Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Use of Question Formulation Technique (QFT) in Reading and Listening/Watching Processes in Turkish Lesson

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 340 - 360, 29.12.2023
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1394864

Öz

Asking questions is an important skill that enables the human mind to be activated, to think systematically, to understand and to explain. Question; It offers opportunities such as bringing about change, evaluating, inferring, and criticizing in the media and technology, especially in formal sciences, social sciences, natural sciences. Various questioning techniques are used to produce qualified questions about any subject, to influence another question from one question, or to change and transform the questions. The question formulation technique (QFT) is one of them. This technique is used to determine how to generate, develop and use questions. The question formulation technique (QFT) was created by some teachers at the Right Question Institute and brought to the literature by Rothstein and Santana (2011). In this study, it was aimed to demonstrate the usability of the question formulation technique (QFT) in the text processing process of Turkish lessons and it was designed as an activity design study. In this context, first of all, information about the question formulation technique (QFT) was given. Secondly, by using the information in the literature, two activities were prepared regarding the usability of the relevant technique in the processes of reading and listening/watching Turkish lessons. It is thought that this study is important in terms of representing the question formulation technique at the national level for the first time and will contribute to the field of Turkish Education.

Kaynakça

 • Ahtee, M., Juuti, K., Lavonen, J., & Suomela, L. (2011). Questions asked by primary student teachers about observations of a science demonstration. European Journal of Teacher Education, 34(3), 347-361. https://doi.org/10.1080/02619768.2011.565742
 • Aizikovitch-Udi, A., Clarke, D., & Star, J. (2013). Good questions or good questioning: An essential issue for effective teaching. In CERME8: 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Antalya, Turkey. http://cerme8.metu.edu.tr/wgpapers/WG17/WG17_Aizikovitsh_Udi.pdf
 • Akyol, H. (1997). Okuma metinlerindeki soruların sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 21, 10-17. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5938/2060
 • Aslan, C. (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236-249. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/713/273
 • Ateş, S., Güray, E., Döğmeci, Y., & Gürsoy, F. F. (2016). Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4(1), 1-13. https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/27301/287409
 • Aydemir, Y., & Çiftçi Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 103-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13714/166035
 • Baumfield, V., & Mroz, M. (2002). Investigating pupils' questions in the primary classroom. Educational Research, 44(2), 129-140. https://doi.org/10.1080/00131880110107388
 • Bérci, M. E., & Griffith, B. (2005). What does it mean to question?. Interchange, 36(4), 405-430. https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-005-8166-2
 • Brewster, J. (2016). My QFT Journey: Putting students’ minds into motion with their questions, The Right Question Institute (blog). http://rightquestion.org/blog/ my-qft-journey-putting-students-minds-into-motion- with-their-questions/.
 • Bugg, J. M., & McDanield, M.A. (2012). Selective benefits of question self-generation and answering for remembering expository text. Journal of Educational Psychology, 104(4), 922-931. https://doi.org/10.1037/a0028661
 • Bülbül, S. (2019). Soru sorma becerisi eğitiminin ortaokul öğrencilerinin soru üretme düzeyine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Chin, C., & Brown, D. E. (2000). Learning in science: A comparison of deep and surface approaches. Journal of Research in Science Teaching, 37(2), 109–138. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(200002)37:2<109::AID-TEA3>3.0.CO;2-7
 • Chin, C., & Osborne, J. (2008). Students’ questions: a potential resource for teaching and learning science. Studies in Science Education, 44(1), 1-39. https://doi.org/10.1080/03057260701828101
 • Chouinard, M. M. (2007). Children’s questions: A mechanism for cognitive development. Society for Research in Child Development, 72(1), 1-126. 10.1111/j.1540-5834.2007.00412.x.
 • Cuccio-Schirripa, S., & Steiner, H. E. (2000). Enhancement and analysis of science question level for middle school students. Journal of Research in Science Teaching, 37, 210-224. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(200002)37:2<210::AID-TEA7>3.0.CO;2-I
 • Commeyras, M. (1995). What can we learn from students’ questions?. Theory into Practice, 34, 101-106. https://doi.org/10.1080/03057260701828101
 • Cumhur, F. (2019). Öğretimde soru sormanın rolü: Soru sorma becerileri nasıl geliştirilebilir?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 32-55. https://doi.org/10.17556/erziefd.457560
 • Dale, P. S., Crain-Thoreson, C., Notari-Syverson, A., & Cole, K. (1996). Parent-child book reading as an intervention technique for young children with language delays. Topics in Early Childhood Special Education, 16, 213-235. https://doi.org/10.1177/02711214960160020
 • De Rivera, C., Girolametto, L., Greenberg, J., & Weitzman, E. (2005). Children’s Responses to Educators’questions in Day Care Play Groups. American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 14-26.
 • Dillon, J. T. (1988). Questioning and teaching: a manual of practice. Beckenham: Croom Helm Ltd. 10.1044/1058-0360(2005/004).
 • Engel, S. (2011). Children's need to know: Curiosity in schools. Harvard Educational Review, 81(4), 625–645. https://doi.org/10.17763/haer.81.4.h054131316473115
 • Er Tuna, Y., & Gültekin, F. (2013). Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarihsel materyallere ilişkin soru sorma becerilerinin belirlenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2(1), 30-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/17717/185574
 • Good, T. T., Slavins, R.L., Hobson Harel, K., & Emerson, H. (1987). Student passivity: A study of question asking in K-12 classrooms. Sociology of Education, 60, 181-199. https://doi.org/10.2307/2112275
 • Göçer, A. (2022). Öğreşme. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Graesser, A. C., & McMahen, C. L. (1993). Anomalous information triggers questions when adults solve quantitative problems and comprehend stories. Journal of Educational Psychology, 85(1), 136–151. https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.1.136
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde sorgulamanın gücü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 188-204. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000184583

