Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimde Üç Boyutlu Materyal Kullanımı: Sistematik Bir İnceleme

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 17, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1245198

Öz

Eğitimdeki dijitalleşme ile birlikte öğrenme ve öğretme sürecine çeşitli teknolojiler ve teknolojik araçlar entegre edilerek eğitimin kalitesi ve verimi artırılmaya çalışılmaktadır ve bu teknolojik araçlardan biri de üç boyutlu materyallerdir. Üç boyutlu materyallerin eğitimde hangi alanlarda kullanıldığı ve eğitime olan etkisini inceleyen bilimsel çalışmaların mevcut durumlarını belirlemek amacı ile 2012 ile 2021 yılları arasında yapılmış bilimsel raporlar incelenmiştir. İlgili yıllar kapsamında yapılmış olan bilimsel raporları sistematik olarak incelemek amacı için doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen sistematik inceleme sonucunda bilimsel raporların %60’nın kadın araştırmacılar tarafından hazırlandığı ve %95’nin Türkçe dilinde raporlandığı görülmektedir. Bilimsel raporların büyük bir çoğunluğunun Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve İlköğretim Anabilim dalı bünyesinde ve danışman unvanları içerisinde ise en fazla profesör unvanlı danışmanlar tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen bilimsel raporların %80’nin yüksek lisans tez türünde olduğu, %40 ile en fazla tercih edilen araştırma türünün nicel araştırma türü olduğu, araştırma modelleri incelendiğinde de %44 ile en fazla deneysel araştırma modelinin kullanıldığının, araştırma evrenlerinin %30’nun ortaokul olduğu görülmektedir. İncelenen bilimsel raporlarda örnekleme tercihi olarak %64’ünde amaçlı örnekleme yönteminin, %27’sinde ise seçkisiz örnekleme yönteminin tercih edildiği, veri kaynakları olarak %68 ile öğrencilerin ilk sırada olduğu, veri toplama araçlarından ise en fazla tercih edilenin görüşme formu (yarı yapılandırılmış-yapılandırılmamış) olduğu ve veri analiz yöntemlerinden en fazla istatiksel analiz yöntemlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adlığ, D. (2021). Tarih eğitimi ile ilgili yapılmış tezlerin incelenmesi. Mecmua, (11), 329-348.
 • Alkan, S. & Bolat, Y. (2022). Eğitimde metaverse: Bilgilendirici bir literatür taraması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (32), 267-295.
 • Ataseven, N. & Oğuz, A. (2015). Türkiye’de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 192-205.
 • Babayiğit, Ö. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğretim materyali kullanma amaçlarının ve durumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 42-59.
 • Bekkaya, K., & Güven, G. (2021). 0-6 yaş arası çocuk kitaplarının yapısal özelliklerinin incelenmesi: Kesitsel bir alan yazın analizi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 1-14.
 • Bolat, Y. (2021). Yaşam becerileri eğitimi kavram beceri, gelişim ve uygulama. Pegem Akademi.
 • Ceran, D., Aydin, M., & Onarıcıoğlu, A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: bir içerik analizi çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2377-2392.
 • Chen, Y., Zhou, L., Yang, Y., & Qu, X. (2021, August). Exploration on the Integrated Teaching Construction of Mould Assembly and Adjustment Course Based on Information Technology. In 2021 World Automation Congress (WAC) (pp. 156-159). IEEE.
 • Clarke, J. (2011). What is a systematic review? Evidence-Based Nursing, 14(3), 64-64.
 • Çalışkan, A., & Okuşluk, F. (2021). Türkiye’de STEM Alanında ve Eğitim-Öğretim Konusunda Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124-136.
 • Daud, W. A. A. W., Ghani, M. T. A., Rahman, A. A., Yusof, M. A. B. M., & Amiruddin, A. Z. (2021). ARabic-Kafa: Design and development of educational material for Arabic vocabulary with augmented reality technology. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(4), 1760- 1772. Doi: 10.52462/jlls.12
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Doğru, E., & Aydın, F. (2017). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi/examining the skills of geography teachers’ technological pedagogical content knowledge. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 485-506.
 • Dönmez, İ., & Gülen, S. (2021). Türkiye’de Fen Eğitiminde Güncel Araştırma Eğilimleri: 2020 Yılındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1884-1924.
 • Duman, B. (2018). Self-assessments of the prospective teachers about the teaching materials they have designed. World Journal of Education, 8(6), 165-175.
 • Duran, M., & Kevser, S. (2021). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda stem eğitimi alanında yapılan tez çalışmalarının değerlendirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 213-234.
 • Genç, H. N. (2020). Fen bilgisi eğitimi alanında kavram karikatürü ile ilgili tezler üzerine bir içerik analizi: Türkiye örneği (2007-2019). Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(13), 267-290.
 • Gülle, M. & Bolat, Y. (2022). A scale development study: Game and educational material use scale (GaEMUS). FIRE: Forum for International Research in Education, 7(3), 24-37.
 • Güneş, H. N. (2019). Yabancılaşma kavramında anlam ikiliği: lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Social Sciences, 14(3), 623-638.
 • Güven, M. (2008). Öğretim materyali tasarım süreci. Selvi, K. (Ed.) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Anı Yayıncılık.
 • Hicks, T. (2006). Expanding the conversation: A commentary toward revision of Swenson, Rozema, Young, McGrail, and Whitin. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(1), 46-55.
