Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Muhakkiklik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 222 - 239, 29.12.2023
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1297290

Öz

Bu araştırmada amaç okul müdürlerinin muhakkiklik görevine ilişkin tutumlarını ortaya çıkarılmasını sağlayabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma, 2022 yılı Mardin ilinde görevli okul müdürlerinin görüşlerini tarama yönteminden yararlanarak elde edilmiştir. 5’li likert tipi şeklinde hazırlanan taslak (N=32 madde), uzman görüşlerini alınması için sunulmuştur. Alınan uzman görüşü ile birlikte taslak (N=30 madde) açımlayıcı faktör analizinin ortaya konulması için okul müdürlerine (N=189 kişi) uygulanmıştır. Analiz uygulamaları için faktör analizinde SPSS ve doğrulayıcı analizinde AMOS programları kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 23 madde de ve 5 farklı boyutta toplandığı görülmüştür. Çalışmada, KMO Barlett testi [χ2 (300) =8203,303; p<.01)] değeri, faktörlerin açıklanan varyans yüzdesinin 62,703 ve Cronbach Alphası 932-,797 aralıklarındaki değerleri aldığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi için ölçek bu sefer yine okul müdürlerine (N=256) uygulanmıştır. Bu uygulama ile elde edilen analiz sonucunda model uyum indeksleri elde edilmiştir. Böylece model uyum indekslerinin Kabul edilebilirliği için uygun olan mükemmel uyum ve kabul edilebilir düzeyinde oldukları anlaşılmıştır. Netice itibari ile hazırlanan muhakiklik tutum ölçeğinin geçerli ve güvenir bir ölçek olarak çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece ölçek okul müdürlerinin muhakkikliği konusunda yapılabilecek çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

Destekleyen Kurum

Yok

Proje Numarası

Yok

Teşekkür

Yok

Kaynakça

 • Ayvaz, M. (2017). Okul müdürlerinin muhakkiklik görevine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı.
 • Bozak, A. & Karabulut, B. (2021). The Administrative investigation in local educational organizations: An evaluation through the lens of school managers. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(15), 771-830.
 • Bursalıoğlu, Z. (2021). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorumları.
 • Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Atıf İndeksi, 001- 429.
 • Christensen, L. B., Johnson, B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Anı.
 • Çokluk, Ö.; Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok De ğişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dal, M. (2019). Okul müdürlerinin muhakkiklik görevine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (C. 5). Asil Yayın Dağıtım Ankara, Turkey.
 • Karagöz, İ. (2016). İnceleme ve soruşturma rehberi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştirma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Korkmaz, K. (2009). Takdir yetkisinin disiplin hukukunda kullanımı ve yargısal denetimi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), 241-252.
 • MEB. (2006). İnceleme soruşturma ve ön inceleme rehberi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB. (2013). Millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28758 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 indirilme tarihi 23.02.2023 meb.gov.tr (2023). İdari soruşturma/disiplin soruşturması.
 • https://toroslar.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_03/18113720_Soruştırmanın_YURU TULMESY_VE_RAPOR_YAZIMI.pdf indirilme tarihi 26.03.2023
 • Meydan, C. M. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları, (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık
 • Orçan, F. (2018). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi: İlk hangisi kullanılmalı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(4), 413-421.
 • Saraçlı, S. (2011). Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 22-26.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık. Türkiye Eğitim Dergisi 2023, Cilt 8, Sayı 2, s. 222-239 N.Erkek, F.Özdaş, M.Dağ 238 | S a y f a
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şirin, A., & Dal, S. (2019). Okul müdürlerinin muhakkiklik görevine ilişkin görüşleri: Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenler ve Zeytinburnu örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 11(3), 215-240.
 • Taş, H. & Şeker, S. (2020). Okul Yöneticilerine Verilen İnceleme/Soruşturma Görevlerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (6) , 2450-2464 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/57154/710498
 • Taymaz, H. (2009). Okul yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taymaz, H. (2015). Teftiş Kavramlar İlkeler Yöntemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-kitap). Erişim: http://www. academia. edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu.
 • TDK. (2023). Türk dil kurumu sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/ indirilme tarihi 23.02.2023
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 2709 Kabul Tarihi: 18/10/1982. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf indirilme tarihi 08.03.2023
 • Ünal, A. (2006). Eğitim kurumlarında adli ve idari soruşturma. Ankara: Yargı Yayınevi Üniversitesi Yayınları.
 • Yeşil Yıldırım, G., & Levent, A. F. (2021). Okul müdürlerinin öğretmenlere verdikleri disiplin cezalarına ilişkin görüşleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(42), 1566-1593.
 • Yıldırım, N. (2015). İnceleme soruşturma açısından okul müdürlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 418-433
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nizamettin Erkek 0000-0002-7937-259X

Doç.dr. Faysal Özdaş 0000-0002-2261-9504

Muhammed Dağ 0009-0008-5526-2960

Proje Numarası Yok
Erken Görünüm Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 15 Mayıs 2023
Kabul Tarihi 11 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erkek, N., Özdaş, D. F., & Dağ, M. (2023). Muhakkiklik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 8(2), 222-239. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1297290