Türkçe Dersi Okuma ve Dinleme/İzleme Süreçlerinde Soru Formülasyonu Tekniğinin (QFT) Kullanımı

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 340 - 360, 29.12.2023
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1394864

Öz

Soru sormak insan zihnini harekete geçirmeyi, sistematik düşünmeyi, anlamayı ve anlatmayı sağlayan önemli bir beceridir. Soru; formel bilimler, sosyal bilimler, doğa bilimleri başta olmak üzere medyada ve teknolojide değişim meydana getirme, değerlendirme, çıkarımda bulunma, eleştirme gibi fırsatlar sunmaktadır. Herhangi bir konu hakkında nitelikli soruların üretilmesi, bir sorunun başka bir soruyu etkilemesi veya soruların değiştirilip dönüştürülebilmesi için çeşitli soru sorma tekniklerinden yararlanılmaktadır. Soru formülasyonu tekniği (QFT) de bunlardan biridir. Bu tekniğe soruların nasıl üretileceği, geliştirileceği, kullanılacağı ile ilgili başvurulmaktadır. Soru formülasyonu tekniği (QFT) bazı öğretmenler tarafından Doğru Soru Enstitüsü’nde meydana getirilmiş, Rothstein ve Santana (2011) tarafından literatüre kazandırılmıştır. Çalışmada soru formülasyonu tekniğinin (QFT) Türkçe dersi metin işleme sürecinde kullanılabilirliğinin gösterilmesi amaçlanmış ve bir etkinlik tasarım çalışması olarak desenlenmiştir. Bu bağlamda ilk olarak soru formülasyonu tekniği (QFT) hakkında bilgi verilmiştir. İkinci olarak literatürdeki bilgilerden yararlanarak ilgili tekniğin Türkçe dersi okuma ve dinleme/izleme süreçlerinde kullanılabilirliğine ilişkin iki etkinlik hazırlanmıştır. Bu çalışmanın soru formülasyonu tekniğini ulusal düzeyde ilk kez temsil etmesi bakımından önemli olduğu ve Türkçe Eğitimi alanına katkı sunacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ahtee, M., Juuti, K., Lavonen, J., & Suomela, L. (2011). Questions asked by primary student teachers about observations of a science demonstration. European Journal of Teacher Education, 34(3), 347-361. https://doi.org/10.1080/02619768.2011.565742
 • Aizikovitch-Udi, A., Clarke, D., & Star, J. (2013). Good questions or good questioning: An essential issue for effective teaching. In CERME8: 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Antalya, Turkey. http://cerme8.metu.edu.tr/wgpapers/WG17/WG17_Aizikovitsh_Udi.pdf
 • Akyol, H. (1997). Okuma metinlerindeki soruların sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 21, 10-17. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5938/2060
 • Aslan, C. (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236-249. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/713/273
 • Ateş, S., Güray, E., Döğmeci, Y., & Gürsoy, F. F. (2016). Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4(1), 1-13. https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/27301/287409
 • Aydemir, Y., & Çiftçi Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 103-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13714/166035
 • Baumfield, V., & Mroz, M. (2002). Investigating pupils' questions in the primary classroom. Educational Research, 44(2), 129-140. https://doi.org/10.1080/00131880110107388
 • Bérci, M. E., & Griffith, B. (2005). What does it mean to question?. Interchange, 36(4), 405-430. https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-005-8166-2
 • Brewster, J. (2016). My QFT Journey: Putting students’ minds into motion with their questions, The Right Question Institute (blog). http://rightquestion.org/blog/ my-qft-journey-putting-students-minds-into-motion- with-their-questions/.
 • Bugg, J. M., & McDanield, M.A. (2012). Selective benefits of question self-generation and answering for remembering expository text. Journal of Educational Psychology, 104(4), 922-931. https://doi.org/10.1037/a0028661
