Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 268 - 284 2020-12-28

Değerler Eğitimi Bağlamında Animasyonlar: Kung Fu Panda 3 Filmi İncelemesi

Burhan Mikdat ALBAYRAK [1] , Ayça KARTAL [2]


Filmler çocukların hayal dünyalarını etkileyen önemli araç-lardandır. Çocukların karakterine doğrudan etki edebilecek öneme sahip filmler, değer eğitimi açısından da kullanılabilecek materyallerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan filmin niteliği, seviyesi ve barındırdığı unsurlar göz önünde bulundurulduğunda ilkokul düzeyindeki öğrenciler açısından filmlerin değer eğitiminde etkili olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede araştırma problemi “Kung Fu Panda 3 filmi öğrenciler açısından nasıl değerlendirilmektedir?” olarak belirlenmiştir. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde MEB’e bağlı bir ilkokulda öğrenim görmekte olan üçüncü sınıftan altı ve dördüncü sınıftan on dört olmak üzere toplamda yirmi öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım çerçevesinde yürütülmüş-tür. Bu kapsamda seçilen öğrencilerle Kung Fu Panda 3 filmi izlenmiş, öğrencilerin bu filme yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Her iki formun geliştirilme-sinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Veri analizi gerçekleştirilirken öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin öncelikle kodlar halinde ifade edilmiştir. Bu işleminin ardından elde edilen kodlardan ortak temalara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar-la karşılaştırılarak, değer eğitiminde kullanılan filmlerin özellikle birleştirilmiş sınıf öğrencileri gözüyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler izledikleri filmde kendilerine yakın gördükleri karakterlerle kendilerini eşleştirmişlerdir..
değerler eğitimi, animasyonlar, ilkokul
 • Aral, N., Ceylan, R. ve Bıçakçı, M. R. (2011). Çocukların televizyon seyretme alışkanlıklarının yaş ve cinsiyete göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 489-498.
 • Ayan, S. ve Baş, B. (2015). Çizgi filmlerdeki söz varlığıyla ilkokul öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitim Dergisi, 3(4), 84-99.
 • Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Beldağ, A. (2012). İlköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 319663).
 • Beldağ, A. ve Yarar Kaptan, S. (2017). Arabalar filminin içerdiği değerlere ilişkin bir inceleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2),487-499.
 • Bursalı, H. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2015). Çizgi dizilerin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin söz varlığına katkısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 60-74.
 • Çoban Keneş, H. (2015). Punky ve Afacan Toto isimli çizgi filmlerde 'Öteki'nin temsili. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 49(2), 31- 50. Erdoğan, S. (2010). Erken çocukluk eğitiminde televizyonun sosyal gelişim ve değerler eğitimine etkisi. Confederence New Trends in Educationand Their Implications, 11-13 Kasım, Antalya.
 • Ersoy, A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 79- 103.
 • Eskandari, M. (2007). İran'da tv'de yayımlanan çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin eğitimine etkisi , Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: ).
 • Güven, B. (1997). İnsan ve kültür (3. Baskı). Ankara: Remzi Kitabevi.
 • İnce, M. (1991). Çizgi filmlerin 6-18 yaş grubu bireylerin yaşantılarındaki yeri ve önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 18041).
 • İşsever, M. S. (2008). Çizgi filmlerdeki şiddetin ilkokul öğrencileri ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 235387).
 • Karakuş, N. (2015). Okulöncesi döneme hitap eden tema içerikli çizgi filmlerin değerler eğitimine katkısı yönünden değerlendirilmesi (Niloya örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 12(30), 251- 277.
 • KulaoğluTonger, S. (2013). Piyanonun Türk kültürüne uyumunun eğitim fakültesi bünyesinde incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 349001).
 • Kamacıoğlu, B. (2017). Çizgi filmlerin kültür aktarımındaki rolü ve Hayao Miyazaki çizgi filmleri. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 7(13), 1-18.
 • Kurnaz, A. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda değerler eğitimi. Geleceğin Mimarı Üstün Yetenekliler Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 27 Nisan 2012, Tekirdağ.
 • Küçükahmet, L. (1997). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Gazi Kitabevi Yayıncılık.
 • Lehman, C., P. (2001). Black characters and social commentary in animated cartoons. Journal of Popular Film and Television, 29 (2), 74-81. Li, X. T. (2012). Investigation on the Mechanism of Qi-Invigorationfrom a Perspctive of Effects of Sijunzi Decoction on Mitochondrial Energy Metabolism; InTech: Rijeka, Croatia, 247-275.
 • Liujin, L. (2017). Research on the cartoon culture and national image construction. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 119, 671-675.
 • Luther, C. A. & Legg Jr., J. R. (2010). Gender differences in depictions of social and physical aggression in children's television cartoons in the US. Journal of Children and Media, 4(2), 191-205, DOI: 10.1080/17482791003629651.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: Okulöncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Oyman, N. (2016). Türk yüksek öğretim kurumlarındaki güç ilişkilerinin alan kuramı ve dramaturjik yaklaşım bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 431414).
 • Önder, A. & Balaban Dağal, A. 2005. Televizyon ve okul öncesi dönem çocuğu (Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular). Ankara: Morpa Yayınları. Rojek, C. (2006). Disney culture. UK: Routledge. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614369300390111 11.11.2018 tarihinde alınmıştır. Sevim, Z. (2013). Çizgi filmlerin değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi ,Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 344660).
 • Soydemir, D. (2015). Hekim ve hemşirelerin hata raporlama engelleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir (Tez No: 408492).
 • Tural, S. (1992). Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler. Ankara: Ecdad Yayınevi.
 • TÜİK (2013). www.tuık.gov.tr. 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013 (10.08.2018 tarihinde alınmıştır.) Türkmen, N. (2012). Çizgi filmlerin kültür aktarımındaki rolü ve pepee. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(2),139- 158.
 • Yaman, E., Bayburtlu, F.İ., Tekir, B., ve Kırman, S. (2015). Dede Korkut çizgi filminde yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 245- 269. Yağlı, A. (2013). Çocuğun eğitiminde ve sosyal gelişiminde çizgi filmlerin rolü: Caillou ve Pepee örneği. Turkish Studies, 8(10), 707-719.
 • Yavuzer, H. (2004). Çocuk psikolojisi. Remzi Kitabevi: İzmir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, C. (2016). 3-6 yaş çocuklarının tercih ettikleri çizgi filmlerdeki şiddet içeriklerinin analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 698-716.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8819-2294
Yazar: Burhan Mikdat ALBAYRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4297-8002
Yazar: Ayça KARTAL
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Albayrak, B , Kartal, A . (2020). Değerler Eğitimi Bağlamında Animasyonlar: Kung Fu Panda 3 Filmi İncelemesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (2) , 268-284 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/716458