Cilt: 4 Sayı: 4, 30.11.2022

Yıl: 2022

Dergi, tarımın bütün alanlarında yapılan akademik araştırma sonuçlarını uluslararası bir platformda online olarak bilim insanlarına, araştırıcılara, tarımla uğraşan yetiştiricilere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Başta Türk tarımı olmak üzere dünya tarımında kalkınma ve gelişmeye katkı yapmayı amaç edinen bilim insanları ve araştırıcılarca yürütülen güncel çalışmaların ilgililere aktarılmasını ilke edinmiştir.

Dergi, Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği'nin uluslararası akademik bir yayınıdır. Dergi Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde makale kabul etmekte, tarımın bütün alanlarında yapılan araştırma makaleleri ile güncel ve önemli derlemeleri hakem incelemesinden geçtikten sonra yayımlamaktadır. Yılda 4 sayı olmak üzere online olarak bilimsel araştırma ve derleme makalelerini araştırıcı ve yetiştiricilere ulaştırmaktadır. Makalelerin yayımlanmasından ücret alınmamaktadır.

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi - UAZİMDER -


Yayın İlkeleri

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi’nde tarım bilimleri alanında Türkçe, İngilizce ve Rusça makaleler yayınlanır. Özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derleme ve çevirilere de yer verilir. Dergi yılda dört kez olmak üzere Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında online olarak yayınlanır.

Dergiye gönderilen makaleler başka yerde yayınlanmamış ve yayın hakkı devredilmemiş olmalıdır. Çalışmaların bilimsel etik alanındaki her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. Yayın hakkı Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri dergisine aittir. Yazar/lara telif hakkı ödenmez.


Makaleler Yayın Kurulu tarafından incelenerek iki adet hakeme gönderilir. Hakem önerileri ve yazarın cevap hakkı dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından kabul veya ret kararı alınır. İhtilaflı durumlarda Dergi Danışma Kurulu üyelerinin kararı bağlayıcıdır. Gerekli olması durumunda üçüncü bir hakemden görüş alınır. Hakem ya da Yayın Kurulu tarafından önerilen değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara iletilir. Makale üzerinde bu değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan ekleme ya da çıkarma yapılamaz.


Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi

Yazım Kuralları

Sayfa düzeni ve yazı karakteri: Makaleler A4 ebadındaki kağıda, her taraftan 2.5 cm boşluk bırakılacak şekilde, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ve Times New Roman karakteri ile Windows uyumlu işlemcide yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 15'i geçmemesine özen gösterilmelidir. Paragrafların ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır. Makale çift sütun halinde düzenlenmelidir. Sütun genişliği 7.75 cm, sütunlar arası boşluklar ise 0.5cm olmalı ve iki yana yaslanmalıdır..

Türkçe makale metni sırasıyla; başlık, yazar isim ve adresleri, özet, anahtar kelimeler,

İngilizce makale metni sırasıyla; Title, Author (s), Address, Abstract, Keywords, Introduction, Material and Method, Result(s), References bölümünden oluşmalıdır.

Rusça dilinde hazırlanmış makalelerin Başlık, Adres, Özet ve Anahtar kelimeler İngilizce verilmelidir.

Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Kalın, düz ve ilk harfleri büyük olarak sayfanın ortasına hizalanmalı,  Türkçe makale başlığından önce 3 satır aralığı  ve sonrasında tek satır aralığı olacak şekilde düzenlenecektir. İngilizce makale başlığı özetten sonra tek satır bırakılarak yazılmalıdır.

Yazar isim(ler)i: Başlığın altına bir boşluk bırakılarak yazar(lar)ın isim ve soy isimleri kısaltılmadan yazılmalı, yazar(lar)ın adresi yazar isimlerinin altında bir boşluk bırakılarak verilmelidir. Yazar isim ve adresleri 10 punto ile yazılmalı, sorumlu yazara ait e-posta adresi bir boşluk verilerek yazar adresinin altına verilmeli, makale başlığı, yazar(lar), adresler ve sorumlu yazar e-posta adresi sayfanın ortasına hizalanmalıdır.

Öz/ Abstract: Türkçe özet ve İngilizce abstract, yazar(lar)ın isim ve adresinin altında bir boşluk vererek 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalı, tek sütun olarak ve iki yana yaslı, "Öz" ibaresi 11 punto ve ortalı, özet metni ise 10 punto ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Anahtar kelimelerden önce özet ile arasında boşluk bırakılmamalıdır. Anahtar kelimeler” yazısı kalın, düz (italik olmayacak şekilde), ilk harfleri büyük, 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimelerin tamamı küçük harf olmalı, virgül ve bir boşluk ile birbirinden ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin en az 3 kelime olmalı ve  en fazlada 7 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir. Anahtar kelimelerin seçiminde Agris–Caris sınıflandırmasından faydalanılması tavsiye edilir.

Metin: Yazı genel olarak 1) Giriş, 2) Materyal ve Metot, 3) Bulgular, 4) Tartışma, 5) Sonuç/lar, 6) Kaynaklar bölümlerinden meydana gelmelidir, 3 ve 4 maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde incelenebilir. Derleme makaleler, materyal, metot ve bulgular başlıkları dikkate alınmadan diğer kurallara uyumlu olarak yazılır. Makalenin metin bölümünde bulunan başlıkların tamamı iki yana yaslı, 11 punto büyüklüğünde, kalın ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Ana başlıklar koyu  olmalı, üstten ve alttan tek satır boşluk bırakılmalı, ikinci derece başlıklar koyu, italik olmalı ve üstten ve alttan tek satır boşluk bırakılmalı, üçüncü derece başlıklar italik olarak yazılmalı ve satır boşluğu bırakılmamalıdır. Paragraflar 0.5 cm içeriden başlamalıdır.

Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf vb. "şekil"; sayısal değerler ise "çizelge" olarak belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin üstünde verilmelidir. Açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca çizelge ve şekil içerisinde kullanılan ifadelerin İngilizce karşılıkları da yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler mümkün olduğu kadar birleştirilerek ve özetlenerek verilmelidir. Ortalamalar arasındaki farklılığın önemi için yapılan test ve seviyesi Çizelge altında verilmelidir. Şekiller baskı tekniğinin gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir. Fotoğraflar baskıya uygun olarak seçilmelidir. Şekil ve Çizelge örnekleri aşağıda verilmiştir. Şekil ve çizelgeler bulundukları bölümlerin numaralarına bakılmaksızın şekiller ve çizelgeler kendi aralarında nümerik olarak numaralandırılmalıdır.  Şekiller ve çizelgeler yazısı iki yana yaslı, 8 puntodan küçük ve 11 puntodan büyük olmayacak şekilde Time News Roman yazı tipinde düz olarak yazılmalıdır. Çizelgeler eğer ikinci sütuna taşacak olursa çizelge yazısından önce ve çizelgeden sonra bölüm sonu eklenerek çizelge tek sütün haline getirilmelidir.

Birimler: Makalelerde SI (Systeme International d'Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık ayırmalarda virgül yerine nokta kullanılmalıdır.

 

Kaynaklar: Çalışmada faydalanılan kaynaklar yazar/ların soyadı sistemine göre verilmelidir.  Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar listesinde baş harfi büyük diğer kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken araştırıcının ismi ve makalenin yayın yılı   cümle içinde veya cümle sonunda verilmelidir. (Örneğin: Ceviz’de randıman üzerine sulama olumlu etki yapar (Şen, 1986). İç meyve ağırlığı yönünden bölgeler arasında fark yoktur (Tekintaş, 2011; Özrenk, 2014). Aşkın ve Kazankaya (2001) yaptıkları çalışmada... gibi). Eserde faydalanılmayan kaynaklar bu bölümde gösterilmez. Kaynakça metni 10 punto, düz ve normal yazılmalıdır. Kaynakça ikinci satıra taşıyorsa ikinci satır 1 cm girinti ile başlamalıdır.

Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir.

Kitap:

Brown, A.C., 1975. Apples. In: J. Janick, J. N. Moore (Eds.): Advances in fruit breeding. Prudue University Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3–37.

Özbek, N., 1969. Deneme tekniği (I. Sera denemesi, tekniği ve metotları). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 406. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 346 s.

Çeviri:

Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Bahçe bitkileri yetiştirme tekniği (Çeviri: "Plant propagation" H.T. Hartman ve D.E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s.

Makale / Bildiri:

Karadeniz, T., Şen, S.M.,1990. Tirebolu ve çevresinde yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik ve morfolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Y.Y.Ü.Z.F. Dergisi 1(1):152-165.

Aslantaş, R., Güleryüz, M., 1995. Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Amygdalus communis L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I:375-379, Adana.

Tez:

Bak, T., 2016. Bazı Fındık Çeşitlerinde Verim İle Fizyolojik ve Morfolojik İlişkiler (Doktora Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Bolu, 113s.

Süreli Yayınlar:

Anonymous, 1951. Soil survey manual hand book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D.C. pp: 340–343.

Anonim, 2000. Tarımsal yapı (üretim, fiyat, değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:2614, Haziran 2019, Ankara. 598 s.

Elektronik Kaynaklar:

Stiglitz, J.E., 1999. Whither reform? Ten years of the transition. Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, DC, 28–30 April, (www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html), (Erişim: Mayıs 2019).

 


Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi 

-UAZİMDER-

ISSN 2667-7571 (Online)

Dergi web sayfası: http://azimder.org.tr/dergi

Adres: Demetlale Mah. Vatan Cd. No:23/4 Yenimahalle – ANKARA

 

Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Makale Başlığı

 

Yazar/lar

 

Eserden sorumlu yazarın bilgileri

Adı Soyadı

 

Adresi

 

e–posta

 

Telefon/Faks

 

 

Yazar/lar aşağıdaki ifadeleri onayladıklarını belirtirler:

1. Bu makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiştir,

2. Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş ve onaylamıştır, dergiye gönderildiğinden haberdardırlar,

3. Makale yazar/lar tarafından yazılmış, özgün bir çalışmadır,

4. Makalenin içinde yer alan bilgilerin sorumluluğu yazar/larına aittir,

5. Yazar/lar makalenin telif hakkından feragat ederler,

Bu makalenin telif hakkı Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi’ne devredilmiş olup, Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır.

Yukarıdaki konular dışında yazar/ların aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır;

•Telif hakkı dışındaki patent vb. bütün tescil edilmiş hakları yazar/lara aittir,

•Yazar/lar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarda kullanabilirler,

•Yazar/lar makalenin tümü ya da bir bölümünü satış amaçlı olmamak koşulu ile kendi faaliyetleri için çoğaltma hakkına sahiptirler.

Yukarıdaki haklar dışında makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi Yetkilisinin ve Yayın Kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü ya da bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır, yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda imzalar farklı formlarda sunulabilir. İmzalar ıslak imza olmalıdır. Makale bu formla birlikte dergi adresine gönderilmelidir.

 

Yazar/lar Adı ve Soyadı

Tarih

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satır sayısı yazar sayısına göre artırılabilir/azaltılabilir.

Makalenin Yayın Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir.

Dergimiz, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehber ve politikalar benimsemiştir.

Dergimiz herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.