Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of 2023 LGS Turkish Questions According to the Revised Bloom Taxonomy

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 35 - 47, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1362833

Öz

The purpose of this study is to examine the distribution of the questions in the Turkish subtest of the High School Transition System (LGS) applied at the end of the second semester of the 2022-2023 academic year according to the knowledge/cognitive domain steps of the Revised Bloom's Taxonomy. The data were collected through document analysis, one of the data collection techniques of qualitative research method. The object of the study was the 2023 LGS Turkish questions administered at the end of the second semester of the 2022-2023 academic year. The data were analyzed with descriptive analysis technique. As a result of the research, 12 questions in the 2023 LGS Turkish subtest were in the comprehension/conceptual cognitive/knowledge dimension. This is followed by recall/operational cognitive/knowledge dimension with four questions. Two questions were comprehension/operational, one question was comprehension/affective, and one question was recall/affective cognitive/knowledge. In addition to this situation, it was determined that no question was asked in the metacognitive knowledge dimension. In the cognitive dimension, it was observed that no questions were asked in the application, analysis, evaluation and creation steps. Based on the results of the study, it was suggested that LGS Turkish questions can be built on the learning model in order to prevent students from accumulating in a certain skill, to determine the extent to which knowledge and cognitive level questions will be asked in advance and to employ different skills. In addition to this, it was also suggested that LGS Turkish questions could include questions that would measure students' higher-order thinking skills (open-ended), and that LGS Turkish questions could include questions in the metacognitive knowledge dimension according to the Revised Bloom's Taxonomy (RBT) and questions in the application, analysis, evaluation and creation steps in the cognitive dimension.

Kaynakça

 • Akıncı, A. T. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Complete Edition.
 • Anniak, E. (2023). 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. International Journal of Progression and Development in Education (IJPADE), 1(1), 1-43.
 • Benzer, A. (2019). Dil bilgisi öğretiminde öğretim programı, ders kitabı ve merkezî sınav çıkmazı. The Journal of Academic Social Science Studies, (76), 291-323
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, Handbook I: Cognitive Domain. David McKay Company.
 • Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Bümen, N. T. (2010). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.
 • Çeçen, M. A., & Kurnaz, H. (2015). Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki tema değerlendirme soruları üzerine bir araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 109-132.
 • Çerçi, A. (2018). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. Sınıf) Yenilenen Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 70-81.
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe ders sınav sorularının yeniden yapılandırılması Bloom Taksonomisine göre analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 479-498.
 • Durukan, E., & Demir, E. (2017). 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 6(3), 1619-1629.
 • Eroğlu, D., & Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80.
 • Eroğlu, S. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin Güncellenmiş Bloom Taksonomisi'ne göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Gökdemir, C., Aydaşgil, B. S., & Topçuoğlu Ünal, F. (2021). 2020 Liseye geçiş soruları ile Türkçe ders kitaplarındaki etkinlik ve soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. International Journal of Language Academy, 9(1), 263-279.
 • Gürbüz Us, R., & Ercan Güven, A. N. (2022). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan beceri temelli Türkçe sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından ele alınması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 426-445.
 • Kısa, N. (2021) Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları. N. Cemaloğlu. (Yay. Haz.). Bilimsel araştırma teknikleri ve etik. İçinde (s. 103-133). Pegem Akademi.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision Of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publications.
 • Oryaşın, U. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin Yenilenen Bloom Sınıflandırması’na göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(3), 820-832.
 • Özkaya, S. D. (2020). 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi kazanımlarının ve sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çankırı: Çankırı Karatekin Üniversitesi.
 • Sallabaş, M. E., & Yılmaz, G. (2020). Türkçe ders kitabı’nda bulunan metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 586-596.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H., & M, Okur. (2021). Ortaokul beceri temelli soruların yeniden yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 219-248.
 • Sözbilir, M. (2009). Nitel veri analizi. http://fenitay.files.wordpress.com/2009/02/1112-nitel-arac59ftc4b1rmada-verianalizi.pdf adresinden 17.03.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

2023 LGS Türkçe Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 35 - 47, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1362833

