Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 41 - 61 2019-04-29

Programlama Eğitiminde Scratch’in Kullanılması: Öğretmen Adaylarının Tutum ve Algıları

Kürşat ARSLAN [1] , Melike AKÇELİK [2]


Bu çalışmanın amacı, genellikle küçük yaş gruplarında tercih edilen Scratch programının yüksek öğretimde programlama eğitiminde kullanılmasına yönelik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin algılarının incelenmesi ve Scratch uygulamasından önce ve sonra öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesidir. Araştırma, 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 1. sınıfta öğretim gören 32 öğretmen adayı ile karma araştırma deseni kullanılarak yapılmıştır.  Veriler; tutum ve öz yeterlilik ölçeklerine dayanan nicel ve yarı yapılandırılmış birebir görüşmelerden oluşan nitel verilerden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, genel olarak eğitimden önce öğrencilerin programlamaya ilişkin algılarının pozitif olduğu ve Scratch kullanımından sonra bu algının olumlu yönde daha da arttığı gözlenmiştir. Araştırmanın nitel bulgularında ise katılımcılar için Scratch eğlenceli, oyunlaştıran, sonuçların hemen görüldüğü, kolay, görsel ve Türkçe bir programlama aracı olarak algılandığı görülmüştür. Bununla birlikte, bu yazılımın üniversite düzeyinde bir programlama dili olarak değilde, programlama eğitiminden önce bir başlangıç aracı olarak kullanılması gerektiği araştırma sonucu ortaya çıkan bir diğer bulgudur. Ayrıca sonuçlar, Scratchin öğretmen adaylarının gelecekteki öğrencileri için kullanılmasının hem gelişen teknolojiler hem de onların artan talepleri doğrultusunda zorunlu olduğunu göstermiştir.

Scratch, Programlama öğretimi, Tutum, Algı
 • Akpınar, Y. ve Altun, Y. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1), 1- 4.
 • Allan, V. ve Kolesar, M. V. (1997). ‘Teaching computer science: a problem solving approach that works’, SigCUE Outlook 25(1-2), 2–10.
 • ALTUN, A., & MAZMAN, S. G. (2012). Programlamaya ilişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2).
 • Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009), “21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries”, OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154 Ankara: Seçkin.
 • Arslan, K. ve Tanel Z. (2017). Arduino ile dinleyen öğrencilerden yapan öğrencilere geçiş. In 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Turkey (pp. 664-674).
 • Atmatzidou, S. ve Demetriadis, S. (2016). Advancing students’ computational thinking skills through educational robotics: A study on age and gender relevant differences. Robotics and Autonomous Systems, 75, 661-670.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., & Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, 4.
 • Cetin, I. (2016). Preservice Teachers’ Introduction to Computing: Exploring Utilization of Scratch. Journal of Educational Computing Research, 54(7), 997-1021.
 • Cetin, I. & Ozden, M. Y. (2015). Development of computer programming attitudescale for university students. Computer Applications in Engineering Education, 23 (5), 667–672.doi:10.1002/cae.21639
 • Clements, D. H. ve Gullo, D. F. (1984). Effects of computer programming on young children's cognition. Journal of Educational psychology, 76(6), 1051.
 • Çatlak, Ş., Tekdal, M. ve Baz, F. Ç. (2015). Scratch yazılımı ile programlama öğretiminin durumu: Bir doküman inceleme çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3).
 • Davidson, K., Larzon, L., & Ljunggren, K. (2010). Self-efficacy in programming among STS students. Retrieved August, 12, 2013.
 • EARGED, (2011). MEB 21.yy. Öğrenci Profili. 10.07.2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Fessakis, G., Gouli, E. ve Mavrodi, E. (2013). Problem solving by 5–6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study. Computers and Education 63 (2013), 87- 97.
 • Genç, Z. ve Karakuş, S. (2011, September). Tasarımla öğrenme: eğitsel bilgisayar oyunları tasarımında scratch kullanımı. In 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Elazığ, Turkey.
 • Green, J. C., Krayder, H. ve Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sag
 • Günüç, S., Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2013). 21. Yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Ismail, M. N., Ngah, N. A. ve Umar, I. N., “Instructional strategy in the teaching of computer programming: A need assessment analyses.” TOJET, 9(2), 125-131 (2010).
 • Jenkins, T. “On the difficulty of learning to program”. In 3rd annual Conference of LTSN-ICS, Loughbrorough University, Leicestershire, UK (2002)
 • Kafai, Y. B., Fields, D. A., & Burke, W. Q. (2010). Entering the clubhouse: Case studies of young programmers joining the online Scratch communities. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 22(2), 21-35.
 • Karabak, D. ve Güneş, A., “Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi.” Journal of Research in Education and Teaching, 2(3), 175-181 (2013).
 • Kobsiripat, W. (2015). Effects of the media to promote the scratch programming capabilities creativity of elementary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 227-232.
 • Kordaki, M. (2012). Diverse categories of programming learning activities could be performed within Scratch. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1162-1166.
 • MAZMAN, S. G., & ALTUN, A. (2013). Programlama–I dersinin BÖTE bölümü öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz yeterlilik algıları üzerine etkisi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(3).
 • Maloney, J. H., Peppler, K., Kafai, Y., Resnick, M. ve Rusk, N. (2008). Programming by choice: urban youth learning programming with scratch (Vol. 40, No. 1, pp. 367-371). ACM.
 • Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B. ve Resnick, M. Scratch: a sneak preview [education]. Creating, connecting and collaborating through computing.
 • Peppler, K. A., & Kafai, Y. B. (2007). From SuperGoo to Scratch: Exploring creative digital media production in informal learning. Learning, media and technology, 32(2), 149-166.
 • Resnick, M., Kafai, Y., Maloney, J., Rusk, N., Burd, L. ve Silverman, B. (2003). A Networked, Media-Rich Programming Environment to Enhance Technological Fluency at After-School Centers in Economically-Disadvantaged Communities. Proposal to National Science Foundation.
 • Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernandez, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K. ve Kafai, Y., “Scratch: programming for all.” Communications of the ACM, 52(11), 60-67 (2009).
 • Robins, A., Rountree, J. ve Rountree, N. (2003). Learning and teaching programming: A review and discussion. Computer science education, 13(2), 137-172.
 • Rubio, M. A., Hierro, C. M. ve Pablo, A. P. D. M. (2013). Using arduino to enhance computer programming courses in science and engineering. In Proceedings of EDULEARN13 conference (pp. 1-3).
 • Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2009). Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri.
 • Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (2003). Handbook of mixed methods in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Taylor, M., Harlow, A. ve Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 561-570.
 • Verma, G. K. ve Mallick, K. (2005). Researching education: Perspectives and techniques. London: Falmer Press.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri.
 • Yükseltürk, E. ve Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kürşat ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Melike AKÇELİK
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2019

APA Arslan, K , Akçelik, M . (2019). Programlama Eğitiminde Scratch’in Kullanılması: Öğretmen Adaylarının Tutum ve Algıları . Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 3 (1) , 41-61 . DOI: 10.32960/uead.455502