PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yaz Spor Okulları İle Çocukların Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 49 - 65, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • Adler, A. (1998). İnsan Tabiatını Tanıma. Çev: Ayda Yörükan.Tur Yayınları, Ankara.
 • Baymur, F. (1984)”Genel Psikoloji”Altıncı Baskı.İstanbul.İnkilap Kitapevi.
 • Andre, C., Lelord, F. (2001). Kendine Saygı. Çev:İsmail Yerguz. İletişim Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.
 • Cherry, D.B. (1991).”Relatıonship between self-esteem social support in physically disabled and able-bodied adolescent” Daı-a 52/04, p. 1258, Oct.1991.
 • Coopersmith, S. (1959). A method for determining types of self-esteem. Journal of Abnormaland Social Psychology, 59, 87-94.
 • Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-Esteem. San Francisco: W. H. Freeman.
 • Coopersmıth, S. & GILBERTS, R. (1982). Professional manual. Behavioral Academic Self-Esteem. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Coopersmıth, S. (1991). SEI-Self-Esteem Inventories. Consulting Psychologist Press, Inc. Palo Alto.5-Cüceoğlu, D. (1991) İnsan ve Davranışı. Remzi Kitapevi, 2. Baskı, İstanbul.
 • Crandall, V. C., Katkovsky, W., & Crandall, V. J. (1965). Children beliefs in their own control of reinforcement in intellectual-academic achievement situations. Child Development, 36, 1, 91-110.
 • Doğusal-Tezel, N. (1987). İlkokul 5. sınıf öğrencilerinde benlik kavramının akademik başarı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gander, M.J., Gardiner, H.W. (1993) Çocuk ve Ergen Gelişimi. Çev: Ali Dönmez, Nilgün Çelen, Bekir Onur. İmge Kitapevi, Ankara.
 • Güçray, S. (1989). Çocuk Yuvasında ve aile yanında kalan 9-10-11 yaş çocuklarının özsaygı gelişimini etkileyen bazı etkenler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Güngör, A. (1989). “Lise Öğrencilerinin Öz saygı Düzeyini Etkileyen Etmenler”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z. “Altı Haftalık Yaz Spor Okulu Eğitiminin 6-13 Yaş Gurubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Gelişimine Etkileri” Performans cilt 9., Sayı: 3-4. Yıl. 2003.
 • Hawkins, D.B., Gruber, J.J. (1982). “Little league baseball and player’s self esteem” Perceptual and motor skills. 35, 1335-1340.
 • İnelmen, K.C.Ö. (1996) Relationsship of Sex-Role Orientation To The Measure of Self-Esteem. Master of Arts in Social Psychology, Boğaziçi Universıty, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı. Ç. (1978). “Çocuğun Değeri” Psikoloji Dergisi.1.1.2-4.
 • KIMBALL, O. M. (1973). Developments of norms for the Coopersmith Self-Esteem Inventory: Grades four through eight. Dissertation Abstracts Interna- tional, 34, 1131-1132.
 • Lee, R. G. (1986). A study of primary school pupils’ academic performance and self-esteem in relation to their position in the family. Unpublished M. Ed. thesis, School of Education, University of Leeds.
 • Mckay, M., Fanning, P.(1998). Özgüven Yaratılması ve Korunması. Epsilon Yayın- cılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Muratlı, S. (1997) Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayınevi, 1. Baskı, Ankara.
 • Olrich, T.W. (1992). “The Relationship of Male Identity, The Mesamorphic Image and Anabolic Steroid Use in Bodybuilding.” MAI-30/01, p.20, Spring 1992.
 • Onur, E. P. (1981). Çocuklarda öz-saygının önkoşulları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özoğul, S. N. (1988) Annenin çalışmasının ve bazı bireysel niteliklerin çocuğun özsaygısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniver- sitesi.
 • Pıers, E. V. (1969). Manual of Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, Nashville: Counsellor Recordings and Tests.
 • Pıers, E. V. & Harrıs, D. (1964). Age and other correlates of self-concept in children. Journal of Educational Psychology, 55, 91-95.
 • Pişkin, M., “Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması.” 111.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 15-16 Nisan 1996: Çukurova Üniversitesi, Adana. syf. 1-11.15.
 • Rosenberg, M. (1965). “Society and Adolescent Self-image” Princeton. NJO Princeton Universty Pres.
 • ROSENBERG, F., & SIMMONS, R. G. (1975). Sex differences in the self-concept in adolescence. Sex Roles, 1, 147-159.
 • Salokun, S.D. (1990). “Comparısıon of Nıgerıan high school athletes and non- athletes on self-concept”. Perceptual and motor skills. 70. 865-866.
 • Sherril, C., Hinson, M., Gerch, B., Kennedy, S.O., Low, L.(1990) “Self concepts of disabled youth athletes.” Perceptual and motor skills. 70, 1093-1098.
 • Smith, R.E. (1979) “Coach affectiveness training” Journal of sport psychology. 1, 59-75.
 • Vincent, M.F. (1976) “Comparision of self-concept of college woman: Athletes and physical education majors”. Research Quarterly. 47, 218-225.
 • Wılson, J., & Fasko, D. (1992). Self-esteem, achievement, and career choices of rural students. Journal of Humanistic Education and Development, 30, 131-138.
 • Yurdagül, S. (1987). Bazı sosyo-ekonomik değişkenlerin lise öğrencilerinin benlik tasarımlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yörükoğlu, A. (1985) Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Özgür Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • The Relationship Between Children’s Self-Esteem And Summer Sport Schools

