Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 111 - 126, 30.08.2021
https://doi.org/10.47477/ubed.975353

Öz

Bu araştırmanın amacı, gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaokul 5.sınıf ondalık gösterimler konusundaki akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmada tamamlayıcı karma yöntem ve kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Gaziantep ilinde bir devlet ortaokulunun 5. sınıf düzeyinde 56 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Ondalık Gösterim Başarı Testi ve Görüşme Formu kullanılmıştır. Uygulamalar 4 hafta süreyle haftada 5 ders saati olarak 20 saat sürmüştür. Uygulama öncesinde ön test, sonrasında son test ve uygulamadan 8 hafta sonra kalıcılık testi olarak Ondalık Gösterim Başarı Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının ondalık gösterimlere ilişkin ön test başarı düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği, uygulama sonrası son test sonuçlarında ise her iki grubun ondalık gösterimler konusunda başarılarının arttığı ancak gerçekçi matematik eğitimi ile ders işlenen deney grubundaki öğrencilerin başarı durumlarının, mevcut öğretim yöntemi ile derslerin işlendiği kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha fazla arttığı saptanmıştır. Kalıcılık testi sonuçlarında ise iki grubun başarı düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Kaynakça

 • Akay, C. & Ültanır, E. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 75-88.
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Altun, M. (2004). Matematik öğretimi (6, 7 ve 8. sınıflarda). Bursa: Erkan.
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX (2), 223-238.
 • Aydın Ünal, Z. (2008). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aydın Ünal, Z. & İpek, A. S. (2009). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(152), 60-70.
 • Aykaç, S. (2008). İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin ondalık sayıların öğreniminde karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Barnes, H. (2004). Realistic mathematics education: Eliciting alternative mathematical conceptions of learners. African Journal of Research in SMT Education, (8), 53-64
 • Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi matematik eğitimi (GME) yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk, alan ve hacim kavramlarının öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Büyükikiz Kütküt, H. (2017). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaokul matematik derslerinde kullanımının incelenmesi ve öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (2. bs.). (S. B.Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. (M. Sözbilir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Çilingir Altıner, E. & Artut, C. (2017). İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (12), 1-19.
 • Demir, G. (2017). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının meslek lisesi öğrencilerinin matematik kaygısına, matematik özyeterlik algısına ve başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Demirdöğen, N. (2007). Gerçekçi matematik öğretimi yönteminin ilköğretim 6.sınıflarda kesir kavramının öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Erden, M. & Akman, Y. (2002). Gelişim ve öğrenme. (11. Baskı), Ankara: Arkadaş.
 • Erdoğan, H. (2018). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı matematik öğretiminin akademik başarı, kalıcılık ve yansıtıcı düşünme becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Fauzan, A. (2002). Applying realistic mathematics education in teaching geometry in Indonesian primary schools. Doctoral dissertation, University of Twente, Enschede.
 • Hırza, B., Kusumah, Y. S., Darhim, D. & Zulkardi, Z. (2014). Improving intution skills with realistic mathematics education. IndoMS-JME, 5(1), 27-34.
 • Ismunandar, D., Gunadi, F., Taufan, M., Mulyana, D. & Runisah (2020). Creative thinking skill of students through realistic mathematics education approach. Journal of Physics: Conference Series
 • Karasar, N. (2018). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (20. bs.). Ankara: Nobel Akademi.
 • Keijzer, R. (2003). Teaching formal mathematics in primary education. Utrecht: CDBeta.
 • Korkmaz, E. (2017). Dönüşüm geometrisi konularının gerçekçi matematik eğitimi (GME) etkinlikleriyle işlenmesinin öğrenci başarısına ve matematik tutumuna etkisi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Marija, K., Lidija, M. & Simona, T. (2000). Development of intervention program in mathematics in regular classes for children with low early mathematical competence. International Special Education Congress. University of Manchester, Manchester.
 • Nama Aydın, G. (2014). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Olkun, S. & Toluk Uçar, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı.
 • Özdemir, H. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaöğretim 9. sınıf kümeler ünitesi öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Özkaya, A. (2016). 5. sınıf matematik dersinde gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin öğrenci başarısına, tutumuna ve matematik öz bildirimine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Palabıyık, E. (2016). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusunda hata ve kavram yanılgılarının tespiti ve analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin, F. (2004). Orta öğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(5),57-74.
 • Taş, T. E. (2018). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2020). Genel Açıklamalı Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Uygur, S. (2012). 6. sınıf kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerinin öğretiminde gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Van der Kooij, H. (2001). Algebra: a tool for solving problems. In (F. L. Lin, Dü.) Common sense in mathematics education, (pp. 135-152), Proceedings of 2001 The Netherlands and Taiwan Conference on Mathematics Education, Taipei, Taiwan.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yuberta, K. R., Zulkardı, Z., Hartono, Y. & Galen F. V. (2011). Developing student’s notion of measurement unit for area. IndoMS. J.M.E, 2(2), 173- 184.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra KARATAŞ (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-5718-2544
Türkiye


Nuri Can AKSOY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6087-8884
Türkiye


Devrim ÇAKMAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2891-4931
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ubed975353, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {111 - 126}, doi = {10.47477/ubed.975353}, title = {Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Karataş, Kübra and Aksoy, Nuri Can and Çakmak, Devrim} }
APA Karataş, K. , Aksoy, N. C. & Çakmak, D. (2021). Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 4 (2) , 111-126 . DOI: 10.47477/ubed.975353
MLA Karataş, K. , Aksoy, N. C. , Çakmak, D. "Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2021 ): 111-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubed/issue/64687/975353>
Chicago Karataş, K. , Aksoy, N. C. , Çakmak, D. "Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2021 ): 111-126
RIS TY - JOUR T1 - Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi AU - Kübra Karataş , Nuri Can Aksoy , Devrim Çakmak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47477/ubed.975353 DO - 10.47477/ubed.975353 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 126 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.975353 UR - https://doi.org/10.47477/ubed.975353 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi %A Kübra Karataş , Nuri Can Aksoy , Devrim Çakmak %T Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi %D 2021 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 4 %N 2 %R doi: 10.47477/ubed.975353 %U 10.47477/ubed.975353
ISNAD Karataş, Kübra , Aksoy, Nuri Can , Çakmak, Devrim . "Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2021): 111-126 . https://doi.org/10.47477/ubed.975353
AMA Karataş K. , Aksoy N. C. , Çakmak D. Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2021; 4(2): 111-126.
Vancouver Karataş K. , Aksoy N. C. , Çakmak D. Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2021; 4(2): 111-126.
IEEE K. Karataş , N. C. Aksoy ve D. Çakmak , "Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ondalık Gösterimler Öğretiminde 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 111-126, Ağu. 2021, doi:10.47477/ubed.975353