Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sorunlarına Yönelik Hazırlanan Çalışmaların Araştırma Eğilimleri

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 110 - 122, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1439242

Öz

Araştırmada Türk dili ve edebiyatı eğitiminin (TDEE) sorunları üzerine yayımlanmış lisansüstü tez, makale ve kitapların araştırama eğilimlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 1986-2022 yılları arasında Türk dili ve edebiyatı eğitimi sorunları üzerine hazırlanmış 24 makale, 2 lisansüstü tez ve 2 kitap yayımlandıkları yıl, tür, yazar sayısı, araştırma yaklaşımı ve modelleri, örneklem gurupları ve konuları açısından betimsel analizleri yapılmıştır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilimsel veri tabanlarında TDEE’nin sorunları-problemleri anahtar kelimeleriyle aramalar yapılmış ve yayımlanan çalışmalara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular yüzde ve frekans değerleriyle tablolar hâlinde gösterilmiştir. Araştırma bulgularından hareketle, 1986-2022 yılları arasında TDEE’nin sorunlarına yönelik çalışmalardan 2017 yılında makalelerin diğer yıllara göre daha fazla yayımlandığı tespit edilmiştir. Araştırmada 2002 ve 2012 yılında 2 tez, 1986 ve 2009 yılında ise 2 kitabın yayımlandığı görülmüştür. Ayrıca makalelerde genellikle tek veya çift yazarların tercih edildiği, nitel yöntemin daha sık kullanıldığı, verilerin de daha çok doküman analizi üzerinden toplandığı ve veri kaynağı olarak da öğretim programının tercih edildiği tespit edilmiştir. Çalışmada TDE eğitimine yönelik daha çok öğrenme-öğretme sürecine dair genel sorunların konu olarak tercih edildiği ortaya konulmuştur.

Etik Beyan

Çalışmada etik beyana ihtiyaç yoktur.

Kaynakça

 • Avcı, Y. ve Küçük, S. (2017). Türk dili öğretimi sorunları. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 3(3), 981-989.
 • Bağcı, H. & Baz, D. (2018). Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının Türkçenin yaşadığı sorunlara yönelik farkındalığı ve çözüm önerileri. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 6(2), 226-239.
 • Bayazıt, Z.Z. (2019). Dil ve anlatım derslerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. International Journal of Language Academy, 7(3), 42-53.
 • Cemiloğlu, M. (2018). 2017 tarihli Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programına eleştirel yaklaşım. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 279-298.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çetin, N. (2020). Yeni Türk edebiyatı araştırma ve incelemelerinde sorunlar. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 24(1), 51-55.
 • Demirtaş, Z., Erdoğan, D.G. ve Küçüker M.S. (2022). Türk edebiyatı ile dil ve anlatım derslerinin birleştirilmesi hakkında öğretmenlerin görüşleri. Sakarya üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 22(1), 15-28.
 • Erdem, İ. Ve Topbaş, S. (2017). Dil ve anlatım ile Türk edebiyatı derslerinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerine dair öğretmen görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 465-495.
 • Erol, K. Ve Demir, F. (2017). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı öğretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar. International journal of languages’ education and teaching, 5(2), 197-212.
 • Kavcar, C. (1994). “Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi” 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Kuram-Uygulama Araştırma (ÇÜEF 28-30 Nisan). Çukurova üniversitesi eğitim fakültesi yayınları, 853-864.
 • MEB-TD (2005). Türk edebiyatı dersi öğretim programı ve kılavuzu (9- 12. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB-TTKB (2008). 2005 yılında geliştirilerek uygulamaya konulan 9,10, ve 11. Sınıf Türk edebiyatı dersi öğretim programı ve ders kitabının değerlendirilmesi çalıştayı. Ankara.
 • Özdemir, C. ve Saraç, Ö. (2017). Türkiye’de âşık edebiyatı öğretimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Studies Of The Ottoman Domain, 7(12), 164-182.
 • Sözer, Y. ve Aydın, M. (2021). Nitel veri toplama teknikleri ve nitel veri analizi süreci, (Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde). Pegem Yayıncılık.
 • Şenyuva, E., Ertüzün, F., Turhan, K. Ve Demir, N. (2017). Türk diline ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve Türkçe bilinci: kuşaklararası karşılaştırma. Uluslararası Türkçe edebiyat kültür eğitim dergisi, 6(3), 1384-1397.
 • TED (1986). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı öğretimi ve sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedat Maden 0000-0002-8024-8182

Murat Kaya 0000-0002-2232-2081

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 18 Şubat 2024
Kabul Tarihi 17 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Maden, S., & Kaya, M. (2024). Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sorunlarına Yönelik Hazırlanan Çalışmaların Araştırma Eğilimleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 110-122. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1439242