Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Hizmetin Bir Aracı Olarak Sosyal ve Ekonomik Destek Modeli: Vak'a Sunumu

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 32, 31.12.2019

Öz

Yoksulluk, ebeveynlerin çocuklarının temel
yaşam gereksinimlerini karşılayamamasına, ebeveyn olarak rol ve
sorumluluklarını yerine getirememesine neden olmaktadır. Böyle bir durum içinde
bulunan ebeveynler, çocuklarının bakımı için gerek duyduğu ihtiyaçları
karşılamakta zorlanmaktadır. Bu durumdaki birçok ebeveyn için en son tercih
edilen şey çocuklarını kurum bakımına vermek ve koruma altına alınmasını talep
etmektir. Yoksulluk içinde bulunan birçok ebeveyne uygun sosyal ve ekonomik
destek hizmeti sunulduğunda ise çocuklarının bakımını sağlayabileceği
görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de sosyal hizmet alanında bir uygulama
biçimi olan sosyal ve ekonomik destek hizmeti ebeveynler ve çocukları için hayati
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal hizmet alanında sunulan sosyal
ve ekonomik destek hizmeti ele alınarak vaka örnekleri ile
değerlendirilecektir. Çalışmanın sosyal ve ekonomik destek hizmetinin önemi ve
işlevini anlamada katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aktepe-Özden, S, Pak, M, İçağasıoğlu-Çoban, A. (2017). Sosyal Hizmette İyilik Hali Kavramı. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 87-104.
 • ASPB. (2014). Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Projesi Araştırma Sonuç Raporu. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • ASPB. (2015). SED Hizmetini Yürüten İdarecilere ve Meslek Elemanlarına Yönelik El Kitabı https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yayinlar/sed-hizmetini-yuruten-idarecilere-ve-meslek-elemanlarina-yonelik-el-kitabi-yeni.pdf Erişim Tarihi: 06.09.2019
 • ASPB. (2011). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110608M1-1..pdf Erişim Tarihi: 06.09.2019
 • ASPB. (2016). Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımı ve Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri Genelgesi. https://ailevecalisma.gov.tr/chgm/mevzuat/genelge/ Erişim Tarihi: 06.09.2019
 • ASPB. (2013). Kurum Bakım Türlerinin Etki Analizi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bir annenin yoksulluk intiharı. (2012). Hürriyet Haber. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bir-annenin-yoksulluk-intihari-20137049
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2019). Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ödeme Oranları https://ailevecalisma.gov.tr/chgm/uygulamalar/sosyal-ve-ekonomik-destek-hizmeti
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: İstatistikler. https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/istatistikler Erişim Tarihi: 06.09.2019
 • Horejsi, C. J. & Sheafor, B. W. (2016). Çev. Ed. Çiftçi D.B. (3. Basım) Sosyal Hizmet Uygulaması Temel İlke ve Teknikler. Ankara: Nika Yayınevi.
 • İkizoğlu. M. (2001) “Yoksulluk ve Yaşam Kalitesi”. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları: Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan, (Yayına Hazırlayan: Veli Duyan ve A.M. Aktaş), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları No: 008, 185-189.
 • Saçan, S., Artan, İ., Erol, N. ve Şimşek, Z. (2014). Kurum Bakımından Aile Yanına Döndürülen 6-18 Yaş Çocukların Duygusal ve Davranış Sorunları. NWSA-Qualitative Studies, 9(2), 1-18.
 • Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. (2015, 3 Mart). Resmî Gazete (Sayı: 29284). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150303-3.htm
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği. (1986, 28 Eylül). Resmî Gazete (Sayı: 19235). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110415-10.htm
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011, 15 Nisan). Resmî Gazete (Sayı: 27906). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110415-10.htm
 • Sosyal Hizmetler Kanunu. (1983). http://www.mevzuat.gov.tr Erişim Tarihi: 06.09.2019
 • Thompson, N. (2016). Güç ve Güçlendirme. Çev. Ed. D.B. Çiftci (1.Basım)Ankara: Nika Yayınevi.
 • Krysik, J.L. ve Finn, J. (2015). Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması. Çev. Ed. Erbay E. (1.Basım) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Özateş, Ö. ve Atauz, S. (2011). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesine İlişkin Değerlendirmeleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22 (2), 101-112.
 • Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama İçin Bir Giriş. Çev. Ed. Karatay A. (1.Basım) Ankara: Nika Yayınevi
 • Uluğtekin, S. (2004). Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları. İkinci baskı, Yayın. No: 71
 • Uyan-Semerci, P. ve Erdoğan, E. (2014). Türkiye’de çocukların gözünden çocuğun iyi olma hali alanlarının ve göstergelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Ankara: UNICEF
 • UNICEF. (2013). Çocuk Refahı Belgesi. Kalkınma Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği.
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Sosyal Çalışma ve Çocuğun İyilik Hali. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 85-94
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2010). Sosyal Çalışmada Gereksinim Kavramı ve Çocuk Refahı Sisteminde Gereksinim Temelli Politikalar. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 23 (23), 47-56.
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. Çev. Ed. Çiftçi D.B. (2.Basım) Ankara: Nika Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özkan BİLGİN 0000-0002-3824-3177

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 15 Ekim 2019
Kabul Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA BİLGİN, Ö. (2019). Sosyal Hizmetin Bir Aracı Olarak Sosyal ve Ekonomik Destek Modeli: Vak’a Sunumu. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-32.