Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 45 - 65, 15.01.2019
https://doi.org/10.33907/turkjes.500780

Öz

Kaynakça

  • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı özyeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11- 20.Bahadır, F., & Tuncer, M. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(17), 55-72. Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Amos uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitapevi.Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Ed.), Testing structural equation models içinde (s. 136-162). Beverly Hills, CA: SageBundy, A. (ed.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice (2nd ed.). Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. 12 Eylül 2018 tarihinde http://www.library.unisa.edu.au/infoskills/infolit/infolit-2nd-edition.pdf adresinden erişildi. Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Araştırma Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 257-269.Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Crocker, L. & Algina, J. (1986.) Introduction to classical and modern test theory. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 55-66.Çelik, H. C., Gazioğlu, S., & Pesen, C. (2012). Development of a scale to measure teacher candidates’ attitudes toward research.Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 105-121.Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.ETUCE-European Trade Union Committee for Education /Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi, 2008; Teacher education in Europe. An ETUCE policy paper (online). ETUCE: 25 Eylül 2018 tarihinde http://etuce.home-stead.com/Publications2008/ETUCE_PolicyPaper_en_web.pdf. adresinden erişildi. European Commission, Directorate-General for Education and Culture /Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, 2010). The profession of teacher educator in Europe (online). Report of peer learning activity in Reykjavik, Iceland, 21-24 June, 04 Ağustos 2018 tarihinde http://www.kslll.net/Documents/Teachers%20and%20trainers_PLA_June%202010.pdf adresinden erişildi.Evans, C., Waring, M. & Christodoulou, A. (2017). Building teachers’ research literacy: integrating practice and research, Research Papers in Education, 32(4), 403-423,Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.Kızıl, M. (2007). Yükseköğrenimde Bilgi Okuryazarlığı (Selçuk Üniversitesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (Fourth Edition). New York: The Guilford Press. Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 81-89. Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.Nevvman, K.A . (1997). Combiniııg standarts vvith changing teacher needs : introducin g teacher research strategies to preservice teachers. Annual Meating of the American Association of College for Teacher Education (February , 1997).Phoenix . O'Brien, M. ve Rugen, L. (2001). Teaching literacy in the Turning Points School. Turning Points: Transforming middle schools. Boston, MA: Center for Collaborative Education.Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.Solomon, A., Wilson, G. ve Taylor, T. (2012). 100% Information literacy success, USA: Wadsworth Publishing. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Siyasal Basın ve Dağıtım.Taşdemir, M., & Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 343-353.Thematic Network on Teacher Education in Europe (2000). Green paper on teacher education in Europe / high quality teacher education for high quality education and training.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO (2017). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Guidelines on adaptation of the UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. http://en.unesco.org/themes/teachers adresinden 02.06.2018 tarihinde erişilmiştir.Yuan, K. H., Bentler, P. M., & Zhang, W. (2005). The effect of skewness and kurtosis on mean and covariance structure analysis: The univariate case and its multivariate implication. Sociological Methods & Research, 34(2), 240-258.

Öğretmenlerin Araştırma Okuryazarlığı Becerileri: Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 45 - 65, 15.01.2019
https://doi.org/10.33907/turkjes.500780

Öz

Alan yazında öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerilerini ölçen bir ölçeğin bulunmaması sebebiyle bu çalışmada “öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri değerlendirme ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye'deki ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğretmenler oluşturmaktadır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 527 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Oluşturulan madde havuzu uzmanların görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanların görüşleri “uygun”, “kısmen uygun” ve “uygun değil” seçeneklerinden oluşan üçlü derecelendirme ile alınmıştır. 5’li likert tipindeki ölçeğin ilk hali 66 madde, yapılan analizler sonucundaki son hali ise 26 maddedir. Ölçeğin geçerliği için açımlayıcı-doğrulayıcı faktör analizleri ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sağlayabilmek için ise Spearman Brown, Gutmann Split-Half teknikleri, Cronbach α değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

  • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı özyeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11- 20.Bahadır, F., & Tuncer, M. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(17), 55-72. Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Amos uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitapevi.Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Ed.), Testing structural equation models içinde (s. 136-162). Beverly Hills, CA: SageBundy, A. (ed.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice (2nd ed.). Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. 12 Eylül 2018 tarihinde http://www.library.unisa.edu.au/infoskills/infolit/infolit-2nd-edition.pdf adresinden erişildi. Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Araştırma Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 257-269.Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Crocker, L. & Algina, J. (1986.) Introduction to classical and modern test theory. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 55-66.Çelik, H. C., Gazioğlu, S., & Pesen, C. (2012). Development of a scale to measure teacher candidates’ attitudes toward research.Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 105-121.Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.ETUCE-European Trade Union Committee for Education /Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi, 2008; Teacher education in Europe. An ETUCE policy paper (online). ETUCE: 25 Eylül 2018 tarihinde http://etuce.home-stead.com/Publications2008/ETUCE_PolicyPaper_en_web.pdf. adresinden erişildi. European Commission, Directorate-General for Education and Culture /Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, 2010). The profession of teacher educator in Europe (online). Report of peer learning activity in Reykjavik, Iceland, 21-24 June, 04 Ağustos 2018 tarihinde http://www.kslll.net/Documents/Teachers%20and%20trainers_PLA_June%202010.pdf adresinden erişildi.Evans, C., Waring, M. & Christodoulou, A. (2017). Building teachers’ research literacy: integrating practice and research, Research Papers in Education, 32(4), 403-423,Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.Kızıl, M. (2007). Yükseköğrenimde Bilgi Okuryazarlığı (Selçuk Üniversitesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (Fourth Edition). New York: The Guilford Press. Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 81-89. Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.Nevvman, K.A . (1997). Combiniııg standarts vvith changing teacher needs : introducin g teacher research strategies to preservice teachers. Annual Meating of the American Association of College for Teacher Education (February , 1997).Phoenix . O'Brien, M. ve Rugen, L. (2001). Teaching literacy in the Turning Points School. Turning Points: Transforming middle schools. Boston, MA: Center for Collaborative Education.Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.Solomon, A., Wilson, G. ve Taylor, T. (2012). 100% Information literacy success, USA: Wadsworth Publishing. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Siyasal Basın ve Dağıtım.Taşdemir, M., & Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 343-353.Thematic Network on Teacher Education in Europe (2000). Green paper on teacher education in Europe / high quality teacher education for high quality education and training.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO (2017). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Guidelines on adaptation of the UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. http://en.unesco.org/themes/teachers adresinden 02.06.2018 tarihinde erişilmiştir.Yuan, K. H., Bentler, P. M., & Zhang, W. (2005). The effect of skewness and kurtosis on mean and covariance structure analysis: The univariate case and its multivariate implication. Sociological Methods & Research, 34(2), 240-258.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0002-1981-072X
Türkiye


Mehmet Yaşar KILIÇ>

0000-0002-8675-5126


Deniz GÜLMEZ>


Mustafa YAVUZ>

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 21 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldız, D. , Kılıç, M. Y. , Gülmez, D. & Yavuz, M. (2019). Öğretmenlerin Araştırma Okuryazarlığı Becerileri: Ölçek Geliştirme Çalışması . Turkish Journal of Educational Studies , 6 (1) , 45-65 . DOI: 10.33907/turkjes.500780