Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 94 - 102 2020-12-31

OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ, MEDYA ve TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Behçet ÖZNACAR [1] , Yücehan YÜCESOY [2] , Burak DEMİR [3]


Bu araştırmanın genel amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan ve görev yapmakta olan okullarda bulunan okul yöneticilerinin günümüz bilgi medya ve teknolojik becerilerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve gerekli önerilerin yapılmasıdır. Araştırma nicel araştırma türlerinden olan tarama yöntemi kullanarak yapılmıştır. Çalışmada Esin Hazar tarafından geliştirilmiş olan 5 li likert tipinde olan Bilgi, Medya ve Teknolojik Becerilerin değerlendirilmesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 32 okul yöneticisinin katılımı ile gerçeklemiştir. Katılımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmekte olup araştırmaya gönüllülük esası ile katılmışlardır. Çalışmanın veri toplama aşaması Covid -19 pandemisi nedeni ile online ortamda gerçekleşerek Google Form üzerinden temin edilmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin ölçek boyutlarına yönelik vermiş oldukları cevapların genel olarak ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okul Yöneticileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji, eğitim yönetimi
 • Bıcen, H., & Demır, B. (2020). A Content Analysis on Articles Using Augmented Reality Technology and Infographic in Education. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 11.
 • Bicen, H., Bal, E., Gür, P., & Serttaş, Z. (2018). The Level of Proficiency Of Special Education Teachers and their Opinions on Instructional Technologies. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 9, 86-92.
 • Cresswell, J. W. (2012). Education al research (4. bs.). Boston: Pearson.
 • Demir, B. (2020). Evaluation of social studies teaching textbooks. International Journal of Learning and Teaching, 12(1), 17-29.
 • Eren, E., & Kurt, A. A. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 219-238.
 • Gökmen, Ö. F., & Akgün, Ö. E. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bilişim güvenliği eğitimi verebilmeye yönelik yeterlilik algılarının incelenmesi. Elementary Education Online, 14(4).
 • Hazar, E. (2019). Ortaöğretimde Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerinin Program, Süreç ve Ürün Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. 15. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaware, S. S. & Sain, S. K. (2015). ICT application in education: An overview. International Journal of Multidisciplinary Approach & Studies, 2(1), 25-32
 • Köse, E. K., Yurdakul, Ö., & Hüseyin, O. N. U. K. Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği ile Sosyal Medyada Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 329-344.
 • Leung, L. (2010). Effects of Internet connectedness and information literacy on quality of life. Social İndicators Research, 98(2), 273-290 Nacak, A., Bağlama, B., & Demir, B. (2020). Teacher Candidate Views on the Use of YouTube for Educational Purposes. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(2), e202003.
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri.
 • Özel, N. (2013). Araştırma görevlilerine bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması.Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi,Ankara.
 • Serttaş, Z., & Kasabalı, A. (2020). DETERMINING THE ENGLISH PREPARATORY SCHOOL STUDENTS'READINESS FOR ONLINE LEARNING. Near East University Online Journal of Education, 3(2), 66-78.
 • Yücesoy, Y., Demir, B., Bağlama, B., Baştaş, M., & Öznacar, B. (2020). Secondary Education Teachers and School Administrators’ Views on Positive Organizational Climate. Near East University Online Journal of Education, 3(1), 12-21.
 • Yükseltürk, E. ve Altıok, S. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Programlama Öğretimine Yönelik Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6738-645X
Yazar: Behçet ÖZNACAR
Kurum: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8171-3130
Yazar: Yücehan YÜCESOY
Kurum: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5666-359X
Yazar: Burak DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Öznacar, B , Yücesoy, Y , Demir, B . (2020). OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ, MEDYA ve TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 94-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/59442/837299