Yaz Spor Okulları İle Çocukların Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 49 - 65, 01.04.2007

Öz

Bu çalışmanın amacı, sporun özsaygı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu nedenle haftada 3gün, 6 saat olan ve bir ay süren futbol spor okulu ile, 15 tam gün çeşitli spor branşlarını içeren (futbol, tenis, basketbol) yaz spor okulunda gerçekleştirilen spor etkinliklerin çocukların benlik saygısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma Bursa spor ve Mako spor kulübü futbol yaz okuluna devam eden yaşları 9-12 arsında değişen 86 erkek, Uludağ üniversitesi spor kulübü bünyesinde yaşları 8-12 arasında değişen, 46 öğrenci üzerinde yapıldı. Öğrencilerin benlik saygısını belirlemek üzere “Coopersmith’in Benlik Saygısı Ölçeği ön test ve son test olarak uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programında yüzdelik değişim(ön test-son test /ön test*100) eşli paired ttesti uygulandı. Yaz spor okulu öğrencilerinin ön test ve son testlerinden elde ettikleri genel benlik saygısı, sosyal benlik saygısı, akademik benlik saygısı puanları arasında istatistiksel olarak p< 0.005 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır. Araştırmaya katılan spor okulu öğrencilerinin ön test ve son test toplam puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak p < 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır. Yaz okullarına giden öğrencilerin yaz okulları ayrı olarak değerlendirildiğinde, Uludağ üniversitesi spor kulübü yaz spor okulu öğrencilerinin ön test ve son testlerinden elde ettikleri genel benlik saygısı, ön test ve son test toplam puanları ile yalan maddelerine ilişkin ölçek karşılaştırıldığında istatistiksel olarak p< 0.005 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır. Branşa özgü yaz spor okulu (Futbol) öğrencilerinin ön test ve son testlerinden elde ettikleri sosyal benlik saygısı, akademik benlik saygısında ön test ve son test toplam puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak p< 0.005 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır. Uludağ üniversitesi spor kulübü yaz spor okulu öğrencileri ile spor kulüpleri (Bursa spor ve Mako spor) bünyesinde açılan yaz futbol okulu öğrencilerinin ön test ve son testlerindeki toplam puanları karşılaştırıldığında son testte genel benlik saygısı Uludağ üniversitesi spor kulübü yaz spor okulu öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur p< 0.05. Sonuç olarak spor yapma alışkanlığının az olduğu ülkemizde yaz ve kış spor okulu gibi uygulamalar çocukların spor yapma alışkanlığını arttıracak, aynı zamanda onların benlik saygısının da yükselmesine neden olacaktır.

