Cilt: 5 Sayı: 1, 28.02.2023

Yıl: 2023

Dergi, tarımın bütün alanlarında yapılan akademik araştırma sonuçlarını uluslararası bir platformda online olarak bilim insanlarına, araştırıcılara, tarımla uğraşan yetiştiricilere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Başta Türk tarımı olmak üzere dünya tarımında kalkınma ve gelişmeye katkı yapmayı amaç edinen bilim insanları ve araştırıcılarca yürütülen güncel çalışmaların ilgililere aktarılmasını ilke edinmiştir.

Dergi, Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği'nin uluslararası akademik bir yayınıdır. Dergi Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde makale kabul etmekte, tarımın bütün alanlarında yapılan araştırma makaleleri ile güncel ve önemli derlemeleri hakem incelemesinden geçtikten sonra yayımlamaktadır. Yılda 4 sayı olmak üzere online olarak bilimsel araştırma ve derleme makalelerini araştırıcı ve yetiştiricilere ulaştırmaktadır. Makalelerin yayımlanmasından ücret alınmamaktadır.

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi - UAZİMDER -
________________________________________
Yayın İlkeleri
Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi’nde tarım bilimleri alanında Türkçe, İngilizce ve Rusça makaleler yayınlanır. Özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derleme ve çevirilere de yer verilir. Dergi yılda dört kez olmak üzere Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında online olarak yayınlanır.
Dergiye gönderilen makaleler başka yerde yayınlanmamış ve yayın hakkı devredilmemiş olmalıdır. Çalışmaların bilimsel etik alanındaki her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. Yayın hakkı Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri dergisine aittir. Yazar/lara telif hakkı ödenmez.


Makaleler Yayın Kurulu tarafından incelenerek iki adet hakeme gönderilir. Hakem önerileri ve yazarın cevap hakkı dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından kabul veya ret kararı alınır. İhtilaflı durumlarda Dergi Danışma Kurulu üyelerinin kararı bağlayıcıdır. Gerekli olması durumunda üçüncü bir hakemden görüş alınır. Hakem ya da Yayın Kurulu tarafından önerilen değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara iletilir. Makale üzerinde bu değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan ekleme ya da çıkarma yapılamaz.


Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi


 Örnek yazım şablonu için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27550
Yazım Kuralları
Sayfa düzeni ve yazı karakteri: Makaleler A4 ebadındaki kağıda, her taraftan 2.5 cm boşluk bırakılacak şekilde, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ve Times New Roman karakteri ile Windows uyumlu işlemcide yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 15'i geçmemesine özen gösterilmelidir. Paragrafların ilk satırı 0.5 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır. Makale tek sütun halinde düzenlenmelidir.

Türkçe makale metni sırasıyla; başlık, yazar isim ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve Metod, Sonuç(lar), Kayanaklar; İngilizce makale metni sırasıyla; Title, Author (s), Address, Abstract, Keywords, Introduction, Material and Method, Result(s), References bölümünden oluşmalıdır. Rusça dilinde hazırlanmış makalelerin Başlık, Adres, Özet ve Anahtar kelimeler İngilizce verilmelidir.


Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Kalın, düz ve ilk harfleri büyük olarak sayfanın ortasına hizalanmalıdır.
Yazar isim(ler)i: Başlığın altına bir boşluk bırakılarak yazar(lar)ın isim ve soy isimleri kısaltılmadan yazılmalı, yazar(lar)ın adresi yazar isimlerinin altında bir boşluk bırakılarak verilmelidir. *Sorumlu yazar/Corresponding author: sorumlu yazarın e-mail adresi 9 punto büyüklükte ve ortalı, satır aralığı ‘tek’ olarak buraya yazılmalıdır. Makaleyi gönderen yazar sorumlu yazarın kim olduğunu belirtmelidir.


Öz/ Abstract: Özet, Abstract metinleri ve iletişim adresleri ikinci sayfaya geçmemelidir. İkinci sayfa ‘1. Giriş’ kısmı ile başlamalıdır. ‘1. Giriş’ birinci sayfadan başlaması durumlarda ise Keywords ifadesinin bulunduğu satır ile Giriş arasında 11 puntoluk 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe ‘Özet’ ve İngilizce ‘Abstract’ kelimeleri 11 punto büyüklükte, kalın ve ortalı, satır aralığı ‘sonra: 6 nk’ şeklinde ayarlanarak yazılmalıdır. Özet metni 300 kelimeyi geçmemeli, 9 punto, tek sütun ve iki yana yaslı bir şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden önce boş satır aralığı bırakılmamalıdır. ‘Anahtar Kelimeler’ yazısı kalın, düz (italik değil), ilk harfleri büyük ve 9 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. Birinci anahtar kelimenin ilk harfi büyük, diğer harf ve kelimelerin tamamı (özel isimler, latinceler vb. hariç) küçük harfli olmalı, virgül ve bir karakter boşluk ile birbirinden ayrılmalıdır. En az 3, en fazla 7 anahtar kelime yazılmalıdır. Makalede, metin içi atıflar ve kaynaklar kısmı ise American Psychological Association 7 (APA 7) kurallarına göre hazırlanmalıdır. Özet, Abstract metinleri ve iletişim adresleri ikinci sayfaya geçmemelidir.
Anahtar Kelimeler / Keywords: Anahtar kelimelerden önce boş satır aralığı bırakılmamalıdır. ‘Anahtar Kelimeler’ yazısı kalın, düz (italik değil), ilk harfleri büyük ve 9 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. Birinci anahtar kelimenin ilk harfi büyük, diğer harf ve kelimelerin tamamı (özel isimler, latinceler vb. hariç) küçük harfli olmalı, virgül ve bir karakter boşluk ile birbirinden ayrılmalıdır. En az 3, en fazla 7 anahtar kelime yazılmalıdır. Makalede, metin içi atıflar ve kaynaklar kısmı ise American Psychological Association 7 (APA 7) kurallarına göre hazırlanmalıdır. Özet, Abstract metinleri ve iletişim adresleri ikinci sayfaya geçmemelidir.


