistik destinasyon olarak Acarlar Longozunun değerlendirilmesi. M. Mesci (Ed.), 12. Geleneksel Turizm Paneli Akçakoca Düzce Bildiriler Kitabı (ss. 50-59). Düzce: Düzce Üniversitesi.
 • İnan, Ç. (2007). Yıldız (Istranca) Dağları ve çevresindeki floradan sürdürülebilir kırsal kalkınma ve ekoturizm amacıyla yararlanma olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Karaduman, D. (2019). Acarlar Longozu (Sakarya) florası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kasalak, M. A., Yurcu, G., Akıncı, Z. ve Sarı, D. B. (2018). Ekolojik çiftliklerin ekoturizm girişimciliği kapsamında değerlendirilmesi: Antalya ili alan araştırması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 10(18), 221-240.
 • Khan, M. M. & Su, K. D. (2003). Service quality expectations of travellers visiting Cheju Island in Korea. Journal of Ecotourism, 2(2), 114-125.
 • Koçan, N. (2011). Murat Dağı’nın ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1(3), 69-75.
 • Kuter, N. ve Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik kapsamında ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2), 146-156.
 • Neil, J. & Stephen, W. (1999). Ecotourism, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Oktay, H. (2019) Ekoturizmin turistin genel amaçları ve turizm sektörü içerisindeki konumu üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özkan, E. ve Kubaş, A. (2012). Yıldız dağlarında kırsal kalkınmada ekoturizm fırsatları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14(22), 149-153.
 • Polat, D. D. ve Harputluoğlu, D. D. (2017). Sürdürülebilirlik kapsamında ekolojik oteller: Narköy ekolojik otel ve eğitim merkezi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management, 14(2), 31-46.
 • Salam, M. A., Lindsay, G. R. ve Beveridge, M. C. M. (2000). Eco-tourism to protect the reserve Mangrove Forest the sundarbans and its flora and fauna. Anatolia, 11(1), 56-66.
 • Sarıoğlu, S. (2018). Acarlar Gölü Longoz Ormanı (Sakarya) Ciğerotu (Marchantiophyta) florası. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.
 • Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245-249.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı 1-3 Şubat 2012, Uşak.
 • Sinha, G. N. 2009. Eco-Cultural tourism as a means for sustainable development. State Forest Research Institute, Itanagar, 1-4.
 • Sungur, Z. (2012). Sürdürülebilir ekoturizmin toplumsal etkileri: Türkiye’den örnekler. International Conference on Eurasian Economies, (4), 338-344.
 • Taştan, H. ve Kızılırmak, İ. (2019). Turizm çeşitleri ve şekilleri. A. C. Çakıcı (Eds.), Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm içinde (ss. 27-47). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tosun, C. ve Şahin, S. Z. (2006). Gelişen ve Değişen Eğilim: Ekoturizm. II. Balıkesir Turizm Kongresi 20-22 Nisan 2006, Balıkesir.
 • Tsaur, S. H., Lin, Y. C. ve Lin, J. H. (2006). Evaluating ecotourism sustainability from the integrated perspective of resource, community and tourism. Tourism Management, 27(4), 640-653.
 • Tuna, A. ve Erdoğan, E. (2013). Ekolojik kültürel turizm aracı eko müzelerin kültürel peyzaj açısından irdelenmesi. Ormancılık Dergisi, 9(2), 23-37.
 • Wearing, S. & Neil J. (2009). Ecotourism, second edition: Impacts, potentials and possibilities, Australıa: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.
 • Weaver, D. B. & Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28(5), 1168-1179.

Ekolojik turizm çerçevesinde Acarlar Longozu’na yönelik e-yorumların analizi

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 6 - 20, 30.06.2021

Öz

Acarlar Longozu dünyada ve Türkiye’de nadir görülen su basar ormanlarından birisidir. Nadir görülen bu doğal güzelliğin ekolojik turizm açısından değerlendirilmesi ve ön plana çıkarılması amacıyla Acarlar Longozu’na yönelik olarak seyahat yorum sitesi TripAdvisor’de yapılan ziyaretçi yorumları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu kapsamda Acarlar Longozu’na yönelik Ağustos 2013-Mart 2020 tarihleri arasında TripAdvisor sitesinde Türkçe ve İngilizce ziyaretçi yorumları incelenmiş ve elde edilen veriler analiz edilerek tablo haline getirilmiştir. Bu doğrultuda toplam 156 yorum incelenmiş olup ziyaretçi yorumları olumlu, olumsuz ve tavsiye niteliğinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ziyaretçilerin Longoz’a bırakmış oldukları yorumlar arasında olumlu olarak değerlendirilen ifadeler “Mutlaka görülmesi/gidilmesi gereken bir yer/görülmeye değer”, “Doğal güzelliği büyüleyici/güzel/doğa harikası” en olumlu ifadeler olarak ön plana çıkmaktadır. Olumsuz olarak değerlendirilen ifadeler ise “Pet şişeler ve çöplerle alan boğulmak isteniyor/çevre kirliliği var”, “Bakımsız” şeklindedir. Öneri yorumlardan bazıları şu şekildedir: “Harika fotoğraflar çekilebilir bir yer”, “Sandal ya da benzeri bir kiralamayla longoz içinde gezebilirsiniz”.

