Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 216 - 236 2020-06-01

2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Duyuşsal Alana Uygun Kazanım Hazırlama

Hülya SÖNMEZ [1]


Bu çalışmanın amacı, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda duyuşsal alana uygun olarak kazanımların nasıl hazırlanacağını belirlemektir. Bu kapsamda incelikle öğretim programında duyuşsal alana uygun kazanımların olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda programda duyuşsal alana oldukça az yer verildiği belirlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle duyuşsal alan taksonomisine uygun olarak kazanımların nasıl hazırlanacağı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda taksonominin alma, yanıtlama-tepkide bulunma, değer verme, düzenleme ve niteleme/içselleştirme kategorileri ile programdaki değer ve temalar arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonraki aşamada tema ve değerler esas alınarak taksonominin duyuşsal kategorilerine uygun olarak 5. sınıftan 8. sınıfa kadar kazanımlar hazırlanmıştır. Yapılan bu tasarlama sonucunda programda kazanımların hazırlanmasında duyuşsal alandan yararlanabileceği belirlenmiştir. Özellikle tema ve değer eğitimi için duyuşsal alan kategorilerinin etkili ve işlevsel olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle Türkçe dersi öğretim programında duyuşsal alanın beş kategorisinden yararlanabileceği önerilmiştir.
Duyuşsal alan, Öğretim programı
  • Akarsu, S. (2017). İlköğretim(1-8) Müzik öğretimi programı kazanımlarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(44), 279-289. Avşar, G. ve Mete, F. (2018). Türkçe öğretim programlarında kullanılan fiillerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre sınıflandırılması. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 6(2018), 75-87. Bohlin, Roy M. (1998). The affective domain: a model of learner-ınstruction ınteractions. proceedings of selected research and development presentations at the national convention of the associationfor educational communications and technology (AECT). Sponsored by the Research and Theory Division (20th, St. Louis, MO, February 18-22, 1998); see IR 019 040. Boyle, A. (2007). The affective domain – report on a workshop at Carleton College. Planet, 18 (June), 49-50. Brett, A., Smith, M., Price, E., & Huitt, W. (2003). Overview of the affective domain. educational psychology ınteractive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved [date], from http://www.edpsycinteractive.org/brilstar/chapters/affectdev.pdf Kayhan, C. ve Tokca, H. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf ünite kazanımları ile ders kitapları hazırlık ve değerlendirme sorularının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefler açısından karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 685-700. Denham, S. (1998). Emotional development in young children. New York: Guilford Press. Güllü, M. Arslan, C. Uğraş, S. ve Görgüt, İ. (2011). Yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının değerlendirilmesi. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 122-133. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., & Masia, B.B. (1964). Taxonomy of educational objectives. the classification of educational goals, handbook II: affective domain. New York: David McKay Company, Inc. Özdemir, M. ve Altıok, S. (2015). Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 363-373. Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB: Ankara. Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). MEB: Ankara. Sönmez, H. (2017). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre tasarlanan ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (model önerisi). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4495-284X
Yazar: Hülya SÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Sönmez, H . (2020). 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Duyuşsal Alana Uygun Kazanım Hazırlama . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (1) , 216-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/737945