Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının COVID-19 Salgını Sonrası Yüz Yüze Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği Programına İlişkin Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme Çalışması

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 18 - 34, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1346499

Öz

Bu araştırmada, COVID-19 salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitim ve sonrasında geçilen yüz yüze eğitim sürecine odaklanılarak, sınıf öğretmeni adaylarının yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve sınıf öğretmenliği programına yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışmaya, sınıf öğretmenliği programında okuyan 20'si devlet, 4'ü vakıf olmak üzere 24 farklı üniversiteden toplam 238 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri, çalışma kapsamında geliştirilen "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime ve Yüz Yüze Eğitime İlişkin Görüşleri Ölçeği" adlı ölçek kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca sınıf seviyesi, üniversite türü ve cinsiyet değişkenlerine göre öğretmen adaylarının görüşlerindeki farklılıklar sorgulanmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih etmelerine rağmen, uzaktan öğretim yapma konusunda kendilerini yeterli bulduklarını ve uzaktan eğitimin sınıf öğretmenliği programının geleceğinin şekillenmesinde önemli gördüklerini göstermektedir. Ayrıca, öğretimsel yeterlik ve programın geleceği alt boyutlarında vakıf üniversiteleri lehine bir sonuç bulunmuştur.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Proje Numarası