Metin: Yazı genel olarak 1) Giriş, 2) Materyal ve Metot, 3) Bulgular, 4) Tartışma, 5) Sonuç/lar, 6) Kaynaklar bölümlerinden meydana gelmelidir, 3 ve 4 maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde incelenebilir. Derleme makaleler, materyal, metot ve bulgular başlıkları dikkate alınmadan diğer kurallara uyumlu olarak yazılır. Makale bu taslak üzerinde hazırlanmalıdır. Boş satırlarda dahil olmak üzere makalenin tümü ‘Times New Roman’ yazı tipinde, düz ve 'Tek' satır aralığında yazılmalıdır. Makale tek sütunlu olmalıdır. Makalenin Giriş bölümünde, makalenin gerekçesi, konusu, önceki çalışmalar ile ilgisi ve amacı vb. gibi bilgiler açıkça yazılmalıdır.
Makalenin içerisinde yer alan başlıkların tamamı sola yaslı bir şekilde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır. Ana başlıkları oluşturan kelimelerin İlk harfleri büyük (Bağlaçlar, latinceler vb. hariç), kalın ve girintisiz olmalıdır. Birinci düzey alt başlıkları oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfler küçük (Özel isimler, latinceler vb. hariç) ve girintisiz olmalıdır. İkinci ve daha alt düzey başlıkları oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük (Özel isimler, latinceler vb. hariç), diğer bütün harfler küçükle (Özel isimler, latinceler vb. hariç) yazılmalıdır.
Makalenin metin bölümünde bulunan başlıkların tamamı iki yana yaslı, 11 punto büyüklüğünde, kalın ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Ana başlıklar koyu olmalı, üstten ve alttan tek satır boşluk bırakılmalı, ikinci derece başlıklar koyu, italik olmalı ve üstten ve alttan tek satır boşluk bırakılmalı, üçüncü derece başlıklar italik olarak yazılmalı ve satır boşluğu bırakılmamalıdır. Paragraflar 0.5 cm içeriden başlamalıdır.

Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, harita, fotoğraf vb. "Şekil"; sayısal değerler ise "Çizelge" olarak belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin üstünde verilmelidir. Çizelge ile açıklaması ve dipnotları arasında, şekiller ile açıklaması arasında boş satır bırakılmamalıdır. Şekil ve çizelgeler bulundukları bölümlerin numaralarına bakılmaksızın şekiller ve çizelgeler kendi aralarında nümerik olarak numaralandırılmalı ve numaradan sonra nokta ‘.’ konmalıdır. Şekil ve çizelge içi değerleri ve açıklamları 10 punto olarak yazılmalıdır. Eğer gerekli ise şekil ve çizelge içi değerleri 9 veya 8 puntoya da düşürülebilir. Gereken durumlarda Tek sayfa sütununda da verilebilir. Şekil ve çizelge açıklamaları ile çizelge altı dipnot yazılarının sonuna nokta (.) konmalıdır. Çizelge ve şekillerde ondalık kesir olarak virgül ‘,’ yerine nokta ‘.’ kullanılmalıdır. Eğer varsa şekil ve çizelge açıklamalarına kaynak eklenmelidir. Açıklamalar kısmı makalenin yazıldığı dilde yazılmalıdır. Türkçe dilinde yazılan bir makalenin şekil açıklaması şekilin altında, çizelgenin üstünde sadece Türkçe olarak verilmelidir. Çizelge ve şekiller numarasıyla yazılmalı ve bir karakterlik boşluktan sonra açıklama kısmı yazılmalıdır. Çizelge ve şekil başlığı ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Çizelgelerde kısaltmalar kullanılmış ise ve ortalamalar arasındaki farklılığın önemi ve yapılan test ve seviyesi çizelge altında 8 punto büyüklüğünde verilmeli ve bu kısaltmalar açıklanmalıdır. Şekil ve çizelge örnekleri aşağıda verilmiştir. Şekiller ve çizelgelerin açıklama ve dipnotları arasında boş satır bırakılmamalı, iki yana yaslı ‘tek’ satır aralığında yazılmalıdır. Çizelgeler eğer ikinci sütuna taşacak olursa çizelge yazısından önce ve çizelgeden sonra bölüm sonu eklenerek çizelge tek sayfa sütunu haline getirilmelidir. Her çizelge ve şekil, metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir


Birimler: Makalelerde SI (Systeme International d'Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık ayırmalarda virgül yerine nokta kullanılmalıdır.


