PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ülkemiz Koşullarında Tarihi Çevre Eğitiminin Önemini ve Gerekliliğini Arttıran Etkenler

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 347 - 361, 01.08.2005

Öz

Kaynakça

 • Akova, İ. Türkiye’de Turizmin Önemi ve Ekonomideki Yeri. Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul:Türk Coğrafya Kurumu. Sayı:32. 1997: 263-280.
 • Aldağ, M. Turizmin Coğrafya ve Coğrafya Öğretimindeki Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1992.
 • Altınyıldız, N., Tarihsel Çevreyi Korumanın Türkiye’ye Özgü Koşulları (İstanbul 1923 - 1973). Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1997.
 • Bilgin, N. Kimlik Arayışı Olarak Resmi Tarih. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 115-130.
 • Çakır, N. Impact Analysis of Tourism Sector on Culturel and Natural Areas Case Study: Bodrum Peninsula, METU Master of Science in Regional Planning. 1994.
 • Çatalpınar D., B. Şehirsel Yerleşmelerde Tarihi Çevre Sorunları ve Süleymaniye Bölgesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.1993.
 • Çelik, S. Gelişmekte Olan Ülkelerin Döviz Gereksinmesinin Karşılanmasında Dış Turizmin Rolü ve Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1999.
 • Daştan, H. Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığının Oluşmasında Eğitimin Yeri ve Önemi (Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Demirel Ö., T. Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Politi- kalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • Duru, D. Türkiye ve İsviçre Turizm Politikalarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995.
 • Erbil, Y. Tarihi Çevrenin Koruma ve Kullanımında Farklı Müdahale Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Erdoğan, İ. Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık 3. Basım. 1998.
 • Ertürk, B.E. Türkiye’de Ortaokul 1. Sınıf Düzeyinde Tarih Öğretimi İle İlgili Kitap- larının Kıyaslamalı Eleştirisi. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazır- layan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 243-264.
 • Göney, S. Şehir Coğrafyası I, İstanbul: İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınevi 3.Baskı. 1995.
 • Güçlü, M. Kent İçindeki Tarihi Çevrelerin Korunması ve Geliştirilmesi II Ankara Vakıf Apartmanı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1990.
 • Köseoğlu, Y. Türk Turizm Politikalarının Tespitinde Hedefler ve Türkiye’nin Rekabet Şansını Arttırıcı Tedbirler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2000.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Sayı:2863 ve Kabul Tarihi: 21.7.1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı:18113 ve Tarih: 23.7.1983.
 • Mete, N. Turistik Mahallelerin Korunması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1996.
 • Oğuz, O. Yüksek Öğretim Üzerine Bazı Tespitler ve Yeniden Yapılanma Önerileri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, Yayına Hazırlayanlar: O.Oğuz-A.Oktay-H.Ayhan. İstanbul: Sedar Yayıncılık 1. Baskı. 2001: 111-150.
 • Oktay, A. 21. Yüzyılda Yeni Eğilimler ve Eğitim. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. Yayına Hazırlayanlar: O.Oğuz-A.Oktay-H.Ayhan. İstan- bul: Sedar Yayıncılık 1. Baskı. 2001: 15-37.
 • Ören, Ü. Turizm, Kültür, Arkeoloji İlişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998.
 • Özdemir, D. Tarihi Çevrelerde Sosyal Değişimin Mekana Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Özgönül, N. A Method For Restructuring the Interrelation Between Tourism and Usage Of Traditional/Historic Settlements, Case Study: Alaçatı. Metu MS Thesis.1996.
 • Papila, B. Planlamaya Katılım Sürecinde Tarihsel ve Modern Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1992.
 • Paykoç, F. Tarih Öğretiminde Duyuşsal Alanın Rolü. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 341-348.
 • Sakaoğlu, N. İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 143-152.
 • Sarıca, F. Turizme Yön Verecek Küresel Değişimler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1999.
 • Serin, U. Public Participation in the Integrated Conservation of Historic Urban Environment. METU (Master of Science in the Department of Architecture).1995.
 • Subaş, G. Çevre Sorunları ve Kalkınma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • Tan, B. Türk Turizminin Yapısal Analizi ve 21. Yüzyıl Başlarında Beklenen Gelişmeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Tekeli, İ. Tarih Bilinci ve Gençlik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları 67. 1998.
 • Tarih Eğitiminde Yeni Bir Modele İhtiyacımız Var. Toplumsal Tarih Dergisi. Sayı: 100. Nisan 2002.
 • Tuncer, Ö.F. İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Yapılanma Biçimleri ve Koruma Önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Türkiye’de İlk ve Orta Öğrenim Düzeyinde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, Atölye 1, 2-3 Aralık 2000. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Reyo Matbaası. 2000.
 • Yıldırım, R. Tarih Ders Kitaplarında Anadolu Uygarlıkları. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 169-174.
 • Yürik, E.Ö. Türk Turizminin Dünya Turizmine Entegrasyonunda Turistik Ürün Politikaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Zengin, B. Türkiye Turizm Coğrafyasının Turizm Talebine Etkileri ve Türkiye- İspanya-Fransa Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1994.

