Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

2021 Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Çerçeve Programında Çok Kültürlü Eğitimin Yansımalarının İncelenmesi

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 154 - 171, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1458515

Öz

Bu araştırmanın amacı, 2021 BİLSEM Sosyal Bilgiler Çerçeve Programını çokkültürlü eğitim kapsamında değerlendirmektir. Program, sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak güncellendiği gibi bu gelişmelerin belirlediği ihtiyaçlar doğrulusunda bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda programının çokkültürlü eğitim anlayışına yer verip vermediği araştırma açısından önemli görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde BİLSEM Sosyal Bilgiler Çerçeve Programını çokkültürlü eğitin anlayışı çerçevesinde araştıran herhangi bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri nitel araştırmada kullanılan doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı 2021 BİLSEM Sosyal Bilgiler Çevre Programı temel alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Veriler eğitimde program geliştirmede temel alınan amaç, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında değerlendirilmiştir. Araştırmada amaç ve kazanımlar boyunda doğrudan çokkültürlü eğitime yer verilmediği, dolaylı bir şekilde bazı amaç ve kazanımlarda yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. İçerik boyutunda öğrenme alanlarında
çokkültürlü eğitime yer verilmediği, dolaylı bir şekilde konu listelerinde yer verildiği tespit edilmiştir. Öğrenme-öğretme sürecinde ve ölçme ve değerlendirme boyutlarında doğrudan çokkültürlü eğitime yer verilmediği, anacak dolaylı bir şekilde verildiği ifade edilebilir.

Kaynakça

 • Agirdag, O., Merry, M. S., & Van Houtte, M. (2016). Teachers’ understanding of multicultural education and the correlates of multicultural content integration in Flanders. Education and Urban Society, 48(6), 556-582.
 • Akto, A. (2018). Çok Kültürlülük Yaklaşımı ve Sorunsalları. Adıyaman, İksad Publising House.
 • Aragona-Young, E., & Sawyer, B. E. (2018). Elementary teachers’ beliefs about multicultural education practices. Teachers and teaching, 24(5), 465-486. doi:10.1080/13540602.2018.1435527
 • Aydin, H. (2012). Multicultural Education Curriculum Development in Turkey . Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(3) , 277-286.
 • Bektaş Öztaşkın, Ö. (2017). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi:niçin ve nasıl? R. Turan içinde, İnsan hakları ve demokrasi eğitmi (s. 109-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bozkaya, H. (2021). Çocuk hakları ve göçmen çocukların eğitimi. Ankara: Sonçağ.
 • Bozkaya, H (2020). Çokkültürlü sınıf ortamı ve aiidiyet. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 245-271.
 • Bozkaya, H (2022). Göç ve çocuk hakları üzerine bir değerlendirme. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (30), 677-688. https://doi.org/10.29000/rumelide.1190328
 • Büyüköztürk ve diğerleri (2023). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2019). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) (2016). Türkiye’de Kapsayıcı Eğitimi Yaygınlaştırmak için Politik Önlemler’. http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_KapsayiciEgitim_PolitikaOnerileri.pdf. 20 Aralık 2019
 • Forrest, J. ve diğerleri, (2016). Challenging racism through schools: teacher attitudes to cultural diversity and multicultural education in Sydney, Australia. Race Ethnicity and Education, 19(3), 618-638. doi: 10.1080/13613324.2015.1095170
 • Fullinwider, R. K. (1991). Multicultural Education . University of Chicago Legal Forum, 1991(1), 74-99.
 • Glazer, N., (1997), We Are All Multiculturalists Now, Cambridge, MA: Harvard University Press
 • Kaçar, G. (2023). Çok Kültürlü eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandıya ve Türkiye örneği. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 8(1), 15-36.
 • Kafesoğlu, İ. (1983). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Keskin, Y. & Yaman, E. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çok Kültürlü Eğitim. International PeriodicalFor The Languages, Literature and History of TurkishorTurkic Volume 9/2, p. 933-960,
 • Kurtdaş, M. Ç. (2018). Küresel terör çağında ulus devletin artan önemi. Tesam Akademi Dergisi, 5(2), 151-181.
 • Miled, N. (2019). Educational leaders’ perceptions of multicultural education in teachers’ professional development: a case study from a Canadian school district. Multicultural Education Review, 11(2), 79-95. doi: 10.1080/2005615X.2019.1615249
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi [Online].
 • Millı̂ Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2020). Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü. Bilim ve sanat merkezi sosyal bilgiler dersi öğretim programı.
 • Millı̂ Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2021). Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü. Bilim ve sanat merkezi sosyal bilgiler dersi öğretim programı.
 • Millı̂ Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2021). Strateji Geliştirme Başkanlığı. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2022). Tebliğler Dergisi. Cilt: 85. Sayı:2771. Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi.
 • Mohan, ve diğerleri (2018). Story tellingan effective pedagogy for multicultural education. SCMS Journal of Indian Management, 15(3), 81-90.
 • Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Parker, B. (1999). Globalization and business practice. Sage Pub. London
 • Tonbuloğlu, B., Aslan, D., & Aydın, H. (2016). Teachers’ Awareness of Multicultural Education and Diversity in School Settings. Eurasian Journal of Educational Research, 64, 1-28.
 • Turan, R. (2017). Demokrasi. R. Turan içinde, İnsan hakları ve demokrasi eğitimi (s. 1-44). Ankara: Pegem Akademi.
 • Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TD K.GTS.59f36d413f62f0.97984604 erişim tarihi: 24.03.2024, Erişim saati: 17.37
 • Ulukaya Öteleş, Ü. (2020). 2018 sosyal bilgiler öğretim programına Çok Kültürlü eğitimin yansıması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(3), 500-516.
 • UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi (2001). http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/kulturel_ifadelerin_cesitliligi/EVRENSEL_B%C4%B0LD%- C4%B0RGE.pdf . 21 Aralık 2017 UNESCO (2017).
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi. http://www.bmdergi.org/language/tr/dunya-cok-kulturluluk-gununde-bm-kulturel-cesitlilige-karsi-tehditlerle-mucadeleye-cagiriyor/ 21 Aralık 2017 Web1. (2024, 03 16). https://bilsem.meb.gov.tr/BLSLoginOgr.aspx. httpss://ebilsem.meb,gov.tr:https://bilsem.meb.gov.tr/BLSLoginOgr.aspx