Öz

Bu araştırmanın amacı 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin sonunda uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkçe alt testindeki soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi/bilişsel alan basamaklarına göre dağılımını incelemektir. Veriler nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniklerinden doküman analizi ile toplanmıştır. Araştırmanın inceleme nesnesini 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemin sonunda uygulanan 2023 LGS Türkçe soruları oluşturmaktadır. Veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 2023 LGS Türkçe alt testindeki 12 sorunun anlama/kavramsal bilişsel/bilgi boyutunda olduğu görülmektedir. Bu durumu dört soru ile hatırlama/işlemsel bilişsel/bilgi boyutu takip etmektedir. İki soruyu anlama/işlemsel, bir soruyu anlama/olgusal, bir soruyu ise hatırlama/olgusal bilişsel/bilgi basamağı oluşturmaktadır. Bu durumun yanı sıra üstbilişsel bilgi boyutunda soru sorulmadığı tespit edilmiştir. Bilişsel boyutta ise uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamağında soru sorulmadığı görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarından hareketle öğrencilerin belirli bir beceride yığılmasını önlemek, hangi ölçüde bilgi hangi ölçüde bilişsel düzeyde soru sorulacağı önceden belirlemek ve farklı becerileri işe koşmak için LGS Türkçe sorularının öğrenme modeli üzerine inşa edilebileceği önerisinde bulunulmuştur. Bu durumun yanı sıra LGS Türkçe sorularında öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini ölçecek (açık uçlu) sorulara da yer verilebileceği, LGS Türkçe sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne (YBT) göre üstbilişsel bilgi boyutu ile bilişsel boyutta uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamağındaki sorulara da yer verilebileceği önerilerinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akıncı, A. T. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Complete Edition.
 • Anniak, E. (2023). 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. International Journal of Progression and Development in Education (IJPADE), 1(1), 1-43.
 • Benzer, A. (2019). Dil bilgisi öğretiminde öğretim programı, ders kitabı ve merkezî sınav çıkmazı. The Journal of Academic Social Science Studies, (76), 291-323
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, Handbook I: Cognitive Domain. David McKay Company.
 • Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Bümen, N. T. (2010). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.
 • Çeçen, M. A., & Kurnaz, H. (2015). Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki tema değerlendirme soruları üzerine bir araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 109-132.
 • Çerçi, A. (2018). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. Sınıf) Yenilenen Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 70-81.
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe ders sınav sorularının yeniden yapılandırılması Bloom Taksonomisine göre analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 479-498.
 • Durukan, E., & Demir, E. (2017). 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 6(3), 1619-1629.
 • Eroğlu, D., & Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80.
 • Eroğlu, S. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin Güncellenmiş Bloom Taksonomisi'ne göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Gökdemir, C., Aydaşgil, B. S., & Topçuoğlu Ünal, F. (2021). 2020 Liseye geçiş soruları ile Türkçe ders kitaplarındaki etkinlik ve soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. International Journal of Language Academy, 9(1), 263-279.
 • Gürbüz Us, R., & Ercan Güven, A. N. (2022). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan beceri temelli Türkçe sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından ele alınması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 426-445.
 • Kısa, N. (2021) Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları. N. Cemaloğlu. (Yay. Haz.). Bilimsel araştırma teknikleri ve etik. İçinde (s. 103-133). Pegem Akademi.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision Of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publications.
 • Oryaşın, U. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin Yenilenen Bloom Sınıflandırması’na göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(3), 820-832.
 • Özkaya, S. D. (2020). 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi kazanımlarının ve sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çankırı: Çankırı Karatekin Üniversitesi.
 • Sallabaş, M. E., & Yılmaz, G. (2020). Türkçe ders kitabı’nda bulunan metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 586-596.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H., & M, Okur. (2021). Ortaokul beceri temelli soruların yeniden yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 219-248.
 • Sözbilir, M. (2009). Nitel veri analizi. http://fenitay.files.wordpress.com/2009/02/1112-nitel-arac59ftc4b1rmada-verianalizi.pdf adresinden 17.03.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkçe Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekiye Yıldırım Suna 0000-0001-5632-9225

Ahmet Benzer 0000-0003-3579-3699

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 19 Eylül 2023
Kabul Tarihi 14 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım Suna, Z., & Benzer, A. (2024). 2023 LGS Türkçe Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 35-47. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1362833