Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İngilizce Hazırlık Programlarında Öğrencilerin Kültür Öğretimine Yönelik Görüşleri

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 172 - 183, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1370876

Öz

Dil öğretimi ve kültürün birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Yabancı dil öğretiminde hedef dilin kültürünü tanımak o dili öğrenmek için gereklidir ancak hedef kültürü anlayabilmek için bireylerin öncelikle kendi kültürlerinin farkında olmaları gerektiği görüşü de son dönemde önem kazanmıştır. Dolayısıyla, yabancı dil öğretiminde hedef kültür, yerel kültür ve uluslararası kültür kavramlarının yeri sorgulanmaya başlamıştır. Öğretim sürecinde kullanılan ve özellikle yurt dışında basılan İngilizce ders kitapları ve materyaller ile öğretim elemanlarının bu konudaki tutumu kültür öğretimini şekillendirmektedir. Bu araştırmanın amacı, İngilizce hazırlık programlarında eğitim almakta olan üniversite öğrencilerinin maruz kaldıkları kültür öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu bağlamda araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile sürdürülmüştür. Veri toplamak için İlter ve Güzeller (2005) tarafından geliştirilmiş olan Öğrencilerin Dil ve Kültüre İlişkin Görüşleri Anketi ile Ekmekçi (2014) tarafından geliştirilmiş olan Öğrencilerin İngilizce Ders Kitaplarındaki Kültürel Öğelere İlişkin Görüşleri Anketi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2022-2023 akademik yılında İngilizce hazırlık programlarında eğitim alan 155 öğrenci oluşturmaktadır. Veri analizinde, betimsel analiz ile Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kültür öğretimine yönelik görüşleri farklı değişkenler ışığında incelenmiştir.

Etik Beyan

Bu araştırma, 23.09.2023 tarihinde çevrimiçi düzenlenen Ases Uluslararası Van Bilimsel Araştırmalar Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuş ancak tam metin olarak basılmamıştır. Araştırma birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Kaynakça

 • Acar, M. (2014). Yerel kültüre ait ögeler içeren ingilizce metinlerin öğrencilerin ingilizce okuma becerilerine etkisi. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, (9), 39-58.
 • Alptekin, C. (2002). Towards intercultural communicative competence in ELT. ELT Journal, 56(1), 57-64.
 • Atasever Belli, S. (2018). A study on ELT students’ cultural awareness and attitudes towards incorporation of target culture into language instruction. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(1), 102-124.
 • Bensalah, H., & Guerroudj, N. (2020). The effect of cultural schemata on EFL learners’ Reading comprehension ability. Arab World English Journal (AWEJ), 11(2), 383-394.
 • Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies, 5 (4), 221-235.
 • Brock, M. N. (1990). The case for localized literature in the ESL classroom. English Teaching Forum, 28(3), 22-25.
 • Büyüköztürk Ş. (2012). Testlerin Geçerlilik ve Güvenilirliğinde Kullanılan Bazı İstatistikler. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 16. Baskı, Pegem Akademi.
 • Canga Alonso, A., & Cifone Ponte, D. (2015). An analysis of cultural vocabulary in ELT textbooks. Odisea, 16, 83–96.
 • Cifone Ponte, D. (2019). A quantitative and qualitative analysis of cultural vocabulary in second baccalaureate EFL textbooks [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Universidad de La Rioja.
 • Coluzzi, P. (2012), Modernity and Globalisation: Is the presence of English and of Cultural Products in English a Sign of Linguistic and cultural imperialism? Results of a Study Conducted in Brunei Darussalam and Malaysia, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33 (2), 117-131.
 • Common European Framework Reference. (2020). The common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Companion volume. Strasbourg: Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-referencelanguages/home
 • Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: materials and methods in the EFL classroom. In Culture in Second Language Teaching, ed. E. Hinkel, 196–219. Cambridge University Press.
 • Çoban, A. (2011). Temel kavramlar. G. Ocak. (Editör). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi, 1-55.
 • Ekmekçi, E. (2014). Analysing students’ reactions to English course books in terms of cultural elements. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 33(1), 189-205.
 • Fraenkel, R.J., & Wallen, E.N. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill.
 • Galante, A. (2015). Intercultural communicative competence in English language teaching: Towards validation of student identity. BELT-Brazilian English Language Teaching Journal, 6(1), 29-39.
 • Güvenç, B. (2002). Kültürün abc’si. Yapı Kredi Yayınları.
 • Hinkel, E. (2005). Hedging, inflating, and persuading in L2 academic writing. Applied Language Learning, 15, 29–53. İlter, B. G., & Güzeller, C. O. (2005). Cultural problems of Turkish students while learning English as a foreign language. Dil Dergisi, (127), 54-63.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Nobel yayın dağıtım, 81-83.
 • Kayhan, S., Kalyon, M., & Eyüp, B. (2022). Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarını Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni Ölçütleri Açısından İnceleyen Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(1), 18-45.
 • Kayıntu, A. (2017). İmparatorluktan Küreselleşmeye Dil ve İktidar. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 7(14), 65-82.
 • Mahmood, M. A., Asghar, A. M., & Hussain, Z. (2012). Cultural representation in ESL textbooks in Pakistan: A case study of “Step Ahead 1”. Journal of Education and Practice, 3(9), 35–42.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in psychology. Pearson Education.
 • Önal, S. (2019). A Comparative study on the perceptions of instructors and students in the preparatory schools of a state and a private university regarding the integration of target culture into the teaching of the english language [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. Anı Yayıncılık.
 • Prodromou, L. (1992). What culture? Which culture? Cross cultural factors in language learning. ELT Journal 46(2), 127-144.
 • Sarıçoban, A., & Çalışkan, G. (2011). The influence of target culture on language learners. Journal of Language and Linguistic Studies, 7(1), 7-17.
 • Shin, J., & Crandall, J. (2013). Teaching young learners English: From theory to practice. Cengage Learning.
 • Sun, L. (2013). Culture Teaching in Foreign Language Teaching. Theory & Practice in Language Studies, 3(2), 371-375.
 • Qu, Y. (2010). Culture Understanding in Foreign Language Teaching. English Language Teaching, 3(4), 58-61.
 • Yeşilyurt, E. (2020). Öğretmenin pusulası: Genel öğretim ilkeleri. EKEV Akademi Dergisi, 24(83), 263-288.
 • Yılmaz, D. (2006). Students’ opinions of the role of ‘culture’in learning English as a foreign language [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Boğaziçi Üniversitesi. Yükseköğretim Kanunu (1981). Kanun No: 2547. Kabul tarihi, 4(11), 1981.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Begüm Ceylan 0000-0002-6549-5951

Bülent Alcı 0000-0002-4720-3855

Erken Görünüm Tarihi 28 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 3 Ekim 2023
Kabul Tarihi 26 Haziran 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ceylan, B., & Alcı, B. (2024). İngilizce Hazırlık Programlarında Öğrencilerin Kültür Öğretimine Yönelik Görüşleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 172-183. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1370876