Güncel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 1, 28.06.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Kitap İncelemeleri

Türkiye Eğitim Dergisi [Türkiye Education Journal] eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

♦ Türkiye Eğitim Dergisi (TED) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

♦ TED, başta eğitim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. 

♦ TED'e gönderilen yazıların daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış olması, bir başka yerde yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

♦ TED'e yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, öncelikle  https://dergipark.org.tr/turkiyeegitimdergisi adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir.

♦ Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

♦ Herhangi bir yazının TED’in elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

♦ Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

♦ Yayınlanması için TED'e gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. TED yayınlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayınlayabilir.

♦ TED'e gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

♦ TED’in öncelikli yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış olan çalışmaları da yayımlayabilir.


YAZAR REHBERİ ve YAZIM KURALLARI


Makaleler yalnızca açık dergi sistemi üzerinden gönderilip isimsiz ve hakem görünürlüğü olarak sisteme yüklenecektir.

Etik kurul onayı ile ilgili bir paragraf (kimden alındığı, tarih, sayı vb.) makalede veri toplama araçlarından sonra eklenmelidir.

Bu şekilde yüklenmeyen makaleler yazara iade edilecektir.
Yazarların, makalelerini dergi makale şablonuna bağlı kalarak yazdıktan ya da düzenledikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Dergi şablonuna uygun olmayan makaleler ile telif formu, etik kurul onayı ve benzerlik raporu olmayan makaleler yazarlarına iade edilecektir.


Makale şablonunu edinmek için lütfen buraya tıklayınız.  

Kitap incelemesi dergi şablonunu edinmek için burayı tıklayınız.   

Telif Hakkı Formu için burayı tıklayınız.

Metin içi referanslarda ve kaynakçanın yazımında APA 7 stili kullanılmalıdır. APA 7 stili hakkında bilgi edinmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız. http://apastyle.apa.org
Dergiye yollanan çalışmaların 15-20 sayfa (veya 7500-10000 sözcük) aralığında olması beklenir.
Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler editörler kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.


TED'e gönderilen makalelerin benzerlik (intihal) oranının % 20'nin altında olması gerekmektedir.
Benzerlik oranı % 20'nin üzerinde olan yazılar (Benzerlik raporları turnitin.com, intihal.net, ithenticate.com vb. sayfalardan alınabilir.) ile ORCID bilgileri gönderilmeyen yazılar yayımlanmayacaktır.

ETİK KURUL ONAYI

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılan derleme türü dışındaki makalelerde;

Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Derginin ilgili sayısının yayımlanma tarihinden bir aydan az süre kalması halinde gelen makaleler hakem süreci ve ilgili kontroller dikkate alınarak bir sonraki sayıda değerlendirilebilecektir.


YAZIM KURALLARI


Türkiye Eğitim Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonları" üzerinde hazırlanmalıdır.

Metin
1. Makale metni Palatino Linotype yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, tüm kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak, tek sütün olarak, 1 satır aralığında, A4 boyutunda yazılmalıdır.
2. Paragraflar 1 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.
3. Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu vurgulama yapılmalıdır.
4. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.


Makale Başlığı
1. Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir.
2. Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 14 punto (Palatino Linotype) büyüklüğünde yazılmalıdır.


Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords
1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.
2. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve en önemli sonuçlarını içermelidir.
3. Özet, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
4. Özet ve anahtar kelimeler, Palatino Linotype yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.
5. Özetin alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.


Giriş
1. Giriş, makalenin probleminin tanımlandığı ve tartışıldığı kısım olarak düşünülmelidir.
2. Girişte uzun açıklama ve tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
3. Daha önce yapılmış araştırmalara vurgu yapılmalıdır.


Yöntem
1. Yöntem kısmında, Araştırma Deseni, Evren-Örneklem, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi alt başlıkları bulunmalıdır. Bu kısımlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir.
2. Makalede kullanılan araştırma desenin ne olduğu ve neden seçildiği kısaca belirtilmelidir.
3. Nicel araştırmalar için “Evren-Örneklem”, nitel araştırmalar için “Katılımcılar veya Çalıma Grubu” alt başlıkları tercih edilebilir.
4. Bu alt başlıkta evren, örneklem alma tekniği ve örneklem hakkında bilgi verilmelidir.
5. Veri Toplama Aracı başlığı altında, kullanılan veri toplama aracı veya araçları belirtilmelidir. Veri toplama aracının, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri gibi psikometrik bilgiler mutlaka belirtilmelidir.
6. Verilerin Analizi alt başlığı altında kullanılan veri analizi teknikleri ve bu tekniklerin neden seçildiği belirtilmelidir.


