PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 181 - 207, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. 2009. Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online, 8 (1), s. 146-158.
 • Baş, T. 2008. Anket (5 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bentley, D. ve Watts, M. 1997. Learning and Teaching In School Science (5 b.). Buckingham: Open University Press.
 • Coşkun, M. 2004. Coğrafya Öğretiminde Proje Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 99-107.
 • Çepni, S. 2005. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Debski, R. ve Gruba, P. 1999. A Qualitative Survey of Tertiary Instructor Attitudes Towards Project-Based CALL. Computer Assisted Language Learning, 12 (3), 219-239.
 • Demirhan, C. ve Demirel, Ö. 2003. Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (5), s. 48-61.
 • Demirsoy, A. 2002. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı Soruları ve Çözümleri (1 b.). Ankara: Meteksan.
 • Erdem, M. 2002. Proje Tabanlı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (22), 172-179.
 • Erdoğan, G. 2007. Çevre eğitiminde küresel ısınma konusunun öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Ersoy, A. 2006. İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme Uygulamaları.Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Foyn, B. ve Maus, E. 2002. Designing Tools and Contets For Project Based Learning With Net Based Curriculum. 14th ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, (s. 24-29).
 • Gökmen, C. 2003. Fen liselerinde yapılan proje çalışmalarının öğrenci tutumları ve öğretmen görüşleri ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gