PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 47 - 59, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz, K.Ü. 2003. Aktif öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, Kanyılmaz Matbaası, 172 s,İzmir.
 • Akın, N. 2009. İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Renk Konusunun İşlenişinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Battistich, V., Solomon, D. ve Delucchi, K. 1993. Interaction Processes And Students Outcomes In Cooperative Learning Groups. Elementary School Journal, 94:p.19-32.
 • Bourner, J, Hughes M. and Bourner, T. 2001. First-year Undergraduate Experiences of Group Project Work, Assessment and Evaluation in Higher Education, 26, 19-39.
 • Cooper, J., Mueck, R., 1990. Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on Excellence in College Teaching, 1, 68- 76.
 • Delen, H., 1998. Temel eğitim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi, Yüksek Lisans Tezi ,Adana
 • Doolittle P., 1997. “Vygotsky's Zone of Proximal Development as a Theoretical Foundation for Cooperative Learning”, Journal on Excellence in College Teaching; 8(1), 83-103.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., ve Bayrakçeken, S., 2004. İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. 2005. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle İlgili Çalışmalar Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) sayfa: 59-83
 • Gömleksiz, M., 1993. Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.
 • Gümüş, O. 2006. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Hedeflerinin Kazandırılması ve Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hendrix, J.C. 1996. Cooperative Learning: Building a Democratic Community. Jul./Aug. 333–336.
 • Johnson, D.W., and Johnson, R.T., 1992. Approaches to implementing cooperative learning in the social studies classroom, cooperative learning in the social studies classroom: An Invitation Social study, R.J., Stahl and R.L., Vansicle Editor : Washington National Council for the social studies. Bulletin No: 87, 44-51.
 • Kocabaş, A. 1995. İşbirlikli Öğrenmenin Blok Flüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özçelik, A. 2007. İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Dersinde Başarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir.
 • Slavin, R.E., 1988. Small group methods, The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon pres.
 • Şimşek, Ü., Doymuş, K. ve Kızıloğlu N., 2005, Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve beceriler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 67-80.
 • Veenman, S. ve ark. 2005. Effects of A Cooperative Learning Program on The Elaborations of Students During Help Seeking and Help Giving American Educational Research Journal. 42:115,37. Washington.
 • Watson, S. B., 1992. The essential elements of cooperative learning, The AmericanBiology Teacher, 54(2), 84-86.
 • Yaman, F. 2008. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerine “Madde ve Isı” Konusunda Fen ve Teknoloji Dersi Hedeflerinin Kazandırılmasında İşbirlikli Öğrenme Kuramının Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S. 2008. İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt:8, sayı:2 sayfa: 223-236.
 • Yılmaz, A. 2001. İşbirliğine Dayalı Öğrenme; Etkili Ancak İhmal Edilen ya da Yanlış Kullanılan Bir Metot. [Electronic version]. Milli Eğitim Dergisi (150).

Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 47 - 59, 01.04.2011

Öz

Bu araştırmada, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki tutumlarına etkileri üzerinde durulmuştur. “İnsan ve Çevre” ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle işlenmesine, Bursa ilinin Nilüfer, Kestel ve Yıldırım ilçelerinden seçilen dört farklı okuldan toplam 101 (kız:46, erkek:55) öğrenci katılmıştır. Veriler, 20 sorudan oluşan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketiyle toplanmış ve SPSS 13.00 paket programında değerlendirilmiştir. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin %85’inin tutumları üzerine olumlu yönde etkili olduğu, ayrıca kız ve erkek öğrencilerin tutumları üzerindeki etkileri bakımından, farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K.Ü. 2003. Aktif öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, Kanyılmaz Matbaası, 172 s,İzmir.
 • Akın, N. 2009. İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Renk Konusunun İşlenişinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Battistich, V., Solomon, D. ve Delucchi, K. 1993. Interaction Processes And Students Outcomes In Cooperative Learning Groups. Elementary School Journal, 94:p.19-32.
 • Bourner, J, Hughes M. and Bourner, T. 2001. First-year Undergraduate Experiences of Group Project Work, Assessment and Evaluation in Higher Education, 26, 19-39.
 • Cooper, J., Mueck, R., 1990. Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on Excellence in College Teaching, 1, 68- 76.
 • Delen, H., 1998. Temel eğitim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi, Yüksek Lisans Tezi ,Adana
 • Doolittle P., 1997. “Vygotsky's Zone of Proximal Development as a Theoretical Foundation for Cooperative Learning”, Journal on Excellence in College Teaching; 8(1), 83-103.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., ve Bayrakçeken, S., 2004. İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. 2005. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle İlgili Çalışmalar Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) sayfa: 59-83
 • Gömleksiz, M., 1993. Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.
 • Gümüş, O. 2006. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Hedeflerinin Kazandırılması ve Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hendrix, J.C. 1996. Cooperative Learning: Building a Democratic Community. Jul./Aug. 333–336.
 • Johnson, D.W., and Johnson, R.T., 1992. Approaches to implementing cooperative learning in the social studies classroom, cooperative learning in the social studies classroom: An Invitation Social study, R.J., Stahl and R.L., Vansicle Editor : Washington National Council for the social studies. Bulletin No: 87, 44-51.
 • Kocabaş, A. 1995. İşbirlikli Öğrenmenin Blok Flüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özçelik, A. 2007. İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Dersinde Başarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir.
 • Slavin, R.E., 1988. Small group methods, The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon pres.
 • Şimşek, Ü., Doymuş, K. ve Kızıloğlu N., 2005, Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve beceriler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 67-80.
 • Veenman, S. ve ark. 2005. Effects of A Cooperative Learning Program on The Elaborations of Students During Help Seeking and Help Giving American Educational Research Journal. 42:115,37. Washington.
 • Watson, S. B., 1992. The essential elements of cooperative learning, The AmericanBiology Teacher, 54(2), 84-86.
 • Yaman, F. 2008. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerine “Madde ve Isı” Konusunda Fen ve Teknoloji Dersi Hedeflerinin Kazandırılmasında İşbirlikli Öğrenme Kuramının Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S. 2008. İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt:8, sayı:2 sayfa: 223-236.
 • Yılmaz, A. 2001. İşbirliğine Dayalı Öğrenme; Etkili Ancak İhmal Edilen ya da Yanlış Kullanılan Bir Metot. [Electronic version]. Milli Eğitim Dergisi (150).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sema Nur GÜNGÖR Bu kişi benim


Muhlis ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güngör, S. N. & Özkan, M. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Çalışma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 47-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173506