BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 2, 461 - 483, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Abraham, M.R., Williamson, V.M. A Cross-Age Study of the Understanding of Five Chemistry Concepts. Journal of Research in Science Teaching. V.31, N.2. 1994: 147-165.
 • Akbayır, K. Üniversite 2. Sınıf Öğrencilerinin Serilerin Tayininde Bazı Yakınsaklık Kriterlerindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:12, No:2. 2004: 443–450.
 • Arnaodin, M., Mintzes, J. Students' Alternative Conceptions of The Human Circulatory System: A Cross Age Study. Science Education. V.69. 1985: 721-733.
 • Anderson, B. Pupils' Explanations of Some Aspects of Chemical Reactions. Science Education. V.70, N.5. 1986: 549-563.
 • Ayas, A., Demirbaş, A. Turkish Secondary Students' Conceptions of Introductory Chemistry Concepts. Journal of Chemical Education. V.74, N.5. 1997: 518-521.
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, S. Metal, Ametal, Yarı-Metal ve Alaşım Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Karşılaştırılması. MEB Dergisi. No:166. 2005.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. Kavram Yanılgılarının Çalışma Yaprak- larıyla Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma. MEB Dergisi. No:163. 2004.
 • Erol, E. Prevalence and Correlates of Math Anxiety in Turkish High School Students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1989.
 • Ersoy, Y. Son dönemde okullarda matematik/fen eğitiminde çağdaş gelişmeler ve genel eğilimler. DEÜ Buca Eğitim Fak. Dergisi. No:12. 2000: 235-246.
 • Erbaş, K.A., Ersoy, Y. Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eşitsizliklerin çözümündeki başarıları ve olası kavram yanılgıları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, s. 225. 16-18 Eylül 2002, Ankara: ODTÜ.
 • Gilbert, J.K., Osborne, R.J., Fensham, P.J. Children's Science and Its Consequences for Teaching. Science Education. V.66, N.4, 1982: 623-633.
 • Griffiths, A.K., Preston, K.R. Grade-12 Students' Misconceptions Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules. Journal of Research in Science Teaching. V.29, N.6. 1992: 611-628.
 • Güneş, B. Kişisel Web Sayfası. Fizikteki Kavram Yanılgıları. 10 Mayıs 2007.
 • Gür, H., Seyhan, G. İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları. 12 Mayıs 2007
 • Haidar, A.H., Abraham, M.R. A Comparison of Applied and Theoretical Knowledge of concepts Based on the Particulate Nature of Matter. Journal of Research in Science Teaching. V.28. 1991: 919-938.
 • Kandemir, M. Matematikte Kavram Kalıcılığı. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:12, No:2. 2004: 394-416.
 • Lawson, A.E., Thomson, L.D. Formal Reasoning Ability and Misconceptions Concerning Genetic and Natural Selection. Journal of Research in Science Teaching. V.25. 1988: 733-746.
 • Moralı, S., Köroğlu, H., Çelik, A. Buca Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:24, No:1. 2004: 161-175.
 • Osborne, R.J., Bell, B.F., Gilbert, Y.K. Science Teaching and Children's View of the World. Journal of in Science Teaching. V.5. 1983: 1-14.
 • Özsoy, N., Kemankaşlı, N. Ortaöğretim Örencilerinin Çember Konusundaki Temel Hataları ve Kavram Yanılgıları. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, V.3, N.4. Article 19. 2004
 • Richardson, F.C., Suinn, R.M. The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology. N.19. 1972: 551-554.
 • Shiland, T.W. A Theoretical Nature of the National Science Education Standards. Science Education. V.82, N.5. 1998: 615-617.
 • Zoller, U. Student's Misunderstanding and misconceptions in College Freshman Chemistry (general and organic). Journal of Research in Science Teaching. V.27, N.10. 1990: 1053-1065.
 • Primary School Students’ Misconceptions About Geometry

İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 2, 461 - 483, 01.08.2008

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “doğru,
doğru parçası, ışın” konularındaki kavram yanılgılarını tespit etmek ve bu
yanılgıların cinsiyet, matematik karne notu, geometri ilgi düzeyi, ayda
okunan kitap sayısı, farklı kaynaklardan yararlanma durumu ve Türkçe karne
notu değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.
Araştırmanın örneklemini, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Ticaret ve Sanayi
Odası İlköğretim Okulu’nda bulunan toplam 103 altıncı sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, öğrencilerin “doğru,
doğru parçası, ışın” konularındaki kavram yanılgılarını tespit etmek için 10
adet çoktan seçmeli sorunun bulunduğu bir test ve Erol (1989) tarafından
“Math Anxiety Rating Scale –MARS-A” adlı ölçekten Türk kültürüne
adapte edilmiş olan Matematik Kaygısı Ölçeği (MKÖ) ve öğrencilerin
demografik özelliklerini belirlemek amacıyla demografik bilgi formu
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, frekans tabloları, t-testi ve
varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre;
matematik karne notu, geometri ilgi düzeyi, farklı kaynaklardan yararlanma
durumu ve Türkçe karne notunu grupları arasında kavram yanılgılarının
oluşmasına ilişkin farklılıklar olduğu ortaya çıkarken; cinsiyet ve ayda
okunan kitap sayısı durumları arasında kavram yanılgılarının oluşması ile
ilgili olarak farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kaygı ölçeğine göre
de; matematik kaygısı yüksek olan öğrencilerin kavram yanılgılarına daha
sık düştükleri, kaygı düzeyi düşük olan öğrencilerin ise kavram yanılgılarına
daha az düştükleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak
kavram yanılgılarının giderilmesi konusunda öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Abraham, M.R., Williamson, V.M. A Cross-Age Study of the Understanding of Five Chemistry Concepts. Journal of Research in Science Teaching. V.31, N.2. 1994: 147-165.
 • Akbayır, K. Üniversite 2. Sınıf Öğrencilerinin Serilerin Tayininde Bazı Yakınsaklık Kriterlerindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:12, No:2. 2004: 443–450.
 • Arnaodin, M., Mintzes, J. Students' Alternative Conceptions of The Human Circulatory System: A Cross Age Study. Science Education. V.69. 1985: 721-733.
 • Anderson, B. Pupils' Explanations of Some Aspects of Chemical Reactions. Science Education. V.70, N.5. 1986: 549-563.
 • Ayas, A., Demirbaş, A. Turkish Secondary Students' Conceptions of Introductory Chemistry Concepts. Journal of Chemical Education. V.74, N.5. 1997: 518-521.
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, S. Metal, Ametal, Yarı-Metal ve Alaşım Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Karşılaştırılması. MEB Dergisi. No:166. 2005.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. Kavram Yanılgılarının Çalışma Yaprak- larıyla Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma. MEB Dergisi. No:163. 2004.
 • Erol, E. Prevalence and Correlates of Math Anxiety in Turkish High School Students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1989.
 • Ersoy, Y. Son dönemde okullarda matematik/fen eğitiminde çağdaş gelişmeler ve genel eğilimler. DEÜ Buca Eğitim Fak. Dergisi. No:12. 2000: 235-246.
 • Erbaş, K.A., Ersoy, Y. Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eşitsizliklerin çözümündeki başarıları ve olası kavram yanılgıları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, s. 225. 16-18 Eylül 2002, Ankara: ODTÜ.
 • Gilbert, J.K., Osborne, R.J., Fensham, P.J. Children's Science and Its Consequences for Teaching. Science Education. V.66, N.4, 1982: 623-633.
 • Griffiths, A.K., Preston, K.R. Grade-12 Students' Misconceptions Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules. Journal of Research in Science Teaching. V.29, N.6. 1992: 611-628.
 • Güneş, B. Kişisel Web Sayfası. Fizikteki Kavram Yanılgıları. 10 Mayıs 2007.
 • Gür, H., Seyhan, G. İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları. 12 Mayıs 2007
 • Haidar, A.H., Abraham, M.R. A Comparison of Applied and Theoretical Knowledge of concepts Based on the Particulate Nature of Matter. Journal of Research in Science Teaching. V.28. 1991: 919-938.
 • Kandemir, M. Matematikte Kavram Kalıcılığı. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:12, No:2. 2004: 394-416.
 • Lawson, A.E., Thomson, L.D. Formal Reasoning Ability and Misconceptions Concerning Genetic and Natural Selection. Journal of Research in Science Teaching. V.25. 1988: 733-746.
 • Moralı, S., Köroğlu, H., Çelik, A. Buca Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:24, No:1. 2004: 161-175.
 • Osborne, R.J., Bell, B.F., Gilbert, Y.K. Science Teaching and Children's View of the World. Journal of in Science Teaching. V.5. 1983: 1-14.
 • Özsoy, N., Kemankaşlı, N. Ortaöğretim Örencilerinin Çember Konusundaki Temel Hataları ve Kavram Yanılgıları. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, V.3, N.4. Article 19. 2004
 • Richardson, F.C., Suinn, R.M. The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology. N.19. 1972: 551-554.
 • Shiland, T.W. A Theoretical Nature of the National Science Education Standards. Science Education. V.82, N.5. 1998: 615-617.
 • Zoller, U. Student's Misunderstanding and misconceptions in College Freshman Chemistry (general and organic). Journal of Research in Science Teaching. V.27, N.10. 1990: 1053-1065.
 • Primary School Students’ Misconceptions About Geometry

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kürşat YENİLMEZ Bu kişi benim

Elif YAŞA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YENİLMEZ, K., & YAŞA, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 461-483.