PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 107 - 122, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

 • Altun, M. Matematik Öğretimi. Bursa: Erkan Matbaacılık, 1998.
 • Arlin, M. ve Webster J. Time Cost of Mastery Learning. Journal of Educational Psychology 75:2. 1983.
 • Aydın, E. The Effects of Mastery Learning Method of Instruction and Learning Environment Organization on Mathematics Achievement Levels and Mathematics Attiude Scores of Second Year Junior High School Students in a Private High School. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi. 1995.
 • Başgün, M. ve Ersoy,Y. Sayılar ve Aritmetik-:Kesir ve ondalık sayıların öğrenilme- sinde bazı güçlükler ve yanılgılar. 7 Eylül 2000, Ankara: IV. Fen Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Block, J.H.ve Burns, R.B. Mastery Learning R.E. Slavin’s Mastery Learning Reconsidered. Review of Educational Research, 57:2.1976.
 • Bloom, B.S. Learning for Mastery. Center for the Study of Evaluation, University of California. Evaluation comment 1.1968.
 • Bloom, B.S. The Search For Group İnstruction As Effective As One-To-One Tutoring. Educational Leadership, 41:8. 1984.
 • Bloom, S.B. İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. D. Ali Özçelik, İstanbul: Milli Eğitim Yay., 1998.
 • Braynt, D.N.; Fayne, H.K.ve Gettinger, M. Applying The Mastery Learning Model to Sight Word Instruction For Disabled Readers. Journal of Experimantel Education , 50:3.1982.
 • Burrows, C.ve Okey, J.R. The Effects of a Mastery Learning Strategy on Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 16:1.1979.
 • Fidan, N. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi, 1986.
 • Guskey, T.R. ve Gates, S.L. Synthesis of Research on The Effects of Mastery Learning in Elementary and Secondary of Classrooms. Educational Leadership, 43:8.1986.
 • Guskey, T.R. ve Pigott, T.D. Research on Group Based Mastery Learning Programs. A Meta- Analysis. Journal of Educational Research, 81: 4. 1988.
 • Hase, Ç. ve Ubuz, B. İlköğretim 5 .Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kav- ramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı. 7 Eylül 2000, Ankara: IV. Fen Bilimleri Kongresi.Hacettepe Üniversitesi.
 • Kırkıç, K.A. Tam Öğrenme Metodunun Kimya Öğrencilerinin Başarı ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2000.
 • Kulik, C.C.; Kulik J.A. ve Bangert-Drowns, R.L. Effects of Testing For Mastery on Student Learning. In Slavin R.E., Mastery Learning Reconsidered, Review of Educational Research, 57:2.1986.
 • Mevarech, Z. R., (1985), “The Effects of Cooperative Mastery Learning Strategies on Mathematics Achievement”, Journal of Educational Research vol. 78, 1985, p. 372-377.Özçelik, D. A. Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları, 7,1998.
 • Senemoğlu, N. Tam Öğrenme Modeli-Yararları ve Sınırlılıkları. Eğitim ve Bilim Dergisi, V: 11-12. 1987.
 • Sever, S., Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin Öğren- cilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Et- kisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • T.C MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü. İlköğretim Okulu Matematik Programı 6-7- 8.Sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, Yayın no:3418, 2000.
 • Wilson G. B. What is the Constructivist Learning Environment?. Brent G. Wilson (Ed.), Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design, USA: Educational Technology Publications. 1996.
 • Yıldıran, G. ve Nwabueze, B. The Effects of Mastery Learning and Improved Teaching on Mathematic Achievement of Seventh Grade Turkish Students. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Vol: XIV. 1991.
 • Yıldıran, G. Öğrenme Düzeyi ve Ürünleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1982.
 • Yıldıran, G.ve Afreşa, O. Tam Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersi Başarı ve Hatırlama Dü- zeylerine Etkileri. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi. Vol: XV. 1992 .