Bulgular
1. Bulgular kısmında araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmelidir.
2. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulmalıdır.
3. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgulara yer verilmelidir.
4. Sonuçları destekleyen kanıtlara ilişkin tablo veya grafiklere yer verilebilir.
5. Tablolar açık ve anlaşılır olmalıdır.
6. Tablo veya grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır.
7. Tablo veya grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır
8. Tartışmaya “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” başlığı altında yer verilmelidir.


Sonuç, Tartışma ve Öneriler
1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili alanyazında bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır.
2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulgular açıklanmalıdır.
3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlara yer verilmelidir.
4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu veya farklılığı açıklanmalıdır.
5. Beklenmedik bulgu ve sonuçlar açıklanmalıdır.
6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklara yer verilmelidir.
7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar yapılmalıdır.
7. Öneriler, bulgulara göre yazılmalıdır. Bulguya dayanmayan önerilere yer verilmemelidir.
9. Mümkün olduğu kadar kuram ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmelidir.


Başlık ve Alt Başlıklar
1.Bütün başlıklar Palatino Linotype yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
2.Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.
3.Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
4.Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.
5.Paragraf biçimlendirmeleri şu şekildedir;
ORTA BAŞLIK
Alt Başlık
İkinci düzey alt başlık
Üçüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Dördüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)
Beşinci düzey alt başlık (1 cm girintili)


Tablo ve Şekil/Görsel Gösterimi
1.Tablolar ve şekiller, yayımlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.
2.Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Palatino Linotype, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
3.Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.
4.Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.
5.Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
6.Tablo çizgilerinin genişliği !/2 nk genişliğinde ayarlanmalıdır.
7.Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.
8.Tablo başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Örnek; Tablo 1.Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler
9.Şekil ve görsel başlıklarının gösteriminde şekil/görsel numarası kalın ve ortalı, şekil/görsel başlığı normal ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Örnek;
Şekil 1. Türkiye İller Haritası


Türkiye Eğitim Dergisi kaynakça yazımında APA 7'yi kullanmaktadır.

APA 7 ile APA 6 kaynakça yazımında birtakım değişikliklere gidilmiştir. APA 7 ile gelen değişiklikleri aşağıda görebilirsiniz.


Metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Kitap


Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir.
Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. Sage. (Sadece yayınevi verilmeli ancak yayın yeri verilmemelidir.)
Metin içinde kitaplar (Potter & Wetherell, 1987) şeklinde verilmelidir. & işareti and veya ve kelimeleri yerine kullanılmalıdır.


Makale
Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır.
Guadalupe, M., Li, H., & Wulf, J. (2014). Who lives in the C-suite? Organizational structure and the division of labor in top management. Management Science, 60(4), 824-844.
Metin içinde ise (Guadalupe, Li & Wulf, 2014) olarak verilmelidir.
Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.


Temel kaynakların belirtilmesi
Makalenin kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2017). How To Organize A Symposium: Tracking Digital Footprints. Turkish Studies, 12(21), 1-14. http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.12301
Kitabın kaynakçada gösterilmesi
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Kitap bölümünün kaynakçada gösterilmesi
Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Ş. S. Anagün & N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (2. basım, ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

APA7- Başlıca önemli değişiklikler

1. Yayım yeri kaldırılmıştır.
Aktay, S. (2017). Öğrenciler ve aileler için internet el kitabı. Eğiten Kitap.

2. Metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakça gösterirken birinci isim ve diğerleri biçiminde yazılmaktadır.
(Aktay ve diğerleri, 2017)

3. DOI yazımında doi: yazımı kaldırılarak tüm adres yazılmaktadır.
https://Doi.Org/10.11114/Jets.V4i12.1869

4. İnternet sitesi alıntılarında "adresinden alınmıştır" yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın başlığı italik yazılır.
Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

5. Kaynakçada eskiden 7 olan yazar soy isim ve ismin baş harfinin belirtilmesi sayısı 20'ye çıkmıştır.


Yayın Etiği

Türkiye Eğitim Dergisinin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Türkiye Eğitim Dergisinin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

Türkiye Eğitim Dergisinde kamu yararını gözetilmekte ve kâr amacı güdülmemektedir.

Türkiye Eğitim Dergisinin Editörler Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin bilim dalları gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir.

Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir.

Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir.

Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulunun Sorumlulukları

Türkiye Eğitim Dergisine başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir.

Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, dergide yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Rehberi”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Rehberi” hazırlar, gerektiğinde günceller.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
Türkiye Eğitim Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ortamda saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Türkiye Eğitim Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir.Türkiye Eğitim Dergisine başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları

Türkiye Eğitim Dergisine makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
Yazar(lar), Türkiye Eğitim Dergisine özgün makale göndermelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


Türkiye Eğitim Dergisinde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda turkiyeegitimdergisi@gmail.com adresine elektronik iletiyle bildirilmesi gerekir. 

Türkiye Eğitim Dergisi makale yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmemektedir.