PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kaygı Açısından İncelenmesi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 433 - 450, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Aitken, M.E., 1982. A Perosanity Profile of the Collajge Student Procrastinator. Doktoral dissertation, University of Pittsburg.
 • Aydın, A. ve Tekinsav-Sütçü, S. 2007. Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik ve Güvenirliğin İncelenmesi. Çocuk, Gençlik ve Ruh Sağlığı Dergisi, 14 (2), 79–89.
 • Aydoğan, D., 2008. Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı ve Öz Yeterliliği İle Açıklanabilirliği. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Balkıs, M., 2006. Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Düşünme ve Karar Verme Tarzları İle İlişkisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamamış Doktora Tezi.
 • Beswick, G., Rothblum, E. D. ve Mann, L., 1988. Psychological Antecedents of Student Procrastination. Australian Psychologist, 23, 207-217.
 • Çakıcı, D. Ç., 2003. Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme ve Akademik Erteleme Davranışının İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çakmak, Ö. ve Hedevanlı, M., 2005. Eğitim ve Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S.14, 115–127.
 • Deniz, M. E., Traş, Z., Aydoğan, D., 2007. Akademik Erteleme ve Denetim Odağının Duygusal Zeka Yeteneklerine Göre İncelenmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,17-19 Ekim. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Dryden, W., 2000. Ertelemek Yaşamı Kaçırmaktır. İstanbul: Rota Yayın.
 • Ferrari, J. R., 1992. Procrastinators and Perfect Behaviour: An Explorartory Factor Analysis of Self-Presentation, Self-Awareness, and Self- Handicapping Components. Journal of Research in Personality, 26, 75-84.
 • Ferrari, J. R., Johnson, J. L. and McCown, W. G., 1995. Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment. New York: Plenum Press.
 • Ferrari, J. R., 2000. Procrastination and Attention : Factor Analysis of Attention Deficit, Brodomness, İntelligence, Self-Esteem, and Task Delay Frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, Special Issue, 15(5), 185-196.
 • Geçtan, E., 1981. Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara: Maya Matbaacılık.
 • Gülebağlan, C., 2003. Öğretmenlerin İşleri Son Ana Erteleme Eğilimlerinin, Mesleki Yeterlilik Algıları, Mesleki Deneyimleri Ve Branşları Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. Anakara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Haycock, L. A., McCarthy, P. and Skay, C. L., 1998. Procrastination in College Students: The Role of Self-Efficacy and Anxiety. Journal of Counseling and Development, 76, 317-324.
 • Kachgal, M., Hansen, L. Sunny and Nutter, Kevin J., 2001. Academic Procrastination Prevention İntervention: Strategies and Recommendations. Journel of Developmental Education, 25,1.
 • Karasar, N., 2002. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Lay, C. H., 1986. At Last, My Research Article on Procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474–495.
 • Mann, L., 1982. Decisional Procrastination scale. Unpublished inventory. Avustralia: Filinders University of South Avustralia.
 • Ocaktan, M.E., Keklik, A. ve Çöl, M., 2002. Abidinpaşa Sağlık Ocağında Çalışan Sağlık Personelinde Spielberg Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzey. Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 55, 1, 21– 28.
 • Onwuegbuzie, A. J., 2004. Academic Procrastination and Statistics Anxiety. Assessment and Evaluation in Higher Eduaciton. Vol. 29, No. 1, 3- 19
 • Orpen, C., 1998. The Causes and Consequences of Academic Procrastination: A Research note. Westmister Studies in Education,21.
 • Öner, N. ve A., Le Compte., 1983. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. No: 333, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Scher, J.S. and Osterman, N.M., 2002. Procrastination, Conscientiousness, Anxiety, And Goals: Exploring The Measurement and Correlates of Procrastination Among School- Aged Children. Psychology in the Schools, 39 (4), 385-398.
 • Senecal, C., Koestner, R. and Vallerand, J., 1995. Self-Regulation and Academic Procrastination, The Journal of Social Psychology, 135 (5), 607-619.
 • Spielberger, C. D., Gorsuch R. L., and Lushene, R. E., 1970. Manual for State-Trait Anxiety Inventory. CA: Consulting Psychologists Press.
 • Sweitzer, N.G., 1999. “Fiddle-Dee-Dee, I’ll Think About It Tomorrow”: Overcoming Academic Procrastination in Higher Education. M.A. Thesis, Biola University: The Faculty of The Department of Education.
 • Tuckman, B. W., 1998. Using Tests as an Incentive to Motivate Procrastinators to Study. The Journal of Experimental Education, 66(2), 141-147.

Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kaygı Açısından İncelenmesi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 433 - 450, 01.08.2010

Öz

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel erteleme, karar vermeyi erteleme, akademik erteleme düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin sürekli kaygılarının, genel erteleme, karar vermeyi erteleme, akademik ertelemelerin, cinsiyet, yaş, öğrenim gördüğü bölüm, mezun olduğu lise türü, anne ve babanın eğitim durumu, anne ve babanın mesleğine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubu 95’i erkek ve 193 kadın olmak üzere toplam 288 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma verileri sürekli kaygı envanteri, genel erteleme, karar vermeyi erteleme, akademik erteleme ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda sürekli kaygının genel erteleme, karar vermeyi erteleme ve akademik ertelemeyi anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir (p< 0,01). Öğrencilerin karar vermeyi erteleme düzeyleri, yaş değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Genel erteleme ve akademik erteleme düzeylerinin sınıf değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Genel erteleme ve akademik erteleme düzeylerinin öğrencilerin öğrenim görmüş oldukları bölüm türüne göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Karar vermeyi erteleme ve sürekli kaygı puanları ile aile geliri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Akademik, erteleme, genel erteleme, karar vermeyi erteleme ve sürekli kaygı puan ortalamalarının anne ve baba mesleği arasında anlamlı farklılaşma bulunmamıştır.

