Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Oyunların Kullanımına İlişkin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 373 - 392, 22.10.2022

Öz

Bu araştırmada “Türkçe Öğretiminde Oyunların Kullanımlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri” incelenmiştir. Araştırmanın genel amacı, oyunların Türkçe öğretiminde kullanılabilirliği, faydaları, sınırlılıklarının tespit edilmesidir. Öğretmenlerin Türkçe dersinde oyunların kullanımı konusundaki görüşleri önem taşımaktadır. Oyunların kim tarafından hazırlanması gerektiği, hangi sınıf düzeylerinde ve hangi konularda kullanılması gerektiği ve hangi oyunların daha çok kullanıldığına dair öğretmen görüşlerinin ortaya konulması, oyunla Türkçe öğretimi konusunda faydalanılacak bir kaynak oluşturacaktır. Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ili merkez ilçesindeki sınıf öğretmenleri oluştururken, örneklemini ise bu evrendeki random yolla seçilen 408 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yapılan araştırma tarama modeline göre düzenlenmiş olup veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler formu ve öğretmen anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular göstermektedir ki; öğretmenler Türkçe öğretiminde oyunlardan yararlanmaktadır. Bu öğretim yönteminin sınırlılıkları olmakla birlikte, öğrenci merkezli olması öğrencilerin aktif katılımını sağlaması, somut kavramları soyutlaştırması, problem çözme becerilerini geliştirmesi yönüyle tercih edilmektedir.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akçay, A. (2009). Webquest (web macerası) öğretim yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aşçı, A.U. (2019). Oyun temelli öğrenme yönteminin öğrencilerin Türkçe dersine yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bay, D.N. ve Bay, Y. (2019). Balkanlardaki çocuk oyunları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi , 4 (2) , 200-223.
 • Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 61-75.
 • Bozoğlu, U. (2013). Ortaokul 7. sınıf matematik dersi alan-çevre ilişkisi konusunda oyun temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cengiz, S.A. (1997). Karadeniz Ereğli örneğinde çocuk oyunlarının halk bilim açısından değerlendirilmesi. I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (441-476). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Devecioğlu, Y. ve Karadağ, Z. (2014). Amaç, beklenti ve öneriler bağlamında zeka oyunları dersinin değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-61.
 • Ertem, İ.S. (2016). Oyun temelli dijital ortamlar ve Türkçe öğretiminde kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 1-10.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı.
 • Şahin, M. (2015). Oyunlaştırılmış oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin fen bilimleri dersi başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tecen, B. (2018). Okul öncesi dönem ses eğitiminde dijital oyun temelli destekleyici aktivitelerin çocukların sesli harfleri öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TDK. (2020). Güncel Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 1.04.2021).

Classroom Teachers' Views on the Use of Games in Teaching Turkish

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 373 - 392, 22.10.2022

Öz

In this study, "Opinions of Classroom Teachers on the Usage of Games in Teaching Turkish" were examined. The general purpose of the research is to determine the usability, benefits and limitations of games in teaching Turkish. Teachers' opinions about the use of games in Turkish lessons are important. Putting forward the opinions of teachers about who should prepare the games, at which grade levels and on which subjects, and which games are used more will constitute a resource to be used in teaching Turkish with games. The population of the study is composed of classroom teachers in the central district of Afyonkarahisar province, while the sample consists of 408 randomly selected classroom teachers in this population. The research was arranged according to the scanning model, and the personal information form and teacher questionnaire were used as data collection tools. Findings obtained as a result of the research show that; teachers benefit from games in teaching Turkish. Although this teaching method has its limitations, it is preferred that it is student-centered, provides active participation of students, abstracts concrete concepts, and improves problem solving skills.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akçay, A. (2009). Webquest (web macerası) öğretim yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aşçı, A.U. (2019). Oyun temelli öğrenme yönteminin öğrencilerin Türkçe dersine yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bay, D.N. ve Bay, Y. (2019). Balkanlardaki çocuk oyunları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi , 4 (2) , 200-223.
 • Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 61-75.
 • Bozoğlu, U. (2013). Ortaokul 7. sınıf matematik dersi alan-çevre ilişkisi konusunda oyun temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cengiz, S.A. (1997). Karadeniz Ereğli örneğinde çocuk oyunlarının halk bilim açısından değerlendirilmesi. I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (441-476). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Devecioğlu, Y. ve Karadağ, Z. (2014). Amaç, beklenti ve öneriler bağlamında zeka oyunları dersinin değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-61.
 • Ertem, İ.S. (2016). Oyun temelli dijital ortamlar ve Türkçe öğretiminde kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 1-10.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı.
 • Şahin, M. (2015). Oyunlaştırılmış oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin fen bilimleri dersi başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tecen, B. (2018). Okul öncesi dönem ses eğitiminde dijital oyun temelli destekleyici aktivitelerin çocukların sesli harfleri öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TDK. (2020). Güncel Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 1.04.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yalçin BAY> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Emre UĞUR>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1707-1094
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 12 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Bay, Y. & Uğur, E. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Oyunların Kullanımına İlişkin Görüşleri . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (3) , 373-392 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/73134/936514