Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 101 - 133, 22.02.2022
https://doi.org/10.33907/turkjes.793436

Öz

Bu araştırma ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 92 ortaokul, 100 lise ve 107 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 299 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Sosyal Medya Tutum ölçeği ve kişisel bilgiler anketi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyeti ve mobil telefona sahip olma durumları açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin öğrenim durumları, sosyal medya kullanma bilgi ve beceri düzeyleri ve sosyal medyada geçirilen sürelere bağlı olarak anlamlı farklılık gösterdikleri belirlenmiştir. Sosyal yetkinlik alt boyutunda erkek öğrenciler lehine, öğrenim durumunda ortaokul öğrencileri lehine, sosyal medya kullanacak bilgi ve beceri düzeyinde ileri düzey lehine ve sosyal medyada fazla vakit geçiren öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Paylaşım ihtiyacı ve öğretmenlerle ilişki alt boyutlarında öğrenim durumunda ortaokul öğrencileri lehine, sosyal medya kullanımına yönelik bilgi ve beceri düzeyinde ileri düzey lehine ve sosyal medyada fazla vakit geçiren öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Sosyal izolasyon alt boyutunda öğrenim durumunda ortaokul öğrencileri lehine ve sosyal medyada fazla vakit geçiren öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akgündüz, D. (2013). Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin başarı, motivasyon, tutum ve kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Alican, C. (2013). Ortaokul ve Lise De Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(35), 1-14.
 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 373-386.
 • Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., & Ergül, S. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği. Global Media Journal: Turkish Edition, 5(10).
 • Bor, H.A., (2018). Ergenlerde sosyal medyaya yönelik tutum, sosyal medya kullanımında gelişmeleri kaçırma korkusu ve sosyal kaygı arasındaki ilişkiler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbulÜniversitesi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı.
 • Demir, Ü. (2016). Sosyal Medya Kullanımı ve Aile İletişimi: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştirma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(2), 27-50.
 • Dhume, S. M., Pattanshetti, M. Y., Kamble, S. S., & Prasad, T. (2012, January). Adoption of social media by business education students: Application of Technology Acceptance Model (TAM). In 2012 IEEE International Conference on Technology Enhanced Education (ICTEE) (pp. 1-10). IEEE.
 • Doğan, B. ve Kesken, E. (2007). Ağ 3.0 – anlamsal ağ. Elektrik Mühendisliği, 432 Aralık, 44-47.
 • Irzık, G. (2002). Bilgi toplumu mu, enformasyon toplumu mu? Analitik-Eleştirel Bir Yaklaşım, İ Tekeli, S Ç Özoğlu, B Akşit, G Irzık ve A İnam (der), Bilgi Toplumuna Geçiş: Sorunlar/Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 53-62.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 15. Basım Nobel Yayın Dağıtım, Ankara : 77.
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 7(13), 531-546.
 • Lister, M., Giddings, S., Dovey, J., Grant, I., & Kelly, K. (2008). New media: A critical introduction. Routledge.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media? http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/jfq/mayfield_strat_for_soc_media.pdf sitesinden 17.04.2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Mustafa, B. H., (2018). Sosyal Medyanın Gelişimi ve Toplumda Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Erbil Salahaddin Üniversitesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Nash, K. M. (2009). Social Media in the workplace: New Technology, old Problems. HR Specialist: Employment Law, 39(10), 7.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ök, F. (2013) .Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Ve Motivasyonları, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Özüdoğru, Ş. (2014). Bir Web 2.0 Uygualaması Olarak Bloglar: Blogların Dinamikleri ve Blog Alemi.
 • Öztürk, Ş. (2015). Sosyal medyada etik sorunlar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(1), 287-311.
 • Otrar, M. & Argın, F.S. (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 391-403.
 • Wearesocial. (2019). Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates sitesinden 20.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Tanrıverdi, H., & Sağır, S. (2014). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanim Amaçlarinin Ve Sosyal Ağlari Benimseme Düzeylerinin Öğrenci Başarısınaa Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014(18), 775-822.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Dost Kitabevi.
 • Webster, F. (2014). Theories of the information society. London, Routledge.
 • Yağcı, Y. (2011). Web teknolojisinde yeni bilgi fırtınası: Web 3.0. ÜNAK 2009, 138.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatih KALEMKUŞ> (Sorumlu Yazar)
FIRAT UNIVERSITY
Türkiye


Yalın Kılıç TÜREL>
FIRAT UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Şubat 2022
Gönderilme Tarihi 10 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kalemkuş, F. & Türel, Y. K. (2022). Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (1) , 101-133 . DOI: 10.33907/turkjes.793436