Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Sermaye Oluşturma Aracı Olarak Sosyal Çalışma: Toplumsal Cinsiyet ve Eşitsizlik

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 79 - 99, 31.12.2019

Öz

Sosyal sermaye kavramı, literatürde yer aldığı ilk günlerden bugüne birçok disiplin tarafından kullanılmaktadır. Kavrama pozitif bir perspektiften bakınca problem çözücü işlevi ön plana çıkmaktadır. Aksine negatif bir perspektiften bakıldığında ise problemin kendisi olarak da görünebilmektedir.
Ataerkil toplum yapısı içerisinde sosyal sermaye, kadın için “sahip olunamayan” bir olgu olarak problemin kendisi olarak durmaktadır. Bu bağlamda sosyal çalışma mesleği ve disiplinine, var olan bu kısır döngüyü kadın için “doğurgan bir döngüye” dönüştürme görevi düşmektedir. Bu çalışmada sosyal çalışmanın, kadınlar için pozitif anlamda sahip olunamayan bir olgu olan sosyal sermayeyi; kadınlar lehine sahip olunan bir olguya dönüştürebilme potansiyeli üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

  • Başak, S. ve N. Öztaş. (2010). Güven Ağbağları, Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 12(1), (27-56). Barutçu, A. ve N., Hıdır. (2016). “Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar” Fe Dergi 8,(2), 27-45. Cılga, İ. (2009). Sosyal Dışlanmanın Dinamiği, Bilimin, Mesleğin Dışlanması ve Öngörüler. Toplum ve Sosyal Hizmet. 20(2), (7-26). Erdost, G. (2016). Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Kadın Emeği: Alan Çalışmalarından Deneyim Aktarımı. Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet. Derya Şaşman Kaylı, Fatih Şahin (der.). Ankara: Nika Yayınevi. Erselcan, F. (2009). Disiplinlerarası Ortak Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Sermaye. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 35(2), (248-256). Esping-Andersen, G. (2011). Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak. (Çev.: Selin Çağatay). İstanbul: İletişim Yayınları. Field, J. (2008). Sosyal Sermaye. (Çev: Bahar Bilgen, Bayram Şen). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Fine, B. (2011). Sosyal Sermaye Sosyal Bilime Karşı Bin Yılın Eşiğinde Ekonomi Politik ve Sosyal Bilimler. (Çev.: Ayşegül Kars). İstanbul: Yordam Kitap. Günkör, C. ve M. Çağatay Özdemir (2017).Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Sosyal Sermaye ve Eğitim İlişkisi 2017 Cilt 15 Sayı 1 70-90 Gürhan, N. (2010). Toplumsal Cinsiyet ve Din. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2(4), (58-80). Karagül, M. (2012). Sosyal Sermaye (Kapitalizmin Kör Noktası). Ankara: Nobel Yayınları. Kaylı, D. Ş. (2016a). Feminist Politika Çerçevesinden Sosyal Politika ve Sosyal Hizmete Bir Bakış. Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet. Derya Şaşman Kaylı, Fatih Şahin (der.). Ankara: Nika Yayınevi. Kaylı, D. Ş. (2016b). Türkiye’de Sosyal Hizmetin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile İlişkisi. International Journal of Social Science. 3(45), 135-142. Örücü, R., R. Kılıç ve T. Kılıç. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. 14(2), (117-135). Patel, R. ve J. W. Moore. (2019). Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi. (Çev.: Serkan Gündüz). İstanbul: Kolektif Sancar, S. (2012). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim Yayınları. Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri Uygulama İçin Bir Giriş. Çev. Ed. Abdullah Karatay. Ankara: Nika Yayınevi. Uğuz, H. E. (2010). Kişisel ve Kurumsal Gelişmeye Farklı Bir Yaklaşım Sosyal Sermaye. Ankara: Orion Yayınları. Yıldırım, E. (2017). Aradığınız Ev Kadını Burada Oturmuyor. Nihayet Dergi. 3(29), (49-50). Yıldırım, F., D. Öztaş ve E. Purutçuoğlu. (2018). Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Sosyal Sermaye İlişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research. 11(15), (543-548). Yolcu, M. A. (2013). Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım. Folklor/Edebiyat. 19(73), (185-196).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şeniz BAYIR ASLAN 0000-0002-0444-1335

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 29 Kasım 2019
Kabul Tarihi 6 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA BAYIR ASLAN, Ş. (2019). Sosyal Sermaye Oluşturma Aracı Olarak Sosyal Çalışma: Toplumsal Cinsiyet ve Eşitsizlik. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 3(2), 79-99.