Kaynakça

 • Aitken, M.E., 1982. A Perosanity Profile of the Collajge Student Procrastinator. Doktoral dissertation, University of Pittsburg.
 • Aydın, A. ve Tekinsav-Sütçü, S. 2007. Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik ve Güvenirliğin İncelenmesi. Çocuk, Gençlik ve Ruh Sağlığı Dergisi, 14 (2), 79–89.
 • Aydoğan, D., 2008. Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı ve Öz Yeterliliği İle Açıklanabilirliği. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Balkıs, M., 2006. Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Düşünme ve Karar Verme Tarzları İle İlişkisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamamış Doktora Tezi.
 • Beswick, G., Rothblum, E. D. ve Mann, L., 1988. Psychological Antecedents of Student Procrastination. Australian Psychologist, 23, 207-217.
 • Çakıcı, D. Ç., 2003. Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme ve Akademik Erteleme Davranışının İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çakmak, Ö. ve Hedevanlı, M., 2005. Eğitim ve Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S.14, 115–127.
 • Deniz, M. E., Traş, Z., Aydoğan, D., 2007. Akademik Erteleme ve Denetim Odağının Duygusal Zeka Yeteneklerine Göre İncelenmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,17-19 Ekim. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Dryden, W., 2000. Ertelemek Yaşamı Kaçırmaktır. İstanbul: Rota Yayın.
 • Ferrari, J. R., 1992. Procrastinators and Perfect Behaviour: An Explorartory Factor Analysis of Self-Presentation, Self-Awareness, and Self- Handicapping Components. Journal of Research in Personality, 26, 75-84.
 • Ferrari, J. R., Johnson, J. L. and McCown, W. G., 1995. Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment. New York: Plenum Press.
 • Ferrari, J. R., 2000. Procrastination and Attention : Factor Analysis of Attention Deficit, Brodomness, İntelligence, Self-Esteem, and Task Delay Frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, Special Issue, 15(5), 185-196.
 • Geçtan, E., 1981. Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara: Maya Matbaacılık.
 • Gülebağlan, C., 2003. Öğretmenlerin İşleri Son Ana Erteleme Eğilimlerinin, Mesleki Yeterlilik Algıları, Mesleki Deneyimleri Ve Branşları Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. Anakara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Haycock, L. A., McCarthy, P. and Skay, C. L., 1998. Procrastination in College Students: The Role of Self-Efficacy and Anxiety. Journal of Counseling and Development, 76, 317-324.
 • Kachgal, M., Hansen, L. Sunny and Nutter, Kevin J., 2001. Academic Procrastination Prevention İntervention: Strategies and Recommendations. Journel of Developmental Education, 25,1.
 • Karasar, N., 2002. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Lay, C. H., 1986. At Last, My Research Article on Procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474–495.
 • Mann, L., 1982. Decisional Procrastination scale. Unpublished inventory. Avustralia: Filinders University of South Avustralia.
 • Ocaktan, M.E., Keklik, A. ve Çöl, M., 2002. Abidinpaşa Sağlık Ocağında Çalışan Sağlık Personelinde Spielberg Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzey. Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 55, 1, 21– 28.
 • Onwuegbuzie, A. J., 2004. Academic Procrastination and Statistics Anxiety. Assessment and Evaluation in Higher Eduaciton. Vol. 29, No. 1, 3- 19
 • Orpen, C., 1998. The Causes and Consequences of Academic Procrastination: A Research note. Westmister Studies in Education,21.
 • Öner, N. ve A., Le Compte., 1983. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. No: 333, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Scher, J.S. and Osterman, N.M., 2002. Procrastination, Conscientiousness, Anxiety, And Goals: Exploring The Measurement and Correlates of Procrastination Among School- Aged Children. Psychology in the Schools, 39 (4), 385-398.
 • Senecal, C., Koestner, R. and Vallerand, J., 1995. Self-Regulation and Academic Procrastination, The Journal of Social Psychology, 135 (5), 607-619.
 • Spielberger, C. D., Gorsuch R. L., and Lushene, R. E., 1970. Manual for State-Trait Anxiety Inventory. CA: Consulting Psychologists Press.
 • Sweitzer, N.G., 1999. “Fiddle-Dee-Dee, I’ll Think About It Tomorrow”: Overcoming Academic Procrastination in Higher Education. M.A. Thesis, Biola University: The Faculty of The Department of Education.
 • Tuckman, B. W., 1998. Using Tests as an Incentive to Motivate Procrastinators to Study. The Journal of Experimental Education, 66(2), 141-147.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil EKŞİ Bu kişi benim


Bülent DİLMAÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ekşi, H. & Dilmaç, B. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kaygı Açısından İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 433-450 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173492