PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 121 - 143, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • Azar, Ali. “Yeni Öğretmenlerin İş Başında Gelişimini Destekleyen Modeller”, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, İzmir, 1999.
 • Book.C., Byers, J. And Freeman J., “Student Expectations and Teacher Education Traditions with which we can and can not live.”Journal of Teacher Education, 1983, 34.
 • Çepni, Salih, A.P. Ayas ve A. Baki. “Fakülte-Okul İş Birliği Modelinin Uygulan- masında Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayı: 1, 1999.
 • Ergün, Mustafa ve Ali Özdaş. Okul Gözlemi ve Uygulama Çalışmalarının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, 1999
 • Güçlü, N. ve Güçlü, M. “Öğretmen Eğitimi ve Nitelik Sorunu ”Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu, Ankara. 1996.
 • Günçer, Barboros. Okullarda Uygulama Çalışmaları-İlköğretim, YÖK/DB. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
 • Harmandar, M ve Diğerleri. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul Dene- yimi” Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 148.Ankara, 2000.
 • Kitchers, R.H. An Early Field Experience Program in Teacher Education: A Grounded Theory Study. Unpublished Doctoral Dissertation. Arizona State University. 1983.
 • Kocabaş, Ayfer, Gönül Durukafa ve Işık Gürses. “1998-1999 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Buca Eğitim Fakültesi Uygulama Okulları İşbirliği Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:12, 2000.
 • Köroğlu, Hayrettin, Neşe Başer ve Güneş Yavuz. Okullarda Uygulama Çalışmala- rının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 2000.
 • Mc Intyre, D.J. A Response to the Crities of Field Experience Supervisors. Journal of Teacher Education, 35. 1984.
 • Sıdal, C. “Öğretmen Eğitiminde Okul Deneyiminin Önemi ve Bir Yaklaşım Önerisi”, Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu, Ankara. 1996.
 • YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Okullarda Uygulama Çalışmaları-Orta Öğretim, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 1997.
 • YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Fakülte-Okul İşbirliği, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1998.
 • Evaluation of the Opinions About the Benefits of the Application of
 • Experience to the Teacher Candidates

Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 121 - 143, 01.04.2007

Öz

Araştırmanın amacı, Okul Deneyimi I uygulamasının öğretmen adayları için hangi konularda ve ne düzeyde yararlı olduğunu tespit etmektir. Araştırma 35 uygulama öğretmeni ile 80 öğretmen adayı üzerinde yapıl- mıştır. Veriler 32 sorudan oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Anket yardımıyla elde edilen veriler Statistica programdan yararlanılarak analiz edilmiştir. Uygulama öğretmenlerinin ve aday öğretmenlerin görüşleri ara- sında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla “t testi” yapılmıştır. Grup- ların görüşleri arasındaki fark .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak yorum- lanmıştır. Araştırmanın sonucunda uygulama öğretmenleri ile aday öğret- menlerin okul deneyimi I uygulamasının öğretmen adaylarına sağladığı yararlar konusunda farklı görüşlere sahip oldukları saptanmıştır

Kaynakça

 • Azar, Ali. “Yeni Öğretmenlerin İş Başında Gelişimini Destekleyen Modeller”, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, İzmir, 1999.
 • Book.C., Byers, J. And Freeman J., “Student Expectations and Teacher Education Traditions with which we can and can not live.”Journal of Teacher Education, 1983, 34.
 • Çepni, Salih, A.P. Ayas ve A. Baki. “Fakülte-Okul İş Birliği Modelinin Uygulan- masında Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayı: 1, 1999.
 • Ergün, Mustafa ve Ali Özdaş. Okul Gözlemi ve Uygulama Çalışmalarının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, 1999
 • Güçlü, N. ve Güçlü, M. “Öğretmen Eğitimi ve Nitelik Sorunu ”Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu, Ankara. 1996.
 • Günçer, Barboros. Okullarda Uygulama Çalışmaları-İlköğretim, YÖK/DB. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
 • Harmandar, M ve Diğerleri. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul Dene- yimi” Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 148.Ankara, 2000.
 • Kitchers, R.H. An Early Field Experience Program in Teacher Education: A Grounded Theory Study. Unpublished Doctoral Dissertation. Arizona State University. 1983.
 • Kocabaş, Ayfer, Gönül Durukafa ve Işık Gürses. “1998-1999 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Buca Eğitim Fakültesi Uygulama Okulları İşbirliği Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:12, 2000.
 • Köroğlu, Hayrettin, Neşe Başer ve Güneş Yavuz. Okullarda Uygulama Çalışmala- rının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 2000.
 • Mc Intyre, D.J. A Response to the Crities of Field Experience Supervisors. Journal of Teacher Education, 35. 1984.
 • Sıdal, C. “Öğretmen Eğitiminde Okul Deneyiminin Önemi ve Bir Yaklaşım Önerisi”, Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu, Ankara. 1996.
 • YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Okullarda Uygulama Çalışmaları-Orta Öğretim, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 1997.
 • YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Fakülte-Okul İşbirliği, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1998.
 • Evaluation of the Opinions About the Benefits of the Application of
 • Experience to the Teacher Candidates

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa SARITAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sarıtaş, M. (2007). Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 121-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173387