PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 141 - 159, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Avşar, Z., Alkış, S. 2007. İşbirlikli öğrenme yöntemi “birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.
 • Bümen, N. T. 2006. Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim. 142 (31), 3-14.
 • Dewey, J. 1910. How we think? D. C. Heath and Co., Publishers, U. S. A.
 • Ekiz, D. 2006. Kendini ve başkalarını izleme: sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online. 5 (1), 45-57. http://ilkogretim-online.org.tr. 12.11.2006 tarihinde ulaşıldı.
 • Flavell, John H. 1979. Metacognition and cognitive monitoring: a new era of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906- 911.
 • Kıncal, R. Y., Ergül, R. ve Timur, S. 2007. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.
 • Kim, Y. 2005. Cultivating reflective thinking: the effects of a reflective thinking tool on learners’ learning performance and metacognitive awareness in the context of on-line learning. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University The Graduate School College of Education, USA.
 • Kollu, E. 2005. Kubaşık öğrenme tekniklerinden birlikte öğrenme tekniğinin 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilerin akademik başarıları ve arkadaşlık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Loughran, J. J. 1996. Developing reflective practice: learning about teaching and learning through modeling. Falmer Press, London, Washington, D.C.
 • Mccrindle, A. R., Christensen, C. A. 1995. The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction, 5, 167-185.
 • Miettinen, R. 2000. The concept of experiential learning and John Dewey’s theory of reflective thought and action. International Journal Of Lifelong Education. 19 (1), 54- 72.
 • Jacobs, J. E., Paris, S. G. 1987. Children’s metacognition about reading: issues in definition, measurement and instruction. Educational Psychologist, 22 (3and4): 255-278.
 • Pollard, A. 1999. Reflective teaching in the primary school, A Handbook for the Classroom, London: Third Edition, Cassell.
 • Saban, A. 2000. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner, how professionals think in action. United States Of America, Basic Books.
 • Schunk, D. H., Zimmerman, B. J. 1998. Self- regulated learning from teaching to self reflective practice. New York: Guilford Press.
 • Taggart G. L., Wilson, A. P. 2005. Promoting reflective thinking in teachers, 50 action strategies. Second Ed., Corwin Pres.
 • Tokat Test Üretim Uygulama Bölümü 2007. Türkiye Odalar Ve Borsalar İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sıralamaları,http://www.tokattesturetim.net/JAVA/siralama/siralama _sube.jsp?ilce=01andsinif=5andokul=076andkategori=tumuandgrafi k=ilandsiralama=puan_ort_toplamandsira=desc.10.01.2007 tarihinde ulaşıldı. Şube Başarı
 • Ünver, G. 2003. Yansıtıcı düşünme. Birinci Basım. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Wilson J., Jan, L. W 1993. Thinking for themselves; developing strategies for reflective thinking. Australia: Eleanor Curtain Publishing.
 • Zimmerman, B. J. 2002. Becoming a self-regulated learner: an overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.

İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 141 - 159, 01.04.2011

Öz

Yansıtıcı düşünme becerileri, bireyin düşünme ve öğrenme süreçlerine ilişkin farkındalığına ek olarak, bu süreçlerdeki zayıf ve güçlü yönleri belirlemesi ve geliştirmek için planlama yapmasını gerektiren bir tür kendini değerlendirme becerisidir. Bu düşünme becerisinin gelişimi öğrencilerin hem başarılarını arttırma hem de bireysel gelişimlerini sağlamada önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma öntestsontest kontrol gruplu desene göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde günlük tutma ve sorgulama stratejileri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen akademik başarı ölçeği bilişsel alanın; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinlikler bilgi düzeyinde deney ve kontrol grupları arasında bir farklılığa yol açmazken, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur

Kaynakça

 • Avşar, Z., Alkış, S. 2007. İşbirlikli öğrenme yöntemi “birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.
 • Bümen, N. T. 2006. Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim. 142 (31), 3-14.
 • Dewey, J. 1910. How we think? D. C. Heath and Co., Publishers, U. S. A.
 • Ekiz, D. 2006. Kendini ve başkalarını izleme: sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online. 5 (1), 45-57. http://ilkogretim-online.org.tr. 12.11.2006 tarihinde ulaşıldı.
 • Flavell, John H. 1979. Metacognition and cognitive monitoring: a new era of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906- 911.
 • Kıncal, R. Y., Ergül, R. ve Timur, S. 2007. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.
 • Kim, Y. 2005. Cultivating reflective thinking: the effects of a reflective thinking tool on learners’ learning performance and metacognitive awareness in the context of on-line learning. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University The Graduate School College of Education, USA.
 • Kollu, E. 2005. Kubaşık öğrenme tekniklerinden birlikte öğrenme tekniğinin 5. sınıf fen bilgisi dersinde öğrencilerin akademik başarıları ve arkadaşlık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Loughran, J. J. 1996. Developing reflective practice: learning about teaching and learning through modeling. Falmer Press, London, Washington, D.C.
 • Mccrindle, A. R., Christensen, C. A. 1995. The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction, 5, 167-185.
 • Miettinen, R. 2000. The concept of experiential learning and John Dewey’s theory of reflective thought and action. International Journal Of Lifelong Education. 19 (1), 54- 72.
 • Jacobs, J. E., Paris, S. G. 1987. Children’s metacognition about reading: issues in definition, measurement and instruction. Educational Psychologist, 22 (3and4): 255-278.
 • Pollard, A. 1999. Reflective teaching in the primary school, A Handbook for the Classroom, London: Third Edition, Cassell.
 • Saban, A. 2000. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner, how professionals think in action. United States Of America, Basic Books.
 • Schunk, D. H., Zimmerman, B. J. 1998. Self- regulated learning from teaching to self reflective practice. New York: Guilford Press.
 • Taggart G. L., Wilson, A. P. 2005. Promoting reflective thinking in teachers, 50 action strategies. Second Ed., Corwin Pres.
 • Tokat Test Üretim Uygulama Bölümü 2007. Türkiye Odalar Ve Borsalar İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sıralamaları,http://www.tokattesturetim.net/JAVA/siralama/siralama _sube.jsp?ilce=01andsinif=5andokul=076andkategori=tumuandgrafi k=ilandsiralama=puan_ort_toplamandsira=desc.10.01.2007 tarihinde ulaşıldı. Şube Başarı
 • Ünver, G. 2003. Yansıtıcı düşünme. Birinci Basım. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Wilson J., Jan, L. W 1993. Thinking for themselves; developing strategies for reflective thinking. Australia: Eleanor Curtain Publishing.
 • Zimmerman, B. J. 2002. Becoming a self-regulated learner: an overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra Nur ERSOZLU Bu kişi benim


Hilal KAZU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ersozlu, Z. N. & Kazu, H. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 141-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173511