Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Çevirimiçi Derslere Katılımlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi1

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 415 - 430, 22.10.2022
https://doi.org/10.33907/turkjes.1060705

Öz

COVID-19 salgını sürecinde ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte tüm kademedeki okullara ara verilmiş ve hızlı bir biçimde acil uzaktan eğitime geçilmiştir. Ancak bu süre zarfında öğrencilerin derslere katılım durumları hakkında araştırma ihtiyacı doğmaktadır. Bu süreçte öğrenciler ekran başından derslere katılmaya çalışmışlardır. Bu araştırma ilkokul 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin pandemi döneminde derslere uzaktan eğitimle katılımlarını etkileyen başlıca değişkenleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket formunda öğrencilerin online derslere katılımlarını olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlere ilişkin sorular yer almaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu Doğu Anadolu Bölgesindeki bir ilde okumakta olan 215 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi olarak kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Online formlarla elde edilen veriler, bilgisayar ortamına girilmiş, SPSS programından yararlanılarak betimsel olarak (yüzde ve frekans dağılımlarına bakılarak) analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin derslere katılımlarında gönüllü oldukları, ders esnasında başkalarının odaya girmesinin derse motivasyonlarını olumsuz etkilediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alawamleh, M., Al-Twait, L. M., ve Al-Saht, G. R. (2020). The effect of online learning on communication between instructors and students during Covid-19 pandemic. Asian Education and Development Studies.
 • Aral, N., Fındık, E., Öz, S., Karataş, B. K., Güneş, L. C. ve Kadan, G. (2021). Covid 19 pandemi sürecinde okul öncesi dönemde uzaktan eğitim: deneysel bir çalışma. Turkish Studies - Education, 16(2), 1105-1124.
 • Arslan, K., Arı, A. G., ve Kanat, M. H. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge, 57, 192–206.
 • Bailey, K. (2008). Methods of social research. Simon and Schuster.
 • Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. Textbooks Collection. 3.
 • Bryman, A. (2012). Social research methods. (4th Edition). Oxford University Press Inc.
 • Demir, E., Doğan, M. ve Yavaş, M. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde ilkokullarda eğitim öğretim gören dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişim ve akademik başarı durumları: Karaman ilinde sınıf öğretmenlerine yönelik bir araştırma. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 7(47): 1575-1592.
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). COVID-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Er Türküresin, H. (2020). COVID-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 597-618.
 • Faize, F. A., ve Nawaz, M. (2020). Evaluation and improvement of students' satisfaction in online learning during COVID-19. Open Praxis, 12(4), 495-507.
 • Gencer, E. G., Kesbiç, K. ve Arık, B. M. (2021). COVID-19 etkisinde Türkiye’de eğitim. TÜSİAD Raporu.
 • Hasan, N. ve Khan, N. H. (2020). Online teaching - learning during COVID-19 pandemic: students’ perspective. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 8(4), 202-213.
 • Howitt, D. (2016). Introduction to qualitative methods in psychology (3th Edition). Pearson.
 • Hussein, E., Daoud, S., Alrabaiah, H., ve Badawi, R. (2020). Exploring undergraduate students’ attitudes towards emergency online learning during COVID-19: A case from the UAE. Children and youth services review, 119, 105699.
 • Karalı, Y., Aydemir, H., Coşanay, G. ve Şen, M. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin veli ve öğrenci görüşleri. SBedergi, 4(7), 70-84.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Baskı). Nobel Yayıncılık.
 • Maqableh, M., ve Alia, M. (2021). Evaluation online learning of undergraduate students under lockdown amidst COVID-19 Pandemic: The online learning experience and students’ satisfaction. Children and Youth Services Review, 128, 106160.
 • Nambiar, D. (2020). The impact of online learning during COVID-19: students’ and teachers’ perspective. The International Journal of Indian Psychology, 8(2), 783-793.
 • MEB (2020). Bakan Selçuk, 23 mart'ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr Adresinden erişilmiştir.
 • Roberts, T. G., Irani, R. A., Telg, R. W., ve Lundy, L. K. (2005). The development of an instrument to evaluate distance education courses using student attitudes. The American Journal of Distance Education, 19(1), 51-64.
 • Sarışık, S. , Uslu, E. , Sarışık, S. ve Uslu, Ş. (2021). Covid-19 salgın sürecinde ilkokullarda uygulanan uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7(28), 491-506.
 • Stockemer, D. (2019). A Short introduction to survey research. In Stockemer, D (Ed) Quantitative methods for the social sciences (pp 23-35). Springer, Cham.
 • Taş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulamaya Konan Uzaktan Eğitimin Paydaş Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23),23-49.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Özer, S. ve Turan, E. Z. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 nedeniyle sunulan uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies - Education, 16(2), 1049-1068.
 • UNESCO (2020a). #LearningNeverStops. Global Education Coalition for COVID-19 Response (unesco.org) adresinden alınmıştır.
 • UNESCO (2020b). #schoolclosures. Education: From disruption to recovery (unesco.org) adresinden alınmıştır.
 • UNESCO. (2020c). COVID-19 Education Response Webinar: Distance learning strategies: What do we know about effectiveness? Synthesis report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373350
 • Xie, X., Siau, K., ve Nah, F. F. H. (2020). COVID-19 pandemic–online education in the new normal and the next normal. Journal of Information Technology Case and Application Research, 22(3), 175-187.
 • Yıldız, V. A. (2020). Üniversite öğrencilerinin pandemi dönemi aldıkları eğitime ilişkin görüşleri. In Conference Proceeding Book (p. 19). Near East University.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cihat YAŞAROĞLU> (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9574-1789
Türkiye


Furkan GELMEZ>
TC Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-1873-805X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 20 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yaşaroğlu, C. & Gelmez, F. (2022). İlkokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Çevirimiçi Derslere Katılımlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi1 . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (3) , 415-430 . DOI: 10.33907/turkjes.1060705