 • Bülbül, S. (2019). Soru sorma becerisi eğitiminin ortaokul öğrencilerinin soru üretme düzeyine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Chin, C., & Brown, D. E. (2000). Learning in science: A comparison of deep and surface approaches. Journal of Research in Science Teaching, 37(2), 109–138. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(200002)37:2<109::AID-TEA3>3.0.CO;2-7
 • Chin, C., & Osborne, J. (2008). Students’ questions: a potential resource for teaching and learning science. Studies in Science Education, 44(1), 1-39. https://doi.org/10.1080/03057260701828101
 • Chouinard, M. M. (2007). Children’s questions: A mechanism for cognitive development. Society for Research in Child Development, 72(1), 1-126. 10.1111/j.1540-5834.2007.00412.x.
 • Cuccio-Schirripa, S., & Steiner, H. E. (2000). Enhancement and analysis of science question level for middle school students. Journal of Research in Science Teaching, 37, 210-224. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(200002)37:2<210::AID-TEA7>3.0.CO;2-I
 • Commeyras, M. (1995). What can we learn from students’ questions?. Theory into Practice, 34, 101-106. https://doi.org/10.1080/03057260701828101
 • Cumhur, F. (2019). Öğretimde soru sormanın rolü: Soru sorma becerileri nasıl geliştirilebilir?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 32-55. https://doi.org/10.17556/erziefd.457560
 • Dale, P. S., Crain-Thoreson, C., Notari-Syverson, A., & Cole, K. (1996). Parent-child book reading as an intervention technique for young children with language delays. Topics in Early Childhood Special Education, 16, 213-235. https://doi.org/10.1177/02711214960160020
 • De Rivera, C., Girolametto, L., Greenberg, J., & Weitzman, E. (2005). Children’s Responses to Educators’questions in Day Care Play Groups. American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 14-26.
 • Dillon, J. T. (1988). Questioning and teaching: a manual of practice. Beckenham: Croom Helm Ltd. 10.1044/1058-0360(2005/004).
 • Engel, S. (2011). Children's need to know: Curiosity in schools. Harvard Educational Review, 81(4), 625–645. https://doi.org/10.17763/haer.81.4.h054131316473115
 • Er Tuna, Y., & Gültekin, F. (2013). Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarihsel materyallere ilişkin soru sorma becerilerinin belirlenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2(1), 30-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/17717/185574
 • Good, T. T., Slavins, R.L., Hobson Harel, K., & Emerson, H. (1987). Student passivity: A study of question asking in K-12 classrooms. Sociology of Education, 60, 181-199. https://doi.org/10.2307/2112275
 • Göçer, A. (2022). Öğreşme. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Graesser, A. C., & McMahen, C. L. (1993). Anomalous information triggers questions when adults solve quantitative problems and comprehend stories. Journal of Educational Psychology, 85(1), 136–151. https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.1.136
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde sorgulamanın gücü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 188-204. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000184583
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkçe Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Akife Kurt 0000-0003-2875-8406

Ali Göçer 0000-0002-6880-2611

Erken Görünüm Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 23 Kasım 2023
Kabul Tarihi 14 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kurt, A., & Göçer, A. (2023). Türkçe Dersi Okuma ve Dinleme/İzleme Süreçlerinde Soru Formülasyonu Tekniğinin (QFT) Kullanımı. Türkiye Eğitim Dergisi, 8(2), 340-360. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1394864