Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 244 - 260 2017-06-05

Görsel Programlama Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Deneyimine ilişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course

Hacer ÖZYURT [1] , Özcan ÖZYURT [2]


Bu çalışmanın amacı Görsel Programlama Dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma 2015-2016 güz yarıyılında Türkiye’deki bir üniversitenin Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümünde yürütülmüştür. Çalışma grubu olarak Görsel Programlama Dersini alan 11 öğrenci seçilmiştir. Ders kapsamında 5 öğrenci bağımsız, 6 öğrenci ise ikişer kişilik gruplar halinde çalışmıştır. Öğrenciler görsel programlama ortamında, belirledikleri konulara yönelik projeler üretmişlerdir. Çalışma sürecinde bireysel çalışan 1 öğrenci ve 2 grup çalışmadan ayrılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, projelerini başarıyla tamamlayan 4 bireysel ve bir grup olarak çalışan toplam 6 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilere öğrenme sürecinde önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte sınırlı da olsa olumsuz yönde görüş ortaya konulmuştur.

This study aims to investigation of students’ opinions about project based learning approach implemented in Visual Programing Course. The study was conducted in Technology Faculty, Software Engineering Department of a university in Turkey in 2015-2016 fall semester. 11 students taking Visual Programing Course were chosen as sample group. In the scope of the course 5 students studied independently, 6 students studied in groups consisting of two students. Students produced projects for the subjects they choice in visual programing environment. During the study an individual participant working alone and 2 groups left the study. Qualitative research method was used in the study, and interviews were conducted with 6 students in total - four individual students and two students studying in a group. The data obtained from interviews were subjected to content analysis. The results of the study show that project based learning approach contributes the learning process of the students at a significant level. However, even if they are in limited numbers there are also negative views about the approach.

 • Abdulaal, R. M, Al-Bahi, A. M., Soliman Y. & Iskanderani F. I. (2011). Design and implementation of a project-based active/cooperative engineering design course for freshmen. European Journal of Engineering Education, 36(4), 391-402.
 • Atıcı, B. ve Polat, H. (2010). Web tasarımı öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ve görüşlerine etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(2), 122-132.
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 53-67.
 • Aydın, S. ve Yel, M. (2013). Proje tabanlı öğrenme ortamlarının biyoloji öğretmen adaylarının öz-düzenleme seviyeleri ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi. Turkish Studies, 8(12), 95-107.
 • Bacanak, A., Aydın, M. ve Çepni, S. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje tabanlı öğretim yöntemi (PTÖY) ile ilgili ihtiyaçlarının incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 1-31.
 • Baran, M. ve Maskan, A. K. (2009). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 41-52.
 • Bayraktar, H. V. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Journal of International Social Research, 8(37), 709-718.
 • Beddoes, K. D., Jesiek, B. K. & Borrego, M. (2010). Identifying opportunities for collaborations in international engineering education research on problem- and project-based learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 4(2), 7-34.
 • Budak, E., Nalçacı, N. ve Köseoğlu, F. (2006). Proje-tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmenlerin karşılaştığı güçlükler ve yaklaşımın öğrenciler üzerindeki etkileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri, 6-8 Eylül 2006, Ankara.
 • Chen, L. (2004). Cooperative Project-based learning and students’ learning styles on web page development. Journal of Educational Technology Systems, 32(4), 363-375.
 • Dori, Y. & Tal, R. (2000). Formal and informal collabarate projects: Engaging in industry with environment awareness. Science Education, 84(1), 1-19.
 • Fallik, O., Eylon, B. S. & Rosenfeld, S. (2008). Motivating teachers to enact free-choice project-based learning in science and technology (PBLSAT): Effects of a professional development model. Journal of Science Teacher Education, 19, 565-591.
 • Gömleksiz, M. N. ve Fidan, E. K. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin web tasarımı dersinde kullanılmasına ilişkin nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 120-135.
 • Jeon, K., Jarrett, O. S. & Ghim, H. D. (2014). Project-based learning in engineering education: ıs it motivational?. International Journal of Engineering Education, 30(2), 438-448.
 • Mason, G. S., Shuman, T. R. & Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on Education, 56(4), 430-435.
 • Özdener, N. ve Özçoban, T. (2004). Bilgisayar eğitiminde çoklu zeka kuramına göre proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 147-170.
 • Özer, D. Z. ve Özkan, M. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 635-645.
 • Palmquist, S. M. (2005). Benefiting professional practice using engineering mathematics: a project-based learning approach. In: Proceedings of The 2005 Annual Conference & Exhibition Of The American Society Of Engineering Education, Portland, OR.
 • Stewart, R. A. (2007) Investigating the link between self directed learning readiness and project-based learning outcomes: The case of international masters’ students in an engineering management course. European Journal of Engineering Education, 32(4), 453–465.
 • Tosun, N. (2014). Böte bölümü öğrencilerinin proje tabanlı topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 961-980.
 • Yalçın, S. A., Turgut, Ü. ve Büyükkasap, E., (2009). Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 81-105.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hacer ÖZYURT
Kurum: KARADENIZ TEKNIK UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Özcan ÖZYURT
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat285047, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {244 - 260}, doi = {10.16949/turkbilmat.285047}, title = {Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course}, key = {cite}, author = {Özyurt, Hacer and Özyurt, Özcan} }
APA Özyurt, H , Özyurt, Ö . (2017). Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 8 (2) , 244-260 . DOI: 10.16949/turkbilmat.285047
MLA Özyurt, H , Özyurt, Ö . "Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 (2017 ): 244-260 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/29685/285047>
Chicago Özyurt, H , Özyurt, Ö . "Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 (2017 ): 244-260
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course AU - Hacer Özyurt , Özcan Özyurt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.285047 DO - 10.16949/turkbilmat.285047 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 244 EP - 260 VL - 8 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.285047 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.285047 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course %A Hacer Özyurt , Özcan Özyurt %T Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course %D 2017 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.285047 %U 10.16949/turkbilmat.285047
ISNAD Özyurt, Hacer , Özyurt, Özcan . "Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 / 2 (Haziran 2017): 244-260 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.285047
AMA Özyurt H , Özyurt Ö . Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2017; 8(2): 244-260.
Vancouver Özyurt H , Özyurt Ö . Investigation of Students’ Opinions about Project Based Learning Experience in Visual Programing Course. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2017; 8(2): 244-260.