2021 Investigation of Reflections of Multicultural Education in Science and Art Centre Social Studies Framework Programme

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 154 - 171, 28.06.2024
https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1458515

Öz

The aim of this study is to evaluate the 2021 BİLSEM Social Studies Framework Programme within the scope of multicultural education. As the programme is updated depending on social, political, economic, technological and scientific developments, it aims to raise individuals in line with the needs determined by these developments. In this direction, it is considered important for the research whether the programme includes multicultural education approach or not. When the related literature was examined, it was determined that there was no study investigating the BİLSEM Social Studies Framework Programme within the framework of multicultural education understanding. The data of the study were collected through document analysis used in qualitative research. In this context, the Ministry of National Education 2021 BİLSEM Social Studies Environmental Programme was taken as a basis. The collected data were analysed by content analysis. The data were evaluated in the dimensions of purpose, content, learning-teaching process and evaluation, which are based on curriculum development in education. In the study, it was concluded that multicultural education was not directly included in the objectives and outcomes, but indirectly included in some objectives and outcomes. In the content dimension, in learning areas
It was determined that multicultural education was not included, but indirectly included in the subject lists. It can be stated that multicultural education is not directly included in the learning-teaching process and measurement and evaluation dimensions, but only indirectly.

Kaynakça

 • Agirdag, O., Merry, M. S., & Van Houtte, M. (2016). Teachers’ understanding of multicultural education and the correlates of multicultural content integration in Flanders. Education and Urban Society, 48(6), 556-582.
 • Akto, A. (2018). Çok Kültürlülük Yaklaşımı ve Sorunsalları. Adıyaman, İksad Publising House.
 • Aragona-Young, E., & Sawyer, B. E. (2018). Elementary teachers’ beliefs about multicultural education practices. Teachers and teaching, 24(5), 465-486. doi:10.1080/13540602.2018.1435527
 • Aydin, H. (2012). Multicultural Education Curriculum Development in Turkey . Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(3) , 277-286.
 • Bektaş Öztaşkın, Ö. (2017). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi:niçin ve nasıl? R. Turan içinde, İnsan hakları ve demokrasi eğitmi (s. 109-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bozkaya, H. (2021). Çocuk hakları ve göçmen çocukların eğitimi. Ankara: Sonçağ.
 • Bozkaya, H (2020). Çokkültürlü sınıf ortamı ve aiidiyet. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 245-271.
 • Bozkaya, H (2022). Göç ve çocuk hakları üzerine bir değerlendirme. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (30), 677-688. https://doi.org/10.29000/rumelide.1190328
 • Büyüköztürk ve diğerleri (2023). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2019). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) (2016). Türkiye’de Kapsayıcı Eğitimi Yaygınlaştırmak için Politik Önlemler’. http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_KapsayiciEgitim_PolitikaOnerileri.pdf. 20 Aralık 2019
 • Forrest, J. ve diğerleri, (2016). Challenging racism through schools: teacher attitudes to cultural diversity and multicultural education in Sydney, Australia. Race Ethnicity and Education, 19(3), 618-638. doi: 10.1080/13613324.2015.1095170
 • Fullinwider, R. K. (1991). Multicultural Education . University of Chicago Legal Forum, 1991(1), 74-99.
 • Glazer, N., (1997), We Are All Multiculturalists Now, Cambridge, MA: Harvard University Press
 • Kaçar, G. (2023). Çok Kültürlü eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandıya ve Türkiye örneği. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 8(1), 15-36.
 • Kafesoğlu, İ. (1983). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Keskin, Y. & Yaman, E. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çok Kültürlü Eğitim. International PeriodicalFor The Languages, Literature and History of TurkishorTurkic Volume 9/2, p. 933-960,
 • Kurtdaş, M. Ç. (2018). Küresel terör çağında ulus devletin artan önemi. Tesam Akademi Dergisi, 5(2), 151-181.
 • Miled, N. (2019). Educational leaders’ perceptions of multicultural education in teachers’ professional development: a case study from a Canadian school district. Multicultural Education Review, 11(2), 79-95. doi: 10.1080/2005615X.2019.1615249
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi [Online].
 • Millı̂ Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2020). Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü. Bilim ve sanat merkezi sosyal bilgiler dersi öğretim programı.
 • Millı̂ Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2021). Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü. Bilim ve sanat merkezi sosyal bilgiler dersi öğretim programı.
 • Millı̂ Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2021). Strateji Geliştirme Başkanlığı. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2022). Tebliğler Dergisi. Cilt: 85. Sayı:2771. Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi.
 • Mohan, ve diğerleri (2018). Story tellingan effective pedagogy for multicultural education. SCMS Journal of Indian Management, 15(3), 81-90.
 • Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Parker, B. (1999). Globalization and business practice. Sage Pub. London
 • Tonbuloğlu, B., Aslan, D., & Aydın, H. (2016). Teachers’ Awareness of Multicultural Education and Diversity in School Settings. Eurasian Journal of Educational Research, 64, 1-28.
 • Turan, R. (2017). Demokrasi. R. Turan içinde, İnsan hakları ve demokrasi eğitimi (s. 1-44). Ankara: Pegem Akademi.
 • Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TD K.GTS.59f36d413f62f0.97984604 erişim tarihi: 24.03.2024, Erişim saati: 17.37
 • Ulukaya Öteleş, Ü. (2020). 2018 sosyal bilgiler öğretim programına Çok Kültürlü eğitimin yansıması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(3), 500-516.
 • UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi (2001). http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/kulturel_ifadelerin_cesitliligi/EVRENSEL_B%C4%B0LD%- C4%B0RGE.pdf . 21 Aralık 2017 UNESCO (2017).
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi. http://www.bmdergi.org/language/tr/dunya-cok-kulturluluk-gununde-bm-kulturel-cesitlilige-karsi-tehditlerle-mucadeleye-cagiriyor/ 21 Aralık 2017 Web1. (2024, 03 16). https://bilsem.meb.gov.tr/BLSLoginOgr.aspx. httpss://ebilsem.meb,gov.tr:https://bilsem.meb.gov.tr/BLSLoginOgr.aspx
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilgiler Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Memet Kuzey 0000-0002-9866-8134

Adnan Özer 0009-0006-3975-3087

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 25 Mart 2024
Kabul Tarihi 24 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kuzey, M., & Özer, A. (2024). 2021 Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Çerçeve Programında Çok Kültürlü Eğitimin Yansımalarının İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 154-171. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1458515