Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 55 2020-06-01

Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazmaya Uygunluğu (2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programları Örnekleri)

Bünyamin SARIKAYA [1]


Bu araştırmada amaç 2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğunu belirlemektir. Çalışmada incelenen kazanımlar 2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan 1.-8. sınıf yazma kazanımlarından oluşmaktadır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan 48 yazma kazanımından 19’unun yaratıcı yazmaya uygun olduğu, 29 yazma kazanımının ise yaratıcı yazmaya uygun olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan 55 yazma kazanımından 23’ünün yaratıcı yazmaya uygun olduğu, 32’sinin ise yaratıcı yazmaya uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar alan yazın doğrultusunda tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
kazanım, yaratıcı yazma, öğretim programı
 • Ak, E. (2011). Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersindeki Yazılı Anlatım Becerileri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Akbayır, S. (2006). Yazılı Anlatım Biçimlerinin Yazma Becerisi Edinimindeki işlevleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Altunkaya, H. (2010). Eski ve Yeni II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretiminin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları ile Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Belet, Ş.D. (2005). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine ilişkin Tutumlara Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Brookes, I and Duncan, M.. (2004). Good Writing Guide. New York: Harap Publishers Ltd.
 • Bulut, K.; Çiftçi, Ö. (2014). 2006 Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda Yer Alan Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazmaya Uygunluğu. International Journal of Language Academy Volume 2/4. p. 375/384
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (10. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Edt. D. M. Bütün ve S. B. Demir) Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 343-357.
 • Dikici, A. (2001). Sanat Eğitiminde Yaratıcılık. Milli Eğitim Dergisi. S. 149.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kasapoğlu, B. (2007). Türkiye ve Almanya’da ilköğretim Birinci Kademe Dördüncü Sınıf Ana Dili Ders Kitaplarında Yazma Eğitimi ve Öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Küçük, S. (2007). Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Sorularla Yönlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. C. 4, S. 2, s. 181-200.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerindeki Yazma Süreçlerinin ve Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • MEB. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Miles M.B.&Huberman A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 2nd Edition. Calif: SAGE Publications.
 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz – okulda, işyerinde, evde kullanılabilecek yaratıcı yazı uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Robinson, K. (2008). Yaratıcılık – Aklın Sınırlarını AĢmak. (Çev. Nihal Geyran Koldaş). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Rubin, D. (2000). Teaching Elementary Language Arts, “A Balanced Approach”. Boston: A Pearson Education Company.
 • Tchudı, S. N. and Tchudı, S. J. (1991). The English Teacher’s Handbook: Ideas and Resource for Teaching English. Boynton. Cook Publishers.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Tübar-XXVII. Bahar, 621-642.
 • Ungan, S. (2007). Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. S. 23, s. 461-472.
 • Uyğun, A. ve Çetin, D. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki yazma kazanımlarının yaratıcı yazma becerisine uygunluğu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 1-13.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8393-7127
Yazar: Bünyamin SARIKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Sarıkaya, B . (2020). Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazmaya Uygunluğu (2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programları Örnekleri) . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (1) , 42-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/728097