Kaynakça

 • Adler, A. (1998). İnsan Tabiatını Tanıma. Çev: Ayda Yörükan.Tur Yayınları, Ankara.
 • Baymur, F. (1984)”Genel Psikoloji”Altıncı Baskı.İstanbul.İnkilap Kitapevi.
 • Andre, C., Lelord, F. (2001). Kendine Saygı. Çev:İsmail Yerguz. İletişim Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.
 • Cherry, D.B. (1991).”Relatıonship between self-esteem social support in physically disabled and able-bodied adolescent” Daı-a 52/04, p. 1258, Oct.1991.
 • Coopersmith, S. (1959). A method for determining types of self-esteem. Journal of Abnormaland Social Psychology, 59, 87-94.
 • Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-Esteem. San Francisco: W. H. Freeman.
 • Coopersmıth, S. & GILBERTS, R. (1982). Professional manual. Behavioral Academic Self-Esteem. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Coopersmıth, S. (1991). SEI-Self-Esteem Inventories. Consulting Psychologist Press, Inc. Palo Alto.5-Cüceoğlu, D. (1991) İnsan ve Davranışı. Remzi Kitapevi, 2. Baskı, İstanbul.
 • Crandall, V. C., Katkovsky, W., & Crandall, V. J. (1965). Children beliefs in their own control of reinforcement in intellectual-academic achievement situations. Child Development, 36, 1, 91-110.
 • Doğusal-Tezel, N. (1987). İlkokul 5. sınıf öğrencilerinde benlik kavramının akademik başarı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gander, M.J., Gardiner, H.W. (1993) Çocuk ve Ergen Gelişimi. Çev: Ali Dönmez, Nilgün Çelen, Bekir Onur. İmge Kitapevi, Ankara.
 • Güçray, S. (1989). Çocuk Yuvasında ve aile yanında kalan 9-10-11 yaş çocuklarının özsaygı gelişimini etkileyen bazı etkenler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Güngör, A. (1989). “Lise Öğrencilerinin Öz saygı Düzeyini Etkileyen Etmenler”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z. “Altı Haftalık Yaz Spor Okulu Eğitiminin 6-13 Yaş Gurubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Gelişimine Etkileri” Performans cilt 9., Sayı: 3-4. Yıl. 2003.
 • Hawkins, D.B., Gruber, J.J. (1982). “Little league baseball and player’s self esteem” Perceptual and motor skills. 35, 1335-1340.
 • İnelmen, K.C.Ö. (1996) Relationsship of Sex-Role Orientation To The Measure of Self-Esteem. Master of Arts in Social Psychology, Boğaziçi Universıty, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı. Ç. (1978). “Çocuğun Değeri” Psikoloji Dergisi.1.1.2-4.
 • KIMBALL, O. M. (1973). Developments of norms for the Coopersmith Self-Esteem Inventory: Grades four through eight. Dissertation Abstracts Interna- tional, 34, 1131-1132.
 • Lee, R. G. (1986). A study of primary school pupils’ academic performance and self-esteem in relation to their position in the family. Unpublished M. Ed. thesis, School of Education, University of Leeds.
 • Mckay, M., Fanning, P.(1998). Özgüven Yaratılması ve Korunması. Epsilon Yayın- cılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Muratlı, S. (1997) Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayınevi, 1. Baskı, Ankara.
 • Olrich, T.W. (1992). “The Relationship of Male Identity, The Mesamorphic Image and Anabolic Steroid Use in Bodybuilding.” MAI-30/01, p.20, Spring 1992.
 • Onur, E. P. (1981). Çocuklarda öz-saygının önkoşulları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özoğul, S. N. (1988) Annenin çalışmasının ve bazı bireysel niteliklerin çocuğun özsaygısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniver- sitesi.
 • Pıers, E. V. (1969). Manual of Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, Nashville: Counsellor Recordings and Tests.
 • Pıers, E. V. & Harrıs, D. (1964). Age and other correlates of self-concept in children. Journal of Educational Psychology, 55, 91-95.
 • Pişkin, M., “Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması.” 111.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 15-16 Nisan 1996: Çukurova Üniversitesi, Adana. syf. 1-11.15.
 • Rosenberg, M. (1965). “Society and Adolescent Self-image” Princeton. NJO Princeton Universty Pres.
 • ROSENBERG, F., & SIMMONS, R. G. (1975). Sex differences in the self-concept in adolescence. Sex Roles, 1, 147-159.
 • Salokun, S.D. (1990). “Comparısıon of Nıgerıan high school athletes and non- athletes on self-concept”. Perceptual and motor skills. 70. 865-866.
 • Sherril, C., Hinson, M., Gerch, B., Kennedy, S.O., Low, L.(1990) “Self concepts of disabled youth athletes.” Perceptual and motor skills. 70, 1093-1098.
 • Smith, R.E. (1979) “Coach affectiveness training” Journal of sport psychology. 1, 59-75.
 • Vincent, M.F. (1976) “Comparision of self-concept of college woman: Athletes and physical education majors”. Research Quarterly. 47, 218-225.
 • Wılson, J., & Fasko, D. (1992). Self-esteem, achievement, and career choices of rural students. Journal of Humanistic Education and Development, 30, 131-138.
 • Yurdagül, S. (1987). Bazı sosyo-ekonomik değişkenlerin lise öğrencilerinin benlik tasarımlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yörükoğlu, A. (1985) Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Özgür Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • The Relationship Between Children’s Self-Esteem And Summer Sport Schools

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nimet Haşıl KORKMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Korkmaz, N. H. (2007). Yaz Spor Okulları İle Çocukların Benlik Saygısı Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 49-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173383