Kaynaklar: Çalışmada faydalanılan kaynaklar yazar/ların soyadı sistemine göre verilmelidir. Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar listesinde baş harfi büyük diğer kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken araştırıcının ismi ve makalenin yayın yılı cümle içinde veya cümle sonunda verilmelidir.


Metin için atıflar
Yazar
Parantez içi atıf
Anlatımsal atıf
Tek yazarlı (Karadeniz, 2023) Karadeniz (2023)
İki yazarlı (Arslan ve Bak, 2022) Arslan ve Bak (2022)
Üç ve daha fazla yazarlı (Kırca vd., 2022) Kırca vd. (2022)
Kısaltmalı grup yazarı İlk alıntı (Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi [UAZİMDER], 2022) Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi (UAZİMDER, 2022)
Daha sonraki alıntılar (UAZİMDER, 2022) UAZİMDER (2022)
Kısaltmasız grup yazarı (Pamukkale Üniversitesi, 2022) Pamukkale Üniversitesi, 2022)

Makalenizin kaynakları bu taslak üzerinde hazırlanmalıdır. Her kaynaktan sonra enter tuşu ile diğerine başlanmalıdır.Kaynaklar paragrafı asılı, girinti değeri 0.7 cm, 9 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, aralık (sonra: 6 nk), düz ve 'Tek' satır aralığında yazılmalıdır.Kaynaklar, makalenin en sonunda, alfabetik olarak yazarların soyadlarına göre sıralanmalıdır. Metin içerisinde atıf verilen tüm kaynakların künyesi burada verilmelidir.


Makalede, metin içi atıflar ve kaynaklar kısmı ise American Psychological Association 7 (APA 7) kurallarına göre hazırlanmalıdır. Aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz. Metin içi atıflar mutlaka kaynaklar bölümüne eklenmeli ve kontrol edilmelidir. https://apastyle.apa.org/style-grammarguidelines/references/examples/

Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir.
Makale/Dergi
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C. ve Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
Karadeniz, T. (2005). Relatıonshıps between graft success and clımatıc values ın walnut (Juglans regıa L.). Journal of Central European Agriculture. 6(4), 631-634.

Kitap
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2. baskı). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Hygum, E. ve Pedersen, P. M. (Ed.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Kitap Bölümü
Aron, L., Botella, M. ve Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius ve F. C. Worrell (Ed.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (ss. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Arslan, M. (2022). Usage of some fruıt specıes ın ornamental plants. Güler, E. (Ed.), Fruıts for human use ın varıous aspects (ss. 185-212). İKSAD Publications. ISBN:978-625- 8213-69-0

Kongre/Sempozyum/Konferans
Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T. Ve Márquez-Greene, N. (8–11 Ağustos 2019). Gun violence: An event on the power of community [Konferans sunumu]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Tezler
Bak, T. (2016). Bazı fındık çeşitlerinde verim ile fizyolojik ve morfolojik ilişkiler (Tez No. 456377) [Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi].

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
-UAZİMDER-
ISSN 2667-7571 (Online)
Dergi web sayfası: http://azimder.org.tr/dergi
Adres: Demetlale Mah. Vatan Cd. No:23/4 Yenimahalle – ANKARA
Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
Makale Başlığı

Yazar/lar

Eserden sorumlu yazarın bilgileri
Adı Soyadı

Adresi

e–posta

Telefon/Faks

Yazar/lar aşağıdaki ifadeleri onayladıklarını belirtirler:
1. Bu makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiştir,
2. Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş ve onaylamıştır, dergiye gönderildiğinden haberdardırlar,
3. Makale yazar/lar tarafından yazılmış, özgün bir çalışmadır,
4. Makalenin içinde yer alan bilgilerin sorumluluğu yazar/larına aittir,
5. Yazar/lar makalenin telif hakkından feragat ederler,
Bu makalenin telif hakkı Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi’ne devredilmiş olup, Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır.
Yukarıdaki konular dışında yazar/ların aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır;
•Telif hakkı dışındaki patent vb. bütün tescil edilmiş hakları yazar/lara aittir,
•Yazar/lar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarda kullanabilirler,
•Yazar/lar makalenin tümü ya da bir bölümünü satış amaçlı olmamak koşulu ile kendi faaliyetleri için çoğaltma hakkına sahiptirler.
Yukarıdaki haklar dışında makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi Yetkilisinin ve Yayın Kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü ya da bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.
Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır, yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda imzalar farklı formlarda sunulabilir. İmzalar ıslak imza olmalıdır. Makale bu formla birlikte dergi adresine gönderilmelidir.

Yazar/lar Adı ve Soyadı
Tarih
İmza


Satır sayısı yazar sayısına göre artırılabilir/azaltılabilir.
Makalenin Yayın Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir.

Dergimiz, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehber ve politikalar benimsemiştir.

Dergimiz herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.