ISSN: 1302-6011
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
1. Türkbilig’in Amacı:
a) Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türkoloji alanının hizmetine sunmak.
b) Türkoloji alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak.
2. Türkbilig’in Kapsamı:
Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Türkbilig, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi Türk dili ve edebiyatı ve kültürü ile ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir.

2021 - Cilt: 2021 Sayı: 41

Araştırma Makalesi

1. ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM HISTORISCHEN WÖRTERBUCH DES JAKUTISCHEN

Araştırma Makalesi

3. BĖÇİN SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE YENİ BİR ÖNERİ

Araştırma Makalesi

4. DEDE KORKUT HİKȂYELERİNDEKİ BİRLEŞİKLER

Araştırma Makalesi

6. ESKİ TÜRK YAZITLARINDA SAYILAR: ANLAMSAL BİR YAKLAŞIM

Araştırma Makalesi

7. MACAR TÜRKOLOGLARINA VE ARAŞTIRMALARINA DAİR

Araştırma Makalesi

9. TÜRKMENCEDE +çX ve +çXlXk EKLERİ

Araştırma Makalesi

11. ÇAĞATAYCA BİR YAZMA ESER: ṢALAT-I MESʿUDÎ-Yİ TÜRKÎ

Araştırma Makalesi

12. TABÎBNÂME BAĞLAMINDA TÜRKÇEDE YAKIN ANLAM

Araştırma Makalesi

14. RECAİZADE MAHMUT EKREM VE DÜNYADAN HARİÇ OLMAYAN ŞİİR

Araştırma Makalesi

15. CENAP ŞAHABETTİN SEMBOLİST MİDİR?

Kitap İncelemesi

16. İbrahim Şahin’den Tehlikeli Estetik

Rapor

18. TÜRKBİLİG TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DİZİNİ

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus

Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.