1919B012111910

Kaynakça

 • Alan, Y., Biçer, N., & Can, F. (2020). Perspectives of pre-service teachers on distance education: Covid-19 process. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 29(5), 1972–1984.
 • Altunçekiç, A. (2022). Developing a distance education self-efficacy belief scale: A validity and reliability study. Participatory Educational Research, 9(1), 349–361. https://doi.org/10.17275/per.22.19.9.1
 • Arıcı, B. (2020). Analysis of University Students' Opinions on the COVID-19 Process and the Distance Education Method Applied in This Process: The Sample of Mus Alparslan University. African Educational Research Journal, 8, 344-352.
 • Arslan, R. (2021). Salgın döneminde uygulanan uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), 369–393. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2021.017
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125–145.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330–345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 2(1), 24–40.
 • Bolliger, D. U., & Martin, F. (2018). Instructor and learner experiences with distance education: New findings and implications for research. Journal of Distance Education, 32(2), 1–8. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1520041
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Pegem Akademi.
 • Coman, C., Tiru, L. G., Meseșan-Schmitz, L., Stanciu, C., & Bularca, M. C. (2020). Online teaching and learning in higher education during the coronavirus pandemic: Students’ perspective. Sustainability, 12(24), 10367.
 • Çavuşoğlu, A. A., & Tepebaşılı, F. (2022). Almanca öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim memnuniyet algıları üzerine bir araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 119–140. https://doi.org/10.20897/ejsteme/9557
 • Çelikdemir, K. (2020). COVID-19 salgınında öğrenmenin sürdürülmesi. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgininda-ogrenmenin-surdurulmesi
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (Vol. 2). Pegem Akademi.
 • Dorsah, P. (2021). Pre-service teachers’ readiness for emergency remote learning in the wake of COVID-19. European Journal of STEM Education, 6(1), 1–12.
 • Duban, N., & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 357–376.
 • Duman, S. N. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 95–112. https://doi.org/10.37669/milliegitim.768887
 • Ekiz, M. A. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitimi ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Journal of Sport and Recreation Researches, 2(11), 1–13.
 • Elatri, K. (2021). Eliciting the challenges and the benefits of online education under COVID19 (ENSAS: A case study). Linguistique et Analyse du Discours/Linguistics & Discourse Analysis, 4(1), 221–235.
 • Er Türküresin, H. (2020). COVID-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 597–618. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787509
 • Erşen, Z., & Yumak, Y. (2021). Matematik öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemisi sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(4), 1307–1328.
 • Evens, M., Larmuseau, C., Dewaele, K., Van Craesbeek, L., Elen, J., & Depaepe, F. (2017). The effects of a systematically designed online learning environment on preservice teachers' professional knowledge. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 33(3), 103–113.
 • Gedik, O., & Erol, M. (2022). Sınıf öğretmeni adaylarının pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), 7(1), 1–11. https://doi.org/10.55107/turksosbilder.1051334
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10th ed.). Pearson.
 • Gürleyik, S., & Akdemir, E. (2018). Guiding curriculum development: Student perceptions for the second language learning in technology-enhanced learning environments. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 131–138.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis (7th ed.). Prentice-Hall.
 • Hakkari, F. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitim derslerine yönelik görüşleri. International Journal of Social Humanities Sciences Research, 5(23), 1140–1151.
 • Kafes, A.Y., & Yıldırım, A. (2021). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim memnuniyeti ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 16(6), 1641–1657. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.50766
 • Karahan, E., Bozan, M. A., & Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrimiçi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 201–214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (Yirmi Birinci Baskı), Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatepe, F., Küçükgencay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırması Dergisi, 7(53), 1262–1274.
 • Kazieva, I. I., Dolgova, E. G., Zhukov, V. A., & Zhukova, M. A. (2021). Distance learning in the COVID-19 period. Laplage Em Revista, 7(3A), 186–200.
 • Keskin, M., & Özer, D., (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59–67.
 • Kocakülah, İ., & Yıldız, E. P. (2020). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 780–797.
 • Korucuk, M. (2023). Uzaktan eğitim tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 52(238), 1133–1156. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1109796
 • Kruse, I., Lutskovskaia, L., & Stepanova, V. V. (2022). Advantages and disadvantages of distance teaching in foreign language education during COVID-19. Frontiers in Education. 7, 1–9. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.964135
 • OECD. (2020). Back to the future of education: Four OECD scenarios for schooling. OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/education/back-to-the-future-s-of-education_178ef527-en.
 • OECD. (2021). The state of higher education: One year into the COVID-19 pandemic, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/83c41957-en
 • Pınar, M. A., & Akgül, D. G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the COVID-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461–486.
 • Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V. S., & Saravanakumar, A. R. (2020). E-Learning during lockdown of COVID-19 pandemic: A global perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088–1099.
 • Rotas, E. E., & Cahapay, M. B. (2022). Reimagining the future of Philippine undergraduate teacher education program: The curriculum implications of COVID-19 crisis.. In Ş. Danış̇ man, M. Güler (Eds.), Educational implications in the Covid-19 era (pp. 197–210), Vizetek.
 • Sadeghi, M. A. (2019). Shift from classroom to distance learning: Advantages and limitations. Int. J. Res. Engl. Educ., 4, 80–88.
 • Subaşı, Y., Adalar, H., Tanhan, A., Arslan, G., Allen, K., A., Boyle, C., Lissack, K., Collett, K., & Lauchlan F. (2023). Investigating students’ experience of online/distance education with photovoice during COVID-19. Distance Education, 44(3), 563-587. https://doi.org/10.1080/01587919.2023.2227140
 • Şahin-İpek, D. (2020). Eğitimin geleceği- OECD gelecek senaryoları. TEDMEM. https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/egitimin-gelecegi-oecd-gelecek-senaryolari
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.) Allyn & Bacon.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Turanalp M., Özer N., & Kurt H. (2022). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 13(47), 152–169. http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3076
 • Uysal, M., & Karagöz, A. E. (2021). Aday öğretmenlerin COVID-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi: Atatürk Öğretmen Akademisi örneği. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(4), 1274–1290.
 • Yakar, L., & Yıldırım Yakar, Z. (2021). Eğitim fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1–21. https://doi.org/10.17860/mersinefd.781097
 • Yarayan, Y.E., Fakazlı, A. E., & İlhan, E.L. (2022). E-Öğrenme tutum ölçeği: Üniversite öğrencileri formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 273–302.
 • Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (COVID-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 237–250.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sınıf Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceren Deniz Coşkun 0009-0004-7620-797X

Elif Yıldırım 0009-0000-4766-470X

Kübra Çelikdemir 0000-0003-2428-9964

Proje Numarası 1919B012111910
Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 19 Ağustos 2023
Kabul Tarihi 6 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Coşkun, C. D., Yıldırım, E., & Çelikdemir, K. (2024). Sınıf Öğretmeni Adaylarının COVID-19 Salgını Sonrası Yüz Yüze Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği Programına İlişkin Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme Çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 18-34. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1346499