PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Boks Antrenör Adaylarının Problem Çözme Becerisi ve Atılganlık Düzeylerinin Tespiti

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 447 - 459, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Alberti, R.E., Emmons, M.L. Your Perfect Right: A Guide to Assertive Behavior. San Louis Opispo, 1970.
 • Amman T., İkizler H.C., Karagözoğlu C. Sporda Sosyal Bilimler. Alfa Basım Yayım Dağıtım, 48-68, 2000.
 • Baltaş, A. Stresle Başa Çıkma Yolları. Remzi kitabevi, 8. Baskı, 1996.
 • Başer E. Uygulamalı Spor Psikolojisi. Bağırgan Yayımevi, 326, 331, 336, 337, 1998.
 • Bingham, A. Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. (Çev. A. Ferhan Oğuzhan), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1998.
 • Doğan O. Spor Psikolojisi. Nobel Kitabevi, 112-113, 2005
 • Heppner, P. P., Krauskopf, C. J. The Integration of Personal Problem Solving Processes Within Counseling. The Counseling Psychologist, 15, 371-447, 1987.
 • İnce, G., Şen, C. Adana İlinde Deplasmanlı Ligde Basketbol Oynayan Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. Spormetre, Ankara Üniver- sitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, c.4,1, s. 6, 2006.
 • Mızrak, O., Katkat, D. Öğretmen Adaylarının Pedagojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s. 81-87, 2003.
 • Morgan, C.T. Psikolojiye Giriş. (Çev. H. Arıcı ve Ark.). Meteksan Yayıncılık, 1999.
 • Onursal, A.M., Moralı, LS. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşleri. Performans, Ege Üniversi- tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, c. 11, 2, s. 9, 2005.
 • Pehlivan, Z., Konukman, F. Beden Eğitimi Öğretmenleri İle Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. 3- 5 Kasım Hacettepe Ünv. Spor Bil. Ve Tek. YO. 6. Spor Bil. Kong. s. 138, 2000.
 • Şah, H. Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engellileri Problem Çözme Becerileri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi. Mersin Ünv. Sağlık Bil. Enstit. Yüksek lisans Tezi, 2005.
 • Şahin, N., Şahin, N.H.&Heppner, P.P. Psychometric Proporties of The Problem Solving Inventoryin A Group Of Turkish University Students. Cognitive Theraphy and Research, 17(4),379-396, 1993.
 • Taylan, S. Heppner’in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Master Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 4, 1990.
 • Tümkaya, S., İflazoğlu, A. Ç.Ü. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Otomatik Düşünce ve Problem Çözme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değiş- kenlere Göre İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, c.6, 6, 2000.
 • Uğur, G. Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık ile Beden Algısı İlişkisi. Yayın- lanmamış Yükseklisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
 • Varlık, S. Ring ve Ustaları. Öztek Matbaacılık, s. 97, 99, 1987.
 • Voltan, N. Rathus Atılganlık Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikoloji Dergisi, 10, 23-25, 1980.
 • Yurtseven, F. Boks Teknik Taktik Eğitim Esasları. Gençlik ve Spor Vakfı Yayınları, s. 1, 1999.
 • The Determination of Problem Solving Skill and Assertiveness Levels of
 • Boxing Traıner Candidates

Boks Antrenör Adaylarının Problem Çözme Becerisi ve Atılganlık Düzeylerinin Tespiti

