Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi*

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 11, 04.07.2022
https://doi.org/10.55107/turksosbilder.1051334

Öz

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde betimsel bir çalışma şeklinde yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını 2020–2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen 305 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Çalışmada veriler, “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler istatiksel programlarla analiz edilmiş t-testi, ANOVA gibi istatiksel işlemler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmeni adaylarının pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları cinsiyet, bilgisayar veya tablet sahibi olma, kendisine ait çalışma odasına sahip olma ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, yaş değişkeni açısından anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutum puan ortalaması incelendiğinde ölçekten alınabilecek ortalama değerin üzerinde puan almış oldukları da belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 177901)
 • Ağır, F., Gür, H., & Okçu, A. (2007). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. New World Secince Academy, 3(2), 128-139.
 • Al Lily A. E, Ismail A. F, Abunasser F. M., & Alhajhoj Alqahtani R. H. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Al Salman, S., Alkathiri, M., & Bawaneh, A. K. (2021) School off, learning on: Identification of preference and challenges among school students towards distance learning during COVID19 outbreak. International Journal of Lifelong Education, 40(1), 53-71. https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1874554
 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6). https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.8
 • Alpaslan, M. (2020). Öğretim üyelerinin özel yeteneklilerin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanımına yönelik görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 126- 147.
 • Altuntaş-Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında covıd-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Arbaugh, J. B., & Duray, R. (2002). Technological and structural characteristics, student learning and satisfaction with web-based courses: An exploratory study of two on-line MBA programs. Management Learning, 33(3), 331-347. https://doi.org/10.1177/1350507602333003
 • Asmara, R. (2020). Teaching english in a virtual classroom using whatsapp during COVID-19 pandemic. Language and Education Journal, 5(1), 16-27
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3).
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (25.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Cavanaugh, C. S. (2001). The effectiveness of interactive distance education technologies in K-12 learning: A meta- analysis. International Journal of Educational Telecommunications, 7(1), 73-88.
 • Chen, T., Peng, L., Yin, X., Rong, J., Yang, J. & Cong, G. (2020). Analysis of user satisfaction with online education platforms in China during the Covid-19 pandemic. Healthcare, 8(3), 200. https://doi.org/10.3390/healthcare8030200
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Ernesto Iadanza (Ed.), Clinical engineering handbook (pp. 410-415). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813467-2.00063-8
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dıas, M. D. O., Lopes, R. D. O. A. & Teles, A. C. (2020). Will virtual replace classroom teaching? Lessons from virtual classes via ZOOM in the times of COVID-19. Journal of Advances in Education and Philosophy, 4(5), 208-213. doi:10.36348/jaep.2020.v04i05.004
 • Drennan, J., Kennedy, J., & Pisarski, A. (2005). Factors affecting student attitudes toward flexible online learning in management education. Journal of Educational Research, 98(6), 331-338.
 • Eisinger, J. (2000). Education evolution. Journal of Association Management, 52(13), 52–59.
 • Ergin, C. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime bakış açıları (Van il örneği) (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 257304).
 • Erol, M. & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, (Özel Sayı/Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim), 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338 Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J. A., (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 17(18). https://doi.org/10.1186/s41239-020-00194-2
 • Fidan, M. (2020). Covid-19 belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43
 • Gewın, V. (2020). Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature, 580(7802), 295-296 Gılanı, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system? https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350, web adresinden 11 Haziran 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Görgülü-Arı A., & Hayır-Kanat, M. (2020). COVID-19 (koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459- 492. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1210688
 • Işıklı, E. (2017). Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim programındaki öğrencilerin “5i” uzaktan öğretim derslerine karşı tutumları. Electronic Journal of Vocational Colleges, 7(2), 94-101. Iyer, P., Aziz, K., & Ojcius, D. M. (2020). Impact of COVID‐19 on dental education in the United States. Journal of dental education, 84(6), 718-722.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. https://doi.org/10.29000/rumelide.752297
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi, 8(23), 285-299. Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Meeter, M., Bele, T., Hartogh, C. D., Bakker, T., de Vries, R. E., & Plak, S. (2020). College students’ motivation and study results after COVID-19 stay-at-home orders. https://doi.org/10.31234/osf.io/kn6v9
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43. Moore, M. G. & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. USA: Cengage Learning. Mupınga, D. M. (2005). Distance education in high schools: Benefits, challenges, and suggestions, the clearing house. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 78(3), 105-109
 • Nenko, Y., Кybalna, N. & Snisarenko, Y. (2020). The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students. Revista Brasileira de Educação do Campo, 5, e8925-e8925. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e8925
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi, Millî Eğitim, 49(1), 13-43.
 • Sağlık Bakanlığı, (2020). Türkiye günlük koronavirüs tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/ web adresinden 01 Temmuz 2020 tarihinde edinilmiştir
 • Sanders, D. W., & Morrison-Shetlar, A. I. (2001). Student attitudes toward web-enhanced instruction in an introductory biology course. Journal of Research on Computing in Education, 33(3), 251-262.
 • Seaman, J. E., Allen, I. E. & Seaman, J. (2018). Grade ıncrease: tracking distance education in the united states. Babson Survey Research Group.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • Tobin, K., Tippins, D., & Gallard, A. (1994). Research on instructional strategies for teaching science. In D. L.
 • Gabel (Ed.) Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp. 45-93). New York: Macmillan.
 • Unıted Natıons Educatıonal, Scıentıfıc And Cultural Organızatıon-Unesco. (2020). 290 million students stay home due to coronavirus. 21 Nisan 2020 tarihinde https://learningenglish.voanews.com/a/unesco-290-million-students-stay-home-due-to-coronavirus/5317148.html adresinden erişilmiştir
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 502435).
 • Valentıne, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3), 1-11.
 • Wang, P., Chen, T., Liu, J., & Luo, H. (2020, December). K-12 Teachers’ Attitude Towards Online Learning Platfoms During COVID-19 Epidemic in China. In 2020 Ninth International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT), Porto, Portugal, 2020 (p. 19-23). IEEE. https://doi.org/10.1109/EITT50754.2020.00010
 • World Health Organization (WHO), (2020). WHO coronavirus disease (covid-19) dashboard. 6 Ekim 2021 tarihinde https://covid19.who.int/ internet adresinden alınmıştır
 • Yalman, M. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar destekli uzaktan eğitim sistemi (moodle) memnuniyet düzeyleri. Turkish Studies, 8(8), 1395-1406.
 • Yılmaz, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler (Politika Notu: 2020/12). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
 • Yolcu, H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 237-250.
 • Yumbul, E. (2021). Liselerde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 657621)
 • Yurdakal İ. H., & Susar-Kırmızı F. (2021). COVID- 19 salgını sürecinde gerçekleştirilen acil uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 11(2), 290-302. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.449

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman GEDİK>
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6362-7607
Türkiye


Mustafa EROL> (Sorumlu Yazar)
Yıldız Teknik Üniversitesi
0000-0002-1675-7070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gedik, O. & Erol, M. (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi* . Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 1-11 . DOI: 10.55107/turksosbilder.1051334