Kaynakça

 • Akay, B. ve Zengin, B. (2012). Ekoturizm kaynaklarının geliştirilmesi: Doğu Marmara Bölgesi örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 115-122.
 • Akbaş, S. (2016). Türkiye’de karayolu ulaşımına kapalı mekânlarda bisiklet turizmi güzergâh standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir.
 • Akpınar, E. ve Bulut Y. (2010). Ülkemizde alternatif turizm bir dalı olan ekoturizm çeşitlerinin bölgelere göre dağılımı ve uygulama alanları. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010, Artvin.
 • Aktaş, A. (2009). Sakarya (Guide-Rehber), İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Alkanlı, E. (2014). Kazdağları bölgesinde ekolojik turizme yönelik tasarım ilkeleri oluşturulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Altan, Ş. (2006). Türkiye’de ekoturizm uygulamaları ve ekonomiye katkıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Atalay, İ (1983). Türkiye vejetasyon coğrafyasına giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Aydın, P. (2012). Bursa ili dağ yöresinde ekolojik turizmi geliştirme olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Başfırıncı, Ç. Ş. (2008). Bir pazarlama iletişim medyası olarak web ortamında içerik analizi yapmanın güçlükleri ve olası çözüm önerileri. Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 19(61), 52-71.
 • Baykal, M. H. (2006). Acarlar Longozu (Sakarya) örneğinde korunan alanlarda eğitim ve bilinçlendirme araçlarının genel özelliklerinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Belli, S. ve Özdemir, E. G. (2018). Sinop Cezaevi’nin hüzün turizmi çerçevesinde incelenmesi: TripAdvisor örneği. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı 1-3 Kasım 2018, Sapanca.
 • Blangy, S. & Mehta, H. (2006). Ecotourism and ecological restoration. Journal for Nature Conservation, 14(3-4), 233-236.
 • Bozok, D. ve Yılmaz, G. Ö. (2008). Eko-Turizm. N. Hacıoğlu & C. Avcıkurt (Eds.), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi içinde (ss. 111-136). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Buckley R. (2004). Ecotourism series. No2. environmental impacts of ecotourism, London: Cabı Publishing.
 • Butcher, J. (2007). Ecotourism, NGOs and development: A critical analysis (contempory geographies of leisure, tourism and mobility, Canada: by Routledge.
 • Che, D. (2006). Developing ecotourism in first world, resource-dependent areas. Geoforum, 37(2), 212-216.
 • Demir, C. ve Çevirgen, A. (2006). Ekoturizm Yönetimi, İzmir: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirbulat, Ö. G. ve Aymankuy, Y. (2016). Batum destinasyonuna yönelik E-yorumların içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu 22 Nisan 2016, Balıkesir.
 • Drumm, A. & Moore, A. (2005). Ecotourism Development-A Manual for Conservation Planners and Managers, Virginia: The Nature Conservancy.
 • Erkut, F. Ç. (2005). Ekoturizm kaynağı olarak Akçay Vadisi ve Madran Dağı’nın değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Ertürk, M. D. (2005). Acarlar Gölündeki mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenme olaylarının tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Eskin, B., Tuncer, M. ve Demirçivi, B. M. (2017). Alternatif turizm çeşidi olarak ekolojik turizm: Hasan Dağı örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-26.
 • Gökyer, E., Öztürk, M., Dönmez, Y. ve Çabuk, S. (2015). Bartın İli dağlık alanlarında coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak ekoturizm faaliyetlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(12), 25-35.
 • Gönençgil, B. (2008). Tehdit altındaki kıyı alanlarına bir örnek: Acarlar Longozu-Karasu, Sakarya. V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 16-17 Ekim 2008, Ankara.
 • Hill, J. & Gale, T. (2009). Ecotourism and environmental sustainability, England: Ashgate Publishing Limited.
 • http://karasu.bel.tr/Sayfa/Acarlar-Longozu-31 (Erişim Tarihi: 22.12.2019).
 • http://sakarya.ormansu.gov.tr/Sakarya/AnaSayfa/DKMP/acarlarLongozu.aspx?sflang=tr (Erişim Tarihi: 06.02.2020).
 • http://www.sakarya.gov.tr/Acarlar-Longozu (Erişim Tarihi: 22.12.2019).
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sakarya/gezilecekyer/acarlar-longozu (Erişim Tarihi: 22.12.2019).