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 447 - 459, 01.08.2008

Öz

Bu çalışmada, boks antrenör adaylarının demografik özellikleri, atılganlık ve problem çözme becerileri araştırılmıştır. Çalışmada Türkiye’nin çeşitli illerinden 1. Kademe Boks Antrenör kursuna katılan 29 kişi yer almıştır. Adaylara kişisel bilgi formu, Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programında test edilmiştir. İki grup arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplar arasındaki farklılığı değişkenlere göre incelemek için Kruskal Wallis testi, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, boks antrenör adaylarının, RAE ve PÇE puan ortalamalarının orta seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyleri, branşı seçme nedenleri ve medeni halleri ile RAE ve PÇE puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Mesleklerine göre PÇE puanları arasında farklılık yokken, RAE puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Aylık ortalama gelirleri ile PÇE ve RAE puanları arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Yaşla PÇE puanı arasında ilişki yokken, yaşla RAE puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. RAE puanı ile PÇE puanı arasında ise negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Alberti, R.E., Emmons, M.L. Your Perfect Right: A Guide to Assertive Behavior. San Louis Opispo, 1970.
 • Amman T., İkizler H.C., Karagözoğlu C. Sporda Sosyal Bilimler. Alfa Basım Yayım Dağıtım, 48-68, 2000.
 • Baltaş, A. Stresle Başa Çıkma Yolları. Remzi kitabevi, 8. Baskı, 1996.
 • Başer E. Uygulamalı Spor Psikolojisi. Bağırgan Yayımevi, 326, 331, 336, 337, 1998.
 • Bingham, A. Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. (Çev. A. Ferhan Oğuzhan), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1998.
 • Doğan O. Spor Psikolojisi. Nobel Kitabevi, 112-113, 2005
 • Heppner, P. P., Krauskopf, C. J. The Integration of Personal Problem Solving Processes Within Counseling. The Counseling Psychologist, 15, 371-447, 1987.
 • İnce, G., Şen, C. Adana İlinde Deplasmanlı Ligde Basketbol Oynayan Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. Spormetre, Ankara Üniver- sitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, c.4,1, s. 6, 2006.
 • Mızrak, O., Katkat, D. Öğretmen Adaylarının Pedagojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s. 81-87, 2003.
 • Morgan, C.T. Psikolojiye Giriş. (Çev. H. Arıcı ve Ark.). Meteksan Yayıncılık, 1999.
 • Onursal, A.M., Moralı, LS. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşleri. Performans, Ege Üniversi- tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, c. 11, 2, s. 9, 2005.
 • Pehlivan, Z., Konukman, F. Beden Eğitimi Öğretmenleri İle Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. 3- 5 Kasım Hacettepe Ünv. Spor Bil. Ve Tek. YO. 6. Spor Bil. Kong. s. 138, 2000.
 • Şah, H. Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engellileri Problem Çözme Becerileri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi. Mersin Ünv. Sağlık Bil. Enstit. Yüksek lisans Tezi, 2005.
 • Şahin, N., Şahin, N.H.&Heppner, P.P. Psychometric Proporties of The Problem Solving Inventoryin A Group Of Turkish University Students. Cognitive Theraphy and Research, 17(4),379-396, 1993.
 • Taylan, S. Heppner’in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Master Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 4, 1990.
 • Tümkaya, S., İflazoğlu, A. Ç.Ü. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Otomatik Düşünce ve Problem Çözme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değiş- kenlere Göre İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, c.6, 6, 2000.
 • Uğur, G. Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık ile Beden Algısı İlişkisi. Yayın- lanmamış Yükseklisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
 • Varlık, S. Ring ve Ustaları. Öztek Matbaacılık, s. 97, 99, 1987.
 • Voltan, N. Rathus Atılganlık Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikoloji Dergisi, 10, 23-25, 1980.
 • Yurtseven, F. Boks Teknik Taktik Eğitim Esasları. Gençlik ve Spor Vakfı Yayınları, s. 1, 1999.
 • The Determination of Problem Solving Skill and Assertiveness Levels of
 • Boxing Traıner Candidates

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Füsun ÖZTÜRK Bu kişi benim


Şenay KOPARAN Bu kişi benim


Mehmet EFE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, F. , Koparan, Ş. & Efe, M. (2008). Boks Antrenör Adaylarının Problem Çözme Becerisi ve Atılganlık Düzeylerinin Tespiti . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 447-459 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173426