 • Kazu, İ. Y., & Çam, H. (2019). Öğretmen yeterliği ve nitelikleri üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi: bir içerik analizi çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1349-1367.
 • Korkut, E., & Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık öz-yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 178-188.
 • Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y., & Jo, S. (2021). Educational applications of metaverse: possibilities and limitations. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18. https://doi.org/10.3352/jeehp.2021.18.32
 • Li, Y. & Xiong, D. (2021). The metaverse phenomenon in the teaching of digital media art major. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 643, 348-353. https://www.atlantis-press.com/article/125970458.pdf
 • Meral, M., & Akgül, G. D. (2022). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımı Konulu Yüksek Lisans Tezlerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 48-64.
 • Mercan, G., & Köseoğlu, P. (2021). The document analysİs of graduate theses on the subject of threedımensıonal vİrtual envıronments İn turkey. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 236-255.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008, March). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association (pp. 1-16).
 • Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486-497. https://doi.org/10.3390/encyclopedia2010031 Niess, M. (2008, March). Mathematics teachers developing technology, pedagogy and content knowledge (TPACK). In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 5297-5304). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Oğuz, B. (2021). Özel yetenekli öğrencilere ana dili öğretimi konulu çalışmaların (2017-2020) eğilimleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(1), 330-348.
 • Özdemir, O., & Kalınkara, Y. (2020). Bulanık mantık: 2000-2020 yılları arası tez ve makale çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Acta Infologica, 4(2), 155-174.
 • Özer, E. A. (2022) Türkiye’de ve dünyada ilköğretim düzeyinde oyunlaştırma üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların içerik analizi. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 77-95.
 • Rosli, M. S., Saleh, N. S., Aris, B. Ahmed, B. H., Sejzi, A.A. & Shamsudin, N. A. (2016). E-Learning and social media motivation factor model. International Education Studies, 9(1), 20-30. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n1p20 Saraç, H. (2017). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalar: içerik analizi çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-81.
 • Sarigoz, O. (2019). Augmented reality, virtual reality and digital games: A research on teacher candidates. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 41-63. doi: 10.29329/epasr.2019.208.3
 • Sarigöz, O., Bolat, Y., & Alkan, S. (2018). Digital Educational Game Usage Scale: Adapting to Turkish, Validity and Reliability Study. World Journal of Education, 8(5), 130-138.
 • Selim, U. & Erdem, H. H. (2020). Eğitimde yeni bir yön arayışı bağlamında “21. yüzyıl becerileri ve eğitim felsefesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93.
 • Sönmez, D., & Hastürk, H. G. (2020). Türkiye’de fen eğitimi alanında doktora düzeyinde yapılan tez çalışmalarının bibliyografik analizi. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 9(5), 3174- 3194.
 • Sönmez, D., Hastürk, H. G. & Ballıel Ünal, B. (2022). Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Alanında Çevre Eğitimi ile ilgili Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Journal of History School, 56, 298-321.
 • Suh, W., & Ahn, S. (2022). Utilizing the metaverse for learner-centered constructivist education in the post-pandemic era: An analysis of elementary school students. Journal of Intelligence, 10(1), 17.https://doi.org/10.3390/jintelligence10010017
 • Vojir, K. & Rusek, M. (2019). Science education textbook research trends: A systematic literature review. International Journal of Science Education, 41(11), 1496–1516. Doi:10.1080/09500693.2019.1613584
 • Tereci, A., & Bindak, R. (2019). 2010-2017 Yılları Arasında Türkiye'de Matematik Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 40-55.
 • Toptaş, V., & Gözel, E. (2018). Türkiye’de matematik kaygısı ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 136-146.
 • Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2019). Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi 2013-2018. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 277-286.
 • Yanpar Yelken, T. (2017). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (14. Baskı). Anı Yayıncılık.
 • Yanpar-Şahin, T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık
 • Yavuz, S., & Yavuz, G. (2017). Fen eğitiminde proje tabanlı öğretimle ilgili tezlerin içerik analizi: Türkiye örneği (2002-2014). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 255-282.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel Çekmen 0000-0002-1991-0616

Yavuz Bolat 0000-0002-2398-9208

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 2023
Kabul Tarihi 27 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çekmen, A., & Bolat, Y. (2024). Eğitimde Üç Boyutlu Materyal Kullanımı: Sistematik Bir İnceleme. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 1-17. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1245198