Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmenlerin Liderlik Düzeyleri ile Uğradıkları Psikolojik Şiddet Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 230 - 243, 25.06.2021

Öz

Bu araştırma, öğretmenlerin liderlik özellikleri ile uğradıkları psikolojik şiddet (mobbing) düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın modeli ilişkisel tarama modeli olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu, farklı eğitim kademelerinde görev yapmakta olan 317 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, Beycioğlu ve Aslan (2010)’ın geliştirdiği Öğretmenlik Liderliği Ölçeği ve Ehi-Yatçı (2011)’nın geliştirdiği Psikolojik Şiddet Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde; frekans ve yüzde analizi, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü anova ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin liderlik toplam puanı ve meslektaşlarla işbirliği, kurumsal gelişme ve mesleki gelişim boyutlarında cinsiyet, eğitim kademesi, yaş grubu ve deneyime dayalı olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma belirlenememiştir. Öğretmenlerin uğradıkları psikolojik şiddet düzeyleri toplam puanı ve bireyin mesleğine dönük saldırılar, bireyin sosyal hayatına yönelik saldırılar ve bireyin şahsına yönelik saldırılar boyutlarında kadın öğretmenler lehine anlamlı düzeyde bir farklılaşma tespit edilmiştir. Fakat eğitim kademesi, yaş grubu ve deneyime göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma belirlenememiştir. Ayrıca, öğretmenlerin liderlik düzeyleri ile uğradıkları psikolojik şiddet düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir..

Kaynakça

  • Beycioğlu, K. & Aslan, B. (2010). Öğretmen liderliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elementary Education Online, 9(2), 764-775.
  • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. (12. Baskı). Pegem Akademi.
  • Cemaloğlu, N. & Okçu, V. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 214-239.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ergin ÇOBAN (Sorumlu Yazar)
0000-0001-5464-5451
Türkiye


Yasin KILIÇ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6530-8469
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çoban, E. & Kılıç, Y. (2021). Öğretmenlerin Liderlik Düzeyleri ile Uğradıkları Psikolojik Şiddet Düzeyleri Arasındaki İlişki . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 230-243 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/62994/934862