Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 31 - 50 2019-05-29

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE, REKTÖR VE GELECEK KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Mehmet Ali Yarım [1] , Sabri ÇELİK [2]


Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin “üniversite”, “rektör”, “gelecek” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren 203 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırma kapsamında yer alan üniversite öğrencilerinin  “Üniversite/rektör/gelecek….gibidir, çünkü…” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler üniversiteyi bir yandan bilgi, üretim ve gelişme yeri olarak görürken diğer yandan da kısıtlama ve baskı unsuru olan yer olarak görmektedirler. Rektör ve gelecek kavramlarına ilişkin sonuçlara bakıldığında öğrenciler rektörü bir güç ve gizem unsuru olarak görürken geleceğe ilişkin umutsuz, karamsar bir algıya sahiplerdir ve geleceği bir bilinmezlik ve tehdit unsuru olarak görmektedirler. Çalışma sonuçlarına göre üniversite yönetimleri ve rektörlerin yönetim görevlerine odaklanıp, öğretimsel, liderlik görevlerini ihmal ettikleri ve öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının göz ardı ettikleri söylenebilir.


Üniversite, Metafor
  • KaynakçaAbdelwali M. (2007). Metaphor, Simile, Culture: Beyond The Linguistic Expression.Saarbrücken: VDM Verlag.Akan, D., Yalçın, S. Ve Yıldırım, İ. (2014). “Okul Müdürü” Kavramına İlişkin Öğretmenlerin Metaforik Algıları. İlköğretim Online, 13(1), 169-179Ayverdi, İ. (2005). Misâlli Büyük Türkçe Sözlük, C. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşriyât.Baker, P. J. (1991). Mindful Engagement: Metaphors For School Improvoment. The Education Digest, 7, 32–35.Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara). Yayımlanmamış doktora tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.Balcı, A. (2007). Etkili Okul- Okul Geliştirme, Kuram Uygulama Ve Araştırma. Ankara: Pegem A.Balcı, F. A. (2011). Okul Metaforları: İlköğretim Müfettişlerinin Okul Algıları, Eurasian Journal Of Educational Research, 3 (44), 27-38Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Türk yükseköğretim yönetim sisteminde YÖK ile yaşanan paradigmatik dönüşüm: vakıf üniversiteleri çelişkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 69-84.Baştan, A., Tetik, İ. & Kasımay, C. (2014) .Okul müdürlerinin “müdür” algılarının incelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde [8-10 Mayıs 2014 Siirt] sunulan sözlü bildiri. Bildiriler Kitabı, 14-15.Ben-Peretz, M., Mendelson, N. & Kron, F. W. (2003). How Teachers İn Different Educational Context View Their Roles. Teaching And Teacher Education, 19, 277-290Bozlak, M. (2002). The college student as learner: Insight gained through metaphor analysis. College Student Journal, 36 (1), 142-151.Bredeson, P. (1988). Perspectives on schools: Metaphors and management in education. The Journal of Educational Administration, 26(3), 293-309.Cerit, Y. (2006). Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Okul Kavramıyla İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 669–699.Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14); 115-127.Çelikten, M. (2004). Bir Okul Müdürünün Günlüğü, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Say :1, Ss. 123-136.Çelikten, M. (2006). Kültür Ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.Çobanoğlu, N., & Gökalp, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 279-295.Demirtaş, H., & Çoban, D. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarına İlişkin Metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1279-1300Demirtaş, Z. (2005) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Performanslarını Değerlendirme Ölçütleri, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 489-50Doğan, D. (2014). Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Okul Kavramının Metaforlarla Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3), 361-382.Dönmez, Ö. (2008). Türk Eğitim Sisteminde Kullanılan Yönetici Metaforları. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.Ekiz, D. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.Ekiz, D. Ve Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Tespit Edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21 (2), 439-458.Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22Ersoy, A.F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban & A. Ersoy (Edt.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri . Ankara: Anı Yayıncılık.Fullan, M. (2002). “The Change Leader”. Educational Leadership. 59 (8), P.16Gülşen, C. Ve Gökyer, N. (2012). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. (2.Baskı). Ankara:Anı YayıncılıkGünay, D. (2004) Üniversitenin niteliği, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği, International Congress on HigherEducation, EDU 2004–İstanbul, May 27-29, Gürüz, K. (2001). Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim (Tarihçe ve bugünkü sevk ve idare sistemleri), Ankara: ÖSYM Yayınları.Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E. Ve Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education, 2(2), 140-159.Güven, B. & Güven S., (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Metafor Oluşturma Becerilerine İlişkin Nicel Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 17(2), S. 503-512.Illich, I. (2005). Okulsuz Toplum (M. Özay, Çev.). İstanbul: Şule YayınlarıKalyoncu, R. (2012). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının ‚Öğretmenlik‛ Kavramına İlişkin Metaforları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 471-484.Kılıç, F. & Arakan, K. (2010). Birinci Sınıf Velilerinin Veli Eğitimine Ve Çocuklarının Okula Başlamalarına İlişkin Algılarının Metaforlar (Mecazlar) Yardımıyla Analizi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 908-910.Koçak, C. (2013). Metaphorical Perceptions Of Teacher Candidates Towards The School Concept: Lotus Flower Model, Mevlana International Journal Of Education, 3 (4), 43-56.Kövecses, Z. 2002. Metaphor: A Practical Introduction, New York: Oxford University Press.Lakoff, G.,& Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam Ve Dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage.Nartgün, Ş,s., Gökçer, İ. (2014).Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları. E -International Journal of Educational Research 5/4.Nalçacı, A., Bektaş, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Okul Kavramına İlişkin Algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 239-258. Nurmi J. E. (1991). “How Do Adolescents See Their Future? A Review of the Development of Future Orientation and Planning”. Developmental Review 11/1 (1991) 1-59. Nuttin J. & Lens W. (1985). Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. Leuven 1985Oflaz, G., (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Ve Matematik Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. 2nd International Conferance On New Trends İn Education And Their Implications, 27-29 April, 2011, Antalya, TurkeyOrtaş, İ. (2004) Üniversite Özerkliği Nedir? Üniversite ve Toplum. 4 (1) , 1-7Örücü, D. (2014). Öğretmen Adaylarının Okul, Okul Yönetimi Ve Türk Eğitim Sistemine Yönelik Metaforik Algıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358. Doi:10.14527/Kuey. 2014.014.Özdemir, M. (2012). Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Eğitim Ve Bilim, 37 (163), 96-109. Özdemir, S. M. (2012). Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (3), 369-393.Patton, M. Q. (2002). Qualitative Evaluation And Research Methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: SagePesen, A., Kara, İ., & Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 28-48.Rasmussena, E., Moenb, Ø., & Gulbrandsenc, M. (2006), Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation. 26 518–533.Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 55, 459-496.Şeyihoğlu, A. Ve Gençer, G. (2011). “Hayat Bilgisi Öğretiminde Metafor Tekniğinin Kullanımı”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8 (3), 83-100.Şişman, M. (2002). Örgütler Ve Kültürler, Ankara: Pegema Yayıncılık.Şişman, M. (2007). Toplumsal Bir Aktör Müsünüz? (Açıkalın, A., Şişman, M. Ve Turan, S.). Bir İnsan Olarak Okul Müdürü. Ankara: Pegem A Yayıncılık, Sf.38-56.Şişman, M. Ve Taşdemir, İ. (2008). Türk Eğitim Sistemi. Pegem Akademi: AnkaraŞişman, M.(2007). Okul Yönetimi Ve Öğretim Liderliği. Eğitime Bakış Dergisi,1,3-14Tamimi, Y. (2005). Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.Taymaz, H. (1995). Okul Yönetimi. Ankara: Saypa Yayın DağıtımTeoman, A. (2003). Eğretileme: Beşinci Töz. Kitaplık, 65, 55-58Toker, Gökçe, A. Ve Bülbül, T. (2014). Okul Bir İnsan Bedenidir: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Algılarına Yönelik Bir Metafor Çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal Of Educational Sciences Research, 4, 63-88.Töremen, F., İ. Döş. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4)Ateş, Ö. (2016). Öğrencilerin Öğretmen Ve Okul Metaforları. International Journal Of Contemporary Educational Studies (Intjces), 2 (1), S. 78-93Tuncay, N. ve Özçınar, Z. (2009). Distance Education Students' Metaphors.Procedia Social And Behavioral Sciences, 1(1), 2883–2888. Uğurlu, Z. (2018). Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt 5, Sayı 1Wissema, J.G. (2009). Towards the third generation university: Managing the university in transition.Cheltenham: Edward Elgar Publishing.Yalçın, M. Ve Erginer, A. (2012). İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar. Öğretmen Eğitimi Ve Eğitimcileri Dergisi. 1(2), 229-256Yıldırım A, Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yıldırım N. Ve Uğur, M. (2011). Öğrencilerin Algısından Okul Müdürü İmgelerinin Karikatürize İfadeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19 (2),409-426.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ali Yarım (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Sabri ÇELİK
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2019

APA Yarım, M , ÇELİK, S . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE, REKTÖR VE GELECEK KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Journal of Educational Studies , 6 (2) , 31-50 . DOI: 10.33907/turkjes.545757