Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 365 - 374 2020-12-28

Piyano Eğitiminde Ön Dinleme ve Analiz Uygulamalarının Öğrencilerin Deşifre Başarısına Etkisi

Mehmet Kayhan KURTULDU [1] , İ̇̇rem KÜÇÜK [2]


Bu çalışmada piyano eğiminde ön dinleme ve analiz yaparak çalışmanın öğrencilerin deşifre çalma becerilerine etkisi incelenmiştir. Çalışma için biri kontrol grubu, diğer ikisi birinci ve ikinci deney grubu olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. Deneysel olarak yürütülen çalışmada kontrol grubu ile klasik biçimde çalışma yapılmıştır. Uygulamada deney gruplarının biri ile çalışılacak eserin önceden dinlemesi yapılmış, diğeri ile çalışılacak eser çeşitli özellikleri ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin deşifre çalma performansları kayıt altına alınarak izlenmiş ve puana dönüştürülmüştür. Elde edilen puanlara yönelik istatistik ölçümler yapılmış ve Kruskal Wallis H testi tercih edilmiştir. Yapılan istatistik ölçümler neticesinde deney grubundaki öğrencilerin ön dinleme ve analiz uygulamaları ile kontrol grubundan daha başarılı olduğu görülmüştür. Deney grupları arasında ise analiz yapan grubun başarısı daha yüksek bulunmuştur.
piyano eğitimi, ön dinleme, analiz, deşifre
 • Ağayeva, M. (2016). Prof. Ogtay Abbasquliyev’in çalışma tecrübesinden piyano sınıfında müzikal eserler üzerinde çalışmalar. Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 36, 47 – 57.
 • Arthur, P., McPhee, E. & Blom, D. (2020). Determining what expert piano sight-readers have in common, Music Education Research, 22(4), 447-456.
 • Bakıoğlu, Ç. & Varış, A. (2019). Effect of deciphering in piano education based on work analysis. Prizren Social Science Journal, 3(3), 53 – 66.
 • Baştürk, R. (2014). Deneme modelleri. A. Tanrıöğen (Ed.). Biimsel araştırma yöntemleri içinde. Anaraka: Anı Yayıncılık.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiftçibaşı, M. C. & Şaktanlı, C. (2017). Hızlı okuma teknikleri eğitiminin piyano deşifre becerisine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 35-55.
 • Grobbelaar, S. M. (2017). Exploring memorisation and sight-reading and their inter-relationship in undergraduate piano students. Unpublished Doctoral Dissertation, Department of Music Faculty of Humanities University of Pretoria
 • Gün, E. & Öztürk, T. (2018). Piyanoda deşifrenin önemi, tekniği ve geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,31, 121 – 128.
 • Huang, J. & Lerch, A. (2019). Automatic assessment of sight-reading exercises. 20th International Society for Music Information Retrieval Conference, Delft, Netherlands.
 • Karasar, N. (2019).Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurtuldu, M. K. (2010). Piyano sınavı değerlendirme ölçeğinin puanlayıcılara yönelik geçerlik ve güvenirliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-sosder), 9(31), 224 – 232.
 • Kurtuldu, M. K. (2015). Piyano öğrencilerinin öğrenme stilleri ile deşifre çalma becerilerinin karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 593 – 602.
 • Lehmann, A. C. & Kopiez, R. (2009). Sight-reading. In Susan Hallam, Ian Cross and Richard Parncutt (Ed.), The Oxford Handbook of Music Psychology (344-349). Oxford: Oxford University Press.
 • Özer, B. (2010). Piyano öğretiminde deşifre becerisinin kazandırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Öztutgan, K. & Akbulut, F. (2019). Müzikal deşifrenin boyutları ve etken faktörleri. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 12(23), 65 – 87.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. (6th Edition). NewYork: Pearson Education.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2018). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uyan, M. O. (2019). Gitar öğrencilerinde ön-dinleme/deşifre çalma İlişkisinin lisans düzeyi ve öz-değerlendirme açılarından incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, Özel Sayı, 155 – 170.
 • Zhukov, K., Khuu, S. & McPherson, G. E. (2019). Eye movement efficiency and sight-reading expertise in woodwind players. Journal of Eye Movement Research, 12(2), 1 – 8.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0064-9144
Yazar: Mehmet Kayhan KURTULDU (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7492-720X
Yazar: İ̇̇rem KÜÇÜK
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Kurtuldu, M , Küçük, İ . (2020). Piyano Eğitiminde Ön Dinleme ve Analiz Uygulamalarının Öğrencilerin Deşifre Başarısına Etkisi . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (2) , 365-374 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/795949