Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İletişimsel Dil Öğretimi Yaklaşımıyla Oluşturulan İngilizce Öğretim Tasarımı Programının İngilizce Konuşma Tutum ve Becerisine Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 86 - 109, 25.06.2021

Öz

Bu araştırmada, öğrencilerin İngilizce konuşmaya yönelik tutum ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir öğretim programı tasarlanıp uygulanmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu kısımda, İngilizce konuşmaya yönelik birçok bilimsel çalışma ve British Council ve Tepav işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Raporu incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacılar tarafından yabancı dil eğitimi üzerine öğretmen ve öğrenci görüşlerini araştıran bir ön çalışma yapılmıştır. İhtiyaç analizinden sonra programın temel kazanımları belirlenmiş, içerik düzenlemesi yapılıp öğrenme yaşantıları tasarlanmıştır. Öğretim tasarım programının katılımcı grubunu 9. sınıflardan 20 adet gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırma karma desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında, katılımcı öğrencilerin her hafta konuşma kulübünde doldurdukları ders günlüklerinden elde edilen veriler, içerik analizi yolu ile incelenip, yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmında, yarı-deneysel desen uygulaması yapılmıştır. İngilizce Konuşma Kaygı Ölçeği Formu ve İngilizce Konuşma Beceri Testi olarak 2 farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Uygulanan programın katılımcılar tarafından değerlendirilmesi için program değerlendirme formu aracılığıyla katılımcı öğrencilerin görüşleri alınmış, veriler istatiksel olarak yorumlanmıştır. Yapılan tüm değerlendirmelerin sonunda; katılımcı öğrencilerin uygulanan öğretim tasarımı programı ile ilgili önemli düzeyde farkındalığa ulaştıkları, öğretim tasarımı programının öğrencilerin İngilizce konuşmaya yönelik tutum ve becerileri üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir artışı sağladığı ve de öğrencilerin uygulanan programı etkili buldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Atik, B. (2006). Lise öğrencilerinin konuşma becerilerinde strateji tabanlı öğretimin etkisi. [Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aytaş, A. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin ingilizce konuşma becerisine etkisinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bal, S. M. (2006). Teachers’ perceptions of communicative language teaching (clt) in Turkish efl setting theory vs. practices. [Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • British Council, & TEPAV (2014). Türkiye’deki devlet okullarında ingilizce dilinin öğretimine ilişkin ulusal ihtiyaç analizi. Tepav. https://www.tepav.org.tr/tr/yayin/s/706
 • Cibaroğulları, F. (2007). Edebi metinlerin yabancı dil fransızca'nın öğretiminde kullanımı [Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Demirel, Ö. (2010). Yabancı dil öğretimi: dil pasaportu, dil biyografisi, dil dosyası. 1.Basım. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2015) Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. 24. Basım. Pegem Akademi Yayınları.
 • Doğan, C. (2012). Sistematik yabancı dil öğretim yaklaşım ve yöntemleri. 1. Basım. Ensar Neşriyat.
 • EF EPI. (2019). English proficiency index sonuçları. EF.https://www.ef.com.tr/epi/
 • Ertürk, H. (2006). İngilizce öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılmasında yazılı-görsel öğretim materyalinin erişiye etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Gürata Kocaman, E. (2017). Karşılıklı konuşma stratejilerinin öğretiminin öğrencilerin konuşma becerisi gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 3, 77-95.
 • Hengirmen, Mehmet. 2006. Yabancı dil öğretim yöntemleri ve tömer yöntemi. 1. basım. Ankara: Engin Yayın Evi.
 • Horwitz, K. E., Horwitz, M. B. & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125- 132. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x
 • Karagöl, İ., & Başbay, A. (2018). Tutum, kaygı ve ingilizce konuşma başarısı arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 11(4), 809-821. https://doi.org/10.30831/akukeg.394769
 • Kozikoğlu, İ., & Kanat, F. (2018). Lise öğrencilerinin ingilizce dersine katılım durumlarının ingilizce dersine yönelik tutum ve ingilizce konuşma kaygısına göre yordanması. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1643-1652 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2191
 • Mckay, S. L. (2002). Teaching English as an international language.1st Edition. Oxford University Press.
 • Mısır, H. (2017). The analysis of a1 level speaking exam in terms of syntax: the effect of general competence on syntax in a1 level speaking. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(1), 27-40.
 • Orakçı, Ş. (2018). İngilizce konuşma kaygısı ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1-18 https://doi.org/10.17679/inuefd.537884
 • Özcan, M. (2014). Yabancı dil olarak arapça konuşma becerisi öğretiminde iletişimsel yaklaşıma dayalı etkinliklerin kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi4(10), 153-164.
 • Paker, T., & Höl, D. (2012). İngilizce hazırlık öğrencilerinin ve ingilizce okutmanlarının iletişimsel konuşma sınavına ilişkin tutum ve algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 13-24.
 • Richards, J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching. New York: Cambridge University Press.
 • Saday, A. (2007). İlköğretimde Aktif Öğrenme Kuramı Destekli İngilizce Öğretim Yöntemiyle İngilizce Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Çalışma [Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sönmez, V., & Gülderen Alacapınar, F. (2016). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 4. bs. Anı Yayıncılık.
 • Şeker, E., & Aydın, İ. (2011). İngilizce Dil Öğretim Yöntemi Olarak İletişimsel Yaklaşım: Van Atatürk Anadolu Lisesi Örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 39-49 https://doi.org/10.14527/C1S1M5
 • Tatlı, Z. & Aksoy, D. A. (2017). Yabancı Dil Konuşma Eğitiminde Dijital Öykü Kullanımı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45(45), 137-152. https://doi.org/10.15285/maruaebd.271060
 • Villon, A. T. Q. (2015). Conversational Club To Improve English Speaking Skills To Students Of Ninth Basic Year At Unidad Educativa “Santa Elena”, Provınce Of Santa Elena 2015-2016 [Bachelor’s Degree Thesis]. Peninsula of Santa Elena State University Faculty of Education and Languages.
 • Virgiyanti, D. F. (2013). A Study on English Club as an Extracurricular Program at Smpn 1 Malang. [Bachelor’s Degree Thesis]. State University of Malang, Endonezya.
 • Widdowson, H. G. (1990). Aspects of language teaching. Oxford: Oxford University Press. Yılmaz, G., & Dollar, Y. K. (2017). Attitudes of Turkish Efl Learners Towards The Use Of Drama Activities In English. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 245-277.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül Sevinç Bu kişi benim 0000-0001-9583-3969

Yavuz Erişen 0000-0002-3339-5155

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 17 Ocak 2021
Kabul Tarihi 25 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sevinç, B., & Erişen, Y. (2021). İletişimsel Dil Öğretimi Yaklaşımıyla Oluşturulan İngilizce Öğretim Tasarımı Programının İngilizce Konuşma Tutum ve Becerisine Etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 86-109.