PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Okullarında Karşılaşılan Sorunların Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 117 - 139, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. 2008. Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aydın R., Şahin H. ve Topal T. 2008. Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA,12(2), 119-142.
 • Akgün,Ö.E., Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak,E., Demirel,F. ve Karadeniz,Ş. 2009. Bilimsel araştırma yöntemleri (3.baskı). Büyüköztürk, Ş. (Eds.) Nitel Araştırmalar (s.249-283). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Baştürk, S. 2007. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Bulut, S. ve Demircioğlu, H. 2000. Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 194-200.
 • Boz, N. ve Boz, Y. 2006. Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353– 368.
 • Çetintaş, B. ve Genç, A. 2005. Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 75-84.
 • Dursun, Ö.Ö. ve Kuzu, A. 2008. Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 159-178.
 • Eraslan, A. 2009. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.
 • Genç, A., Sarıçam, C. ve Bakır, N. 2001. Alman dili eğitimi anabilim dallarında okul deneyimi I dersinin uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 41-51.
 • Güzel, H. ve Cerit, N. 2006. Tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliği öğrencilerinin okul deneyimi etkinliklerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Güzel, H. ve Oral, I. 2006. S.U. Eğitim fakültesi OFMAE bolumu öğrencilerinin okul deneyimi üzerine bir araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Gök, T. ve Sılay, İ. 2004. Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Gilroy, D. P. 1992. The political rape of initial teacher education in England and Wales: a JET rebuttal. Journal of Education for Teaching, 18(1), 5–22.
 • Glatter, R., Castle, F., Cooper, D., Evans, J. ve Woods, P. 2005. What’s new? Identifying innovation arising from school collaboration initiatives. Leadership, 33(4), 381-399.
 • Köroğlu, H., Başer, N. ve Güneş, Y. 2000. Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.
 • Miles, B. Matthew and Huberman, M. A. 1994. Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Severcan, S. 2007. Okul öncesi öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Saracho, O 2004. Supporting literacy-related play: roles for teachers of young children. Early Childhood Education Journal, 31(3), 201-205.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A 2005. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma (5.baskı). Nitel Veri Analizi 221-251. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tuğluk, M. N. 2007. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Pitfielda, M. and Morrison 2009. Teachers’ experiences of mentoring on a flexible initial teacher education programme: implications for partnership development. Journal of Education for Teaching, 35(1), 19–32.

Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Okullarında Karşılaşılan Sorunların Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 117 - 139, 01.04.2011

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel yönteme göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Kafkas Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliğinde okuyan öğrenciler oluştururken çalışma grubunu 2009-2010 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıfta okuyan gönüllü olarak seçilen 16 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda, gönüllü olarak seçilen 16 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Nitel verilerin analizi aşamasında içerik analizi ve tümevarımcı analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada, Sınıf Öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları Okul Öncesi Öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarına göre uygulama okulundaki idareci, öğrenci ve uygulama öğretmeninden daha fazla olumsuz yaklaşımlarla karşılaşmışlardır. Benzer şekilde öğretmenlik uygulaması sürecinde daha fazla güçlüklerle karşılaşmışlardır. Ayrıca kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre uygulama okullarındaki idareci, öğrenci ve uygulama öğretmeninden daha fazla olumsuz yaklaşımlarla karşılaşmışlardır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. 2008. Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aydın R., Şahin H. ve Topal T. 2008. Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA,12(2), 119-142.
 • Akgün,Ö.E., Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak,E., Demirel,F. ve Karadeniz,Ş. 2009. Bilimsel araştırma yöntemleri (3.baskı). Büyüköztürk, Ş. (Eds.) Nitel Araştırmalar (s.249-283). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Baştürk, S. 2007. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Bulut, S. ve Demircioğlu, H. 2000. Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 194-200.
 • Boz, N. ve Boz, Y. 2006. Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353– 368.
 • Çetintaş, B. ve Genç, A. 2005. Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 75-84.
 • Dursun, Ö.Ö. ve Kuzu, A. 2008. Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 159-178.
 • Eraslan, A. 2009. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.
 • Genç, A., Sarıçam, C. ve Bakır, N. 2001. Alman dili eğitimi anabilim dallarında okul deneyimi I dersinin uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 41-51.
 • Güzel, H. ve Cerit, N. 2006. Tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliği öğrencilerinin okul deneyimi etkinliklerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Güzel, H. ve Oral, I. 2006. S.U. Eğitim fakültesi OFMAE bolumu öğrencilerinin okul deneyimi üzerine bir araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Gök, T. ve Sılay, İ. 2004. Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Gilroy, D. P. 1992. The political rape of initial teacher education in England and Wales: a JET rebuttal. Journal of Education for Teaching, 18(1), 5–22.
 • Glatter, R., Castle, F., Cooper, D., Evans, J. ve Woods, P. 2005. What’s new? Identifying innovation arising from school collaboration initiatives. Leadership, 33(4), 381-399.
 • Köroğlu, H., Başer, N. ve Güneş, Y. 2000. Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.
 • Miles, B. Matthew and Huberman, M. A. 1994. Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Severcan, S. 2007. Okul öncesi öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Saracho, O 2004. Supporting literacy-related play: roles for teachers of young children. Early Childhood Education Journal, 31(3), 201-205.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A 2005. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma (5.baskı). Nitel Veri Analizi 221-251. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tuğluk, M. N. 2007. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Pitfielda, M. and Morrison 2009. Teachers’ experiences of mentoring on a flexible initial teacher education programme: implications for partnership development. Journal of Education for Teaching, 35(1), 19–32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özden DEMİR Bu kişi benim


Özgül ÇAMLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demir, Ö. & Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Okullarında Karşılaşılan Sorunların Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 117-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173510