Yazım Kuralları

1. Türkbilig Genel İlkeleri:
a) Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
b) Türkbilig, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
c) Türkbilig yayın ilkelerine uygun yazılar, şimdilik sadece turkbiligdergisi@gmail.com e-posta adresine gönderilir.
d) Türkbilig’de yayımlanan makalelere ücretsiz olarak www.turkbilig.com adresinden ulaşılabilir.
e) Derginin yayın dili Türkçedir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla İngilizce ve Almanca dillerinde yazılar yayımlanır. Ancak Türkçe-İngilizce başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.
f) Aşağıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmaz.


2. Türkbilig Yayın Etiği:
a) Türkbilig, yayın etiği kurallarına bağlıdır ve yayınlarında da bu kurallara uygun yayın yapar. Türkbilig, bilimsel yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen temel uygulamaların aşağıdaki ilkelerine, yayın etiği akış şemalarında yer alan izlenceye https://publicationethics.org/resources/flowcharts) ve Türkbilig’in yayın hayatına başladığı 2000 yılından bugüne geliştirdiği ve örnek alınan ilkelerine uymayı taahhüt eder.
b) Türkbilig’e gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dâhil edilmemiş, ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Gönderilen her bir yazının orijinal olup olmadığı ya da alana katkılı olup olmadığı yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem tarafından kör değerlendirmeden geçirilir.
c) Türkbilig, benimsemiş olduğu çift kör hakem süreci gereği, sunulan yazıların hakem değerlendirmesine gönderilme sürecinde, yazarların ve hakemlerin anonimliğini garanti altına alır. Yazara dair bilgilerin gizliliği derginin sorumluluğundadır. Ancak bu bilgiler, muhtemel suiistimal taşıyan yazıları soruşturmak amacıyla açılacak olası bir soruşturmada paylaşılabilir.
d) Hakemlerden birinin olumsuz raporlaması halinde, ilgili yazı üçüncü hakeme gönderilir; yazı, üçüncü hakemin kararı doğrultusunda karara bağlanır. Hakemlerden “olumlu / yayımlanabilir” olarak raporlanan yazılar, dergide yayımlanma hakkı kazanmış olur. Ancak yayın kurulu ya da hakemler tarafından intihal, daha önce yayımlanmış olma, yazıların başkalarına ait olma durumları tespit edilen yazılar asla yayımlanmaz. Keza başka araştırmalardan kopyalanarak / dilimlenerek oluşturulmuş yazılar ile telif hakkı ihlali olan yazılar da etik dışı davranışlar olarak kabul edilir ve bu tür yazılar da yayımlanmaz. Türkbilig’e gönderilen yazılar intihal açısından iThenticate programına sokulur, yazarlardan da ayrıca intihal raporu istenebilir.
e) Türkbilig’e gönderilen makale, anket, ölçek, saha araştırması gibi telif hakkı olan ve etik sözleşme gerektiren yazılarda, yazarın Etik Komisyon İzni alması ve yayın kuruluna makale ile birlikte göndermesi zorunludur. Etik Komisyon İzni olmayan yazılar, hakem değerlendirme sürecine dahil edilmez. Türkbilig, başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Komisyon İzni, Gönüllü Katılımcı Formu, 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili yapılan araştırmalarda Aile İzin Formu ve ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.
f) Yayımlanan yazıların telif hakkı Türkbilig dergisine devredilir. Makale ve çevirilerde fikrî, ilmî ve hukukî sorumluluk, yazarlara / çevirmenlere aittir. Dergide makaleleri / çevirileri yayımlanan bütün yazarlar / çevirmenler bu maddeyi kabul etmiş sayılır. Türkbilig, makalelerde yazarların ifade özgürlüğünü her koşulda savunur. Türkbilig’de yayımlanacak makalelerde ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içerik reddedilir. Türkbilig, bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.
g) Dergide yayımlanan yazılar, fotoğraflar, tablolar ve grafikler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
h) Editör, yayın aşamasındaki yazılarda esasa yönelik olmayan imlâ, noktalama gibi hususlar ile ilgili düzeltme yapma hakkına sahiptir.
ı) Türkbilig’e gönderilen yazılar için, değerlendirmelerde bulunan yayın kurulu üyeleri ve hakemler ile yazarlara herhangi bir ücret ödenmez; makaleleri yayımlanan yazarlardan da herhangi bir ücret talep edilmez.
i) Türkbilig dergisinde yayın değerlendirme sürecini tamamlamış yazılar, yayımlanmak üzere sıraya konulur. Ancak, konu önceliği ve güncelliği gibi sebeplerden dolayı yayın akışında değişiklikler yayın kurulu tarafından yapılabilir.


3. Türkbilig Yayın Kuralları:
a) Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu, akademik unvanını ve ORCID numarasını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir.
b) Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile yazılmalıdır).
c) Yazılar, Times 10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.
d) Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.
e) Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Kaynakça için dipnot kullanılmamalıdır.
f) Kaynakça sistemi olarak APA 6. Versiyon kullanılmalıdır.