Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Atanmaya İlişkin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 71 - 85, 25.06.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya atanmaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları 2020-2021 öğretim yılında eğitim fakültesinde öğrenim gören 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının, iklim şartları, ulaşım, sosyo-kültürel farklılıklar, güvenli kalacak yer, okulun sahip olduğu imkânlar, eğitsel materyallere ulaşım, internet, yaşanabilecek dil sorunları, ebeveynlerin ilgisizliği, terör olayları gibi konularda da kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında öğretmen adaylarının eğitim sürecinde doğu ve güneydoğuya atanma konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.

Kaynakça

 • Atmaca, F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin motivasyon durumlarının incelenmesi (Ağrı ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Başar, M. ve Doğan, Z. G. (2015). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadığı sosyal, kültürel ve mesleki sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, 2(4), 375-398.
 • Bilir, A. (2008). Birleştirilmiş sınıfı köy okullarında öğretmen ve öğretim gerçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 1-22.
 • Cantú, M., & Martínez, N. H. (2006). Problems faced by beginning teachers in private elementary schools: A comparative study between Spain and Mexico. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8(2), 1-16.
 • Cevizci, A. (2009). Felsefe tarihi. Ankara: Say Yayınları.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115–127.
 • Çapuk, S. ve Ünsal, M. (2017). Köy okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini etkileyen faktörler. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(25), 193-212.
 • Dağdeviren, İ. (2009). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar (Sivas ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Dağlı, A., & Han, B. (2017). Öğretmen görüşlerine göre Diyarbakır ili eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Electronic Journal of Education Sciences, 6(12), 108-124.
 • Deconinck, J. & Stilwell, C. D. (1996). Factors influencing the organizational commitment of female advertising executives. American Business Review, 14(2), 80-88.
 • Dewey, J. (2014). Günümüzde eğitim J. Ratner (Ed.). Pedagojik inançlarım içinde (1-10) B. ATA ve T. ÖZTÜRK (Çev. Ed..). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dickson, M., Riddlebarger, J., Stringer, P., Tennant, L., & Kennetz, K. (2014). Challenges faced by Emirati novice teachers. Near and Middle Eastern Journal of Research in Education, Doi. 10.5339/nmejre.2014.4.
 • Palavan, Ö. ve Donuk, R. (2016). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin sorunları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 109-128.
 • Erol, M. ve Özdemir, F. (2020). Öğretmen adayları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya atanma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Ulakbilge, 8(50), 742–753. Doi: 10.7816/ulakbilge-08-50-02
 • Feiman-Nemser, S. (2003). What new teachers need to learn. Educational Leadership, 60(8), 25-29.
 • Garan, Ö. (2005). Kırsal kesimde sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gün-Çıngı, T. (2020). Korku mekânları: terör korkusunun mekânsal boyutu ve kaçınma davranışı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 23(1), 1-33. Doi: 10.18490/sosars.728236
 • Gürel, M. M. (2008 ). Küreselleşen dünya ve terörizm. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırdök, C. (2020). Türkiye’de terör olgusu ve mücadelesine yönelik stratejik yaklaşımlar. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(2), 1117-1135.
 • Kırımoğlu, H. (2010). Türkiye’deki beden eğitimi ve spor yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin istihdam sorunu açısından umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 37–46.
 • Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi –Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 341-371. Doi:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative Research in Education a Users’ Guide. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Maraşlı, Ş. (2007). Türkiye' de eğitimle ilgili süreli yayınlara yansıyan öğretmen sorunları (1970–2000 yılları arası). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Meister, D. G. & Melnick, S. A. (2003). National new teacher study: Beginning teachers’ concerns. Action in Teacher Education, 24(4), 87-94. Doi. 10.1080/01626620.2003.10463283
 • Merriam, S. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Michel, H. A. (2013). The first five years: Novice teacher beliefs, experiences, and commitment to the profession. Yayınlanmış doktora tezi. San Diego: University of California.
 • Nacos, B. L., Bloch-Elkon, Y. & Shapiro, R. Y. (2007). Post-9/11 terrorism threats, news coverage, and public perceptions in the United States. International Journal of Conflict and Violence, 1(2), 105-126. Doi.org/10.4119/ijcv-2748
 • Özpınar, M. (2008). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları (Aydın ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın
 • Özpınar, M. ve Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29.
 • Patton, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (1994). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışları kazandırma yönünden etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Stake, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. New York: A Division of Guilford Publications, Inc.
 • Şahin, A. (2010). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler. Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1738-1750.
 • Taşkaya, S., M., Turhan, M. & Yetkin, R. (2015). Kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları (Ağrı ili örneği). Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 198-210
 • Tonbul, T. (2007). Üçüncü hizmet bölgesinde görev yapan öğretmenlerin problemlerine ilişkin bir sözlü tarih araştırması (1995-2005). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Tösten, R., Han, B. ve Çakmak, İ. (2018). Diyarbakır kamu okullarında görevli öğretmenlerin profili. Electronic Journal of Education Sciences, 7(13), 18-28.
 • Yılmaz, Z (2004) Aristoteles'in eğitim anlayışı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 148-159.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih ÖZDEMİR>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5759-643X
Türkiye


Mustafa EROL> (Sorumlu Yazar)
Yıldız Teknik Üniversitesi
0000-0002-1675-7070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, F. & Erol, M. (2021). Öğretmen Adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Atanmaya İlişkin Görüşleri . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 71-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/62994/843284