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 107 - 122, 01.04.2005

Öz

Bu çalışmanın amacı, tam öğrenme yönteminin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla araştırma, İstanbul ili, Avrupa yakasındaki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören toplam 70 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma deneme modelinde olup 6.sınıf “Kesirlerin Ondalık Gösterimi” ünitesi boyunca devam etmiştir. Kontrol grubunda dersler geleneksel öğrenme yöntemi ile anlatılırken deney grubuna tam öğrenme yöntemi ile anlatılmıştır. Araştırma başlamadan önce deney ve kontrol gruplarına ön test uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki gruba “Matematik Başarı Testi” son test verilmiştir. Aynı test kalıcılık testi olarak yeniden kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Her iki gruba uygulanan başarı ön test-son test ve kalıcılık t-testi sonuçları, tam öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubunda, matematik başarısı ve kalıcılık düzeyinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir

Kaynakça

 • Altun, M. Matematik Öğretimi. Bursa: Erkan Matbaacılık, 1998.
 • Arlin, M. ve Webster J. Time Cost of Mastery Learning. Journal of Educational Psychology 75:2. 1983.
 • Aydın, E. The Effects of Mastery Learning Method of Instruction and Learning Environment Organization on Mathematics Achievement Levels and Mathematics Attiude Scores of Second Year Junior High School Students in a Private High School. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi. 1995.
 • Başgün, M. ve Ersoy,Y. Sayılar ve Aritmetik-:Kesir ve ondalık sayıların öğrenilme- sinde bazı güçlükler ve yanılgılar. 7 Eylül 2000, Ankara: IV. Fen Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Block, J.H.ve Burns, R.B. Mastery Learning R.E. Slavin’s Mastery Learning Reconsidered. Review of Educational Research, 57:2.1976.
 • Bloom, B.S. Learning for Mastery. Center for the Study of Evaluation, University of California. Evaluation comment 1.1968.
 • Bloom, B.S. The Search For Group İnstruction As Effective As One-To-One Tutoring. Educational Leadership, 41:8. 1984.
 • Bloom, S.B. İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. D. Ali Özçelik, İstanbul: Milli Eğitim Yay., 1998.
 • Braynt, D.N.; Fayne, H.K.ve Gettinger, M. Applying The Mastery Learning Model to Sight Word Instruction For Disabled Readers. Journal of Experimantel Education , 50:3.1982.
 • Burrows, C.ve Okey, J.R. The Effects of a Mastery Learning Strategy on Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 16:1.1979.
 • Fidan, N. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi, 1986.
 • Guskey, T.R. ve Gates, S.L. Synthesis of Research on The Effects of Mastery Learning in Elementary and Secondary of Classrooms. Educational Leadership, 43:8.1986.
 • Guskey, T.R. ve Pigott, T.D. Research on Group Based Mastery Learning Programs. A Meta- Analysis. Journal of Educational Research, 81: 4. 1988.
 • Hase, Ç. ve Ubuz, B. İlköğretim 5 .Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kav- ramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı. 7 Eylül 2000, Ankara: IV. Fen Bilimleri Kongresi.Hacettepe Üniversitesi.
 • Kırkıç, K.A. Tam Öğrenme Metodunun Kimya Öğrencilerinin Başarı ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2000.
 • Kulik, C.C.; Kulik J.A. ve Bangert-Drowns, R.L. Effects of Testing For Mastery on Student Learning. In Slavin R.E., Mastery Learning Reconsidered, Review of Educational Research, 57:2.1986.
 • Mevarech, Z. R., (1985), “The Effects of Cooperative Mastery Learning Strategies on Mathematics Achievement”, Journal of Educational Research vol. 78, 1985, p. 372-377.Özçelik, D. A. Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları, 7,1998.
 • Senemoğlu, N. Tam Öğrenme Modeli-Yararları ve Sınırlılıkları. Eğitim ve Bilim Dergisi, V: 11-12. 1987.
 • Sever, S., Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin Öğren- cilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Et- kisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • T.C MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü. İlköğretim Okulu Matematik Programı 6-7- 8.Sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, Yayın no:3418, 2000.
 • Wilson G. B. What is the Constructivist Learning Environment?. Brent G. Wilson (Ed.), Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design, USA: Educational Technology Publications. 1996.
 • Yıldıran, G. ve Nwabueze, B. The Effects of Mastery Learning and Improved Teaching on Mathematic Achievement of Seventh Grade Turkish Students. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Vol: XIV. 1991.
 • Yıldıran, G. Öğrenme Düzeyi ve Ürünleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1982.
 • Yıldıran, G.ve Afreşa, O. Tam Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersi Başarı ve Hatırlama Dü- zeylerine Etkileri. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi. Vol: XV. 1992 .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Nimet GENÇ ÇELİK Bu kişi benim
?


Sare ŞENGÜL Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , , Genç Çelik, N. & Şengül, S. (2005). Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 107-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173338