 • İbiş, S. (2013). Sürdürülebilir turizm açısından acarlar longozunun yerel paydaşlar tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • İbiş, S. ve O. Batman (2013). Turistik destinasyon olarak Acarlar Longozunun değerlendirilmesi. M. Mesci (Ed.), 12. Geleneksel Turizm Paneli Akçakoca Düzce Bildiriler Kitabı (ss. 50-59). Düzce: Düzce Üniversitesi.
 • İnan, Ç. (2007). Yıldız (Istranca) Dağları ve çevresindeki floradan sürdürülebilir kırsal kalkınma ve ekoturizm amacıyla yararlanma olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Karaduman, D. (2019). Acarlar Longozu (Sakarya) florası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kasalak, M. A., Yurcu, G., Akıncı, Z. ve Sarı, D. B. (2018). Ekolojik çiftliklerin ekoturizm girişimciliği kapsamında değerlendirilmesi: Antalya ili alan araştırması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 10(18), 221-240.
 • Khan, M. M. & Su, K. D. (2003). Service quality expectations of travellers visiting Cheju Island in Korea. Journal of Ecotourism, 2(2), 114-125.
 • Koçan, N. (2011). Murat Dağı’nın ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1(3), 69-75.
 • Kuter, N. ve Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik kapsamında ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2), 146-156.
 • Neil, J. & Stephen, W. (1999). Ecotourism, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Oktay, H. (2019) Ekoturizmin turistin genel amaçları ve turizm sektörü içerisindeki konumu üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özkan, E. ve Kubaş, A. (2012). Yıldız dağlarında kırsal kalkınmada ekoturizm fırsatları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14(22), 149-153.
 • Polat, D. D. ve Harputluoğlu, D. D. (2017). Sürdürülebilirlik kapsamında ekolojik oteller: Narköy ekolojik otel ve eğitim merkezi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management, 14(2), 31-46.
 • Salam, M. A., Lindsay, G. R. ve Beveridge, M. C. M. (2000). Eco-tourism to protect the reserve Mangrove Forest the sundarbans and its flora and fauna. Anatolia, 11(1), 56-66.
 • Sarıoğlu, S. (2018). Acarlar Gölü Longoz Ormanı (Sakarya) Ciğerotu (Marchantiophyta) florası. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.
 • Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245-249.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı 1-3 Şubat 2012, Uşak.
 • Sinha, G. N. 2009. Eco-Cultural tourism as a means for sustainable development. State Forest Research Institute, Itanagar, 1-4.
 • Sungur, Z. (2012). Sürdürülebilir ekoturizmin toplumsal etkileri: Türkiye’den örnekler. International Conference on Eurasian Economies, (4), 338-344.
 • Taştan, H. ve Kızılırmak, İ. (2019). Turizm çeşitleri ve şekilleri. A. C. Çakıcı (Eds.), Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm içinde (ss. 27-47). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tosun, C. ve Şahin, S. Z. (2006). Gelişen ve Değişen Eğilim: Ekoturizm. II. Balıkesir Turizm Kongresi 20-22 Nisan 2006, Balıkesir.
 • Tsaur, S. H., Lin, Y. C. ve Lin, J. H. (2006). Evaluating ecotourism sustainability from the integrated perspective of resource, community and tourism. Tourism Management, 27(4), 640-653.
 • Tuna, A. ve Erdoğan, E. (2013). Ekolojik kültürel turizm aracı eko müzelerin kültürel peyzaj açısından irdelenmesi. Ormancılık Dergisi, 9(2), 23-37.
 • Wearing, S. & Neil J. (2009). Ecotourism, second edition: Impacts, potentials and possibilities, Australıa: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.
 • Weaver, D. B. & Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28(5), 1168-1179.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yağmur SAVAŞKAN (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
0000-0003-2464-4815
Türkiye


Selin HALİLOĞLU
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
0000-0001-6224-5079
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Savaşkan, Y. & Haliloğlu, S. (2021). Ekolojik turizm çerçevesinde Acarlar Longozu’na yönelik e-yorumların analizi . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 6-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/63403/859642