Ülkemiz Koşullarında Tarihi Çevre Eğitiminin Önemini ve Gerekliliğini Arttıran Etkenler

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 347 - 361, 01.08.2005

Öz

Son yılların en çok konuşulan konularından biri olan aktüel çevre meseleleri ve çevre eğitimin ilkeleri incelenirken konunun tarihi çevreler açısından da araştırılması önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada, özellikle ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemi ve gerekliliğinin nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Tarihi çevre eğitiminin önemi ve gerekliliği; tarihi çevre ve koruma bilincinin oluşturulması, halkın katılı- mının sağlanması, küreselleşme olgusu, Anadolu’nun jeopolitik konumu ve ülkemizin kültür turizmi potansiyeli konularını temel alan beş ana başlık altında incelenmiştir

Kaynakça

 • Akova, İ. Türkiye’de Turizmin Önemi ve Ekonomideki Yeri. Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul:Türk Coğrafya Kurumu. Sayı:32. 1997: 263-280.
 • Aldağ, M. Turizmin Coğrafya ve Coğrafya Öğretimindeki Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1992.
 • Altınyıldız, N., Tarihsel Çevreyi Korumanın Türkiye’ye Özgü Koşulları (İstanbul 1923 - 1973). Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1997.
 • Bilgin, N. Kimlik Arayışı Olarak Resmi Tarih. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 115-130.
 • Çakır, N. Impact Analysis of Tourism Sector on Culturel and Natural Areas Case Study: Bodrum Peninsula, METU Master of Science in Regional Planning. 1994.
 • Çatalpınar D., B. Şehirsel Yerleşmelerde Tarihi Çevre Sorunları ve Süleymaniye Bölgesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.1993.
 • Çelik, S. Gelişmekte Olan Ülkelerin Döviz Gereksinmesinin Karşılanmasında Dış Turizmin Rolü ve Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1999.
 • Daştan, H. Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığının Oluşmasında Eğitimin Yeri ve Önemi (Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Demirel Ö., T. Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Politi- kalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • Duru, D. Türkiye ve İsviçre Turizm Politikalarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995.
 • Erbil, Y. Tarihi Çevrenin Koruma ve Kullanımında Farklı Müdahale Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Erdoğan, İ. Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık 3. Basım. 1998.
 • Ertürk, B.E. Türkiye’de Ortaokul 1. Sınıf Düzeyinde Tarih Öğretimi İle İlgili Kitap- larının Kıyaslamalı Eleştirisi. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazır- layan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 243-264.
 • Göney, S. Şehir Coğrafyası I, İstanbul: İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınevi 3.Baskı. 1995.
 • Güçlü, M. Kent İçindeki Tarihi Çevrelerin Korunması ve Geliştirilmesi II Ankara Vakıf Apartmanı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1990.
 • Köseoğlu, Y. Türk Turizm Politikalarının Tespitinde Hedefler ve Türkiye’nin Rekabet Şansını Arttırıcı Tedbirler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2000.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Sayı:2863 ve Kabul Tarihi: 21.7.1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı:18113 ve Tarih: 23.7.1983.
 • Mete, N. Turistik Mahallelerin Korunması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1996.
 • Oğuz, O. Yüksek Öğretim Üzerine Bazı Tespitler ve Yeniden Yapılanma Önerileri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, Yayına Hazırlayanlar: O.Oğuz-A.Oktay-H.Ayhan. İstanbul: Sedar Yayıncılık 1. Baskı. 2001: 111-150.
 • Oktay, A. 21. Yüzyılda Yeni Eğilimler ve Eğitim. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. Yayına Hazırlayanlar: O.Oğuz-A.Oktay-H.Ayhan. İstan- bul: Sedar Yayıncılık 1. Baskı. 2001: 15-37.
 • Ören, Ü. Turizm, Kültür, Arkeoloji İlişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998.
 • Özdemir, D. Tarihi Çevrelerde Sosyal Değişimin Mekana Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Özgönül, N. A Method For Restructuring the Interrelation Between Tourism and Usage Of Traditional/Historic Settlements, Case Study: Alaçatı. Metu MS Thesis.1996.
 • Papila, B. Planlamaya Katılım Sürecinde Tarihsel ve Modern Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1992.
 • Paykoç, F. Tarih Öğretiminde Duyuşsal Alanın Rolü. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 341-348.
 • Sakaoğlu, N. İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 143-152.
 • Sarıca, F. Turizme Yön Verecek Küresel Değişimler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1999.
 • Serin, U. Public Participation in the Integrated Conservation of Historic Urban Environment. METU (Master of Science in the Department of Architecture).1995.
 • Subaş, G. Çevre Sorunları ve Kalkınma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • Tan, B. Türk Turizminin Yapısal Analizi ve 21. Yüzyıl Başlarında Beklenen Gelişmeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Tekeli, İ. Tarih Bilinci ve Gençlik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları 67. 1998.
 • Tarih Eğitiminde Yeni Bir Modele İhtiyacımız Var. Toplumsal Tarih Dergisi. Sayı: 100. Nisan 2002.
 • Tuncer, Ö.F. İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Yapılanma Biçimleri ve Koruma Önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Türkiye’de İlk ve Orta Öğrenim Düzeyinde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, Atölye 1, 2-3 Aralık 2000. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - Reyo Matbaası. 2000.
 • Yıldırım, R. Tarih Ders Kitaplarında Anadolu Uygarlıkları. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Hazırlayan Salih Özbaran. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 1998: 169-174.
 • Yürik, E.Ö. Türk Turizminin Dünya Turizmine Entegrasyonunda Turistik Ürün Politikaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Zengin, B. Türkiye Turizm Coğrafyasının Turizm Talebine Etkileri ve Türkiye- İspanya-Fransa Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1994.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçil Alkış Bu kişi benim


Yusuf Oğuzoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Alkış, S. & Oğuzoğlu, Y. (2005). Ülkemiz Koşullarında Tarihi Çevre Eğitiminin Önemini ve Gerekliliğini Arttıran Etkenler . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 347-361 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16682/173352