Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Çocuk İhbar ve Bildirimleri

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 26 - 37, 20.06.2020

Öz

Çocuk ihbarları çocuk koruma hizmetlerinin önemli bir bileşenidir. Çocuk ihbar ve bildirimleri, çocuk ihmal ve istismarına yönelik kamusal ve bireysel zorunlulukla birlikte toplumsal sağduyunun da bir ifadesidir. Bazı zamanlarda çocuğun ağır bir istismardan kurtulmasını sağlayabilir. Ancak çocuk ihbarının iyi bir şekilde standardize edilmesi gerekmektedir. İhbarın ardından gerçekleştirilen müdahalenin belirli bir amaçla, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çocuk koruma sistemi içerisinde en başta gelen uygulayıcılardan biri olan sosyal hizmet uzmanları, ihbarın ardından mesleki müdahale sürecini etkili bir şekilde yerine getirmektedir. Uygulamayı gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanının içinde çalıştığı çocuk koruma sistemini ve mevcut yasal düzenlemeleri bilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de çocuk koruma sistemi içerisinde uygulanan ihbar mekanizması ele alınarak kurumsal, hukuki ve mesleki boyutlarıyla tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Barker, R. L. (2003). The Social Work Dictionary. Washington, DC: NASW Press.
 • Bilgin, Ö. ve Erdem, N., (2019). Türkiye’de Çocukların Koruma Altına Alınma Süreçleri, Qualitative Studies (NWSAQS), 14(4):50-66, doı: 10.12739/NWSA.2019.14.4.E0049.
 • Brittain, C. and Hunt, E. (2004), Helping in Child Protective Services: A Competency-based Casework Handbook, Oxford University, New York, NY.
 • Child Protection Working Group (2014) Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection. Erişim adresi: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10255/pdf/cm_guidelines_eng_.pdf Erişim Tarihi: 24.01.2020
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Erişim adresi: https://www.unicef.org Erişim tarihi: 24.01.2020
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2020). 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılına Özel Çocuk Bülteni. Erişim Adresi: https://ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/23-nisan-cocuk-bulteni/ Erişim Tarihi: 04.05.2020
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge (2011). Erişim adresi: https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonergeler/chgm-teskilat-ve-gorevlerine-iliskin-yonerge.pdf Erişim tarihi: 24.01.2020
 • Cox, A., Miller, L.B., Pizzey, S. (2016). Çocukların İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi. (ss. 54-87). Dağlı, T. (Ed.) Çocuk Koruma Sistemleri. İstanbul: Altan Matbaası.
 • Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu Kalkınma Planı: Çocuk Çalışma Grubu Raporu. Ankara. Erişim adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_CocukCalismaGrubu-1.pdf Erişim tarihi: 24.01.2020
 • Kaya-Kılıç, A. ve Tekin, H.H. (2019). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Korunmaya Muhtaç Çocuk Birimlerinde İhmal ve İstismar Vakalarına Verilen Hizmetlerin Niteliğine İlişkin Görüşleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(3), 843-865.
 • Koca, M. (2012). Çocuk İstismarında İhbar Yükümlülüğü. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 113-128.
 • Lau, K., Krase, K., & Morse, R. H. (2009). Mandated Reporting Of Child Abuse And Neglect: A Practical Guide For Social Workers. New York: Springer.
 • Mian, M. (2016). Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Sektörler Arası Yaklaşım. (ss. 38-53, Çev. Boothby, M.R.K.). Dağlı, T. (Ed.) Çocuk Koruma Sistemleri. İstanbul: Altan Matbaası.
 • Munro, E. (2011). Th e Munro Review of Child Protection: Final Report . London: UK Department of Education.
 • Crosson-Tower, C. (2014). Understanding Child Abuse and Neglect (9th ed.). Pearson Education.
 • Resmi Gazete (1983). Sosyal Hizmetler Kanunu. Kanun Numarası: 2828. 27/5/1983 tarih ve 18059 sayılı R.G. Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr adresinden alındı.
 • Resmi Gazete (2004). Türk Ceza Kanunu. Kanun Numarası: 5237. 12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı R.G. Mevzuat Bilgi Sistemi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden alındı.
 • Resmi Gazete (2005). Çocuk Koruma Kanunu. Kanun Numarası: 5395. 15/7/2005 tarih ve 25876 sayılı R.G. Mevzuat Bilgi Sistemi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf adresinden alındı.
 • Resmi Gazete (2006). Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 24.12.2006 tarih ve 26386 sayılı R.G. Resmi Gazete: https://www.mevzuat.gov.tr adresinden alındı.
 • Resmi Gazete (2013). Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği. 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı R.G. Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130209-3.htm adresinden alındı.
 • Resmi Gazete (2018). 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 mükerrer sayılı R.G. Erişim adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/2019_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf Erişim tarihi: 24.01.2020
 • Rîjicova, S. ve Grigoraș, S. (2016). Case Management Practical Guide: A set of methodological guidelines for the Regional Social Assistance Structures. Erişim adresi: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/case-management-practical-guide-set-methodological-guidelines-regional-social-assistance Erişim tarihi: 24.01.2020
 • Save the Children. (2019). Strengthening Child Protection Systems: Guidance For Country Offices. Erişim adresi: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/strengthening-child-protection-systems-guidance-country-offices Erişim tarihi: 24.01.2020
 • TUİK (2017). Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1070 Erişim tarihi: 24.01.2020
 • UNHCR (2010). Protecting Children of Concern through a Systems Approach: Guidance for Field Offices. Erişim adresi: https://www.unicef.org/protection/UNHCR_Protecting_Children_of_Concern_through_a_Systems_Approach_Dec_1.pdf Erişim tarihi: 24.01.2020
 • UNHCR. (2012). A Framework for the Protection of Children. Geneva: UNHCR. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/protection/children/50f6cf0b9/framework-protection-children.html Erişim tarihi: 24.01.2020
 • UNICEF (2013b). Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 2014-2019 Erişim adresi: https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/cocuk-koruma-hizmetlerinde-koordinasyon/cocuk-koruma-hizmetlerinde-koordinasyon-strateji-belgesi-1.pdf Erişim tarihi: 24.01.2020
 • UNICEF. (2013a). Çocuk Refahı Belgesi. Kalkınma Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özkan BİLGİN
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3824-3177
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 23 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 1 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BİLGİN, Ö. (2020). Çocuk Koruma Hizmetlerinde Çocuk İhbar ve Bildirimleri. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(2), 26-37.