Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turizm sektöründe vardiyalı çalışma sisteminin çalışan mutluluğuna etkisi

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 136 - 149, 31.12.2021

Öz

Günümüzde endüstri dünyasında hızla değişimler olmakta, çalışanların iş hayatında çalışma şekilleri gün geçtikçe değişmektedir. Esnek çalışmanın bir türü olan vardiyalı çalışma, çeşitli takımlar halinde gün içinde çalışılmasıdır ve iş dünyasında sıklıkla karşılaşılmaktadır. İş kesintiye uğramadan 24 saat çalışması gereken iş yerlerinde vardiyalı çalışma görülmektedir. Vardiyalı çalışmanın en sık görüldüğü sektörlerden biri de turizm sektörüdür. Bu çalışmada turizm sektöründe vardiyalı çalışmanın çalışan mutluluğu üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla rasgele seçilen turizm sektöründe çalışan 123 kişi ile Google Form üzerinden anket uygulaması yapılmış ve analizler SSPS 25 ile normallik, t-test, anova, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, vardiyalı çalışanların mutlulukları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Vardiyalı çalışmanın boyutu olan olumlu vardiyanın çalışan mutluluğu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmış, ancak, vardiyalı çalışmanın boyutu olan olumsuz vardiyanın çalışan mutluluğu üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucu bulunmuştur.

Kaynakça

  • Akduman, G. (2015). Çalışan mutluluğunun işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ile ilişkisi ve kuşaklar arasındaki farklılıkların incelenmesi. İstanbul Arel Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul.
  • Akduman, G. ve Duran, N. (2017). Organizasyonlarda çalışan mutluluğunun önemi ve insan kaynaklarında yeni bir kavram: Mutluluk departmanı. In International Social Research Congress (USAK’17)(29-39) (pp. 20-22).
  • Akduman, G. ve DÜNDAR, G. İ. (2017). Çalışan mutluluğunun işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ile ilişkisi ve kuşaklar arasındaki farklılıkların incelenmesi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 29-49.
  • Apalı, A. ve Özmen, M. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarında Duygusal Emek ve İşyeri Mutluluğu İlişkisi: Burdur Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 274-283.
  • Ayyıldız, F. N. (2018). Çalışan Sesinin, Örgüte Bağlılığına ve Çalışan Mutluluğuna Etkisi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
  • Bacak, B. ve Kazancı, E. (2014). Türk Çalışma Hayatında Vardiyalı Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik, Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6), 132-149.
  • Erer, B. (2021) İşyeri Mutluluğunun Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 215-229.
  • Bohle, P., Willaby, H., Quinlan, M.ve McNamara, M. (2011). Flexible work in call centres: Working hours, work-life conflict & health. Applied ergonomics, 42(2), 219-224.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şükriye KILIÇ AKSOY (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7473-5921
Türkiye


Tuğçe GÜN Bu kişi benim
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6044-1172
Türkiye


Hüseyin ÇİÇEK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8284-7955
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kılıç Aksoy, Ş. , Gün, T. & Çiçek, H. (2021). Turizm sektöründe vardiyalı çalışma sisteminin çalışan mutluluğuna etkisi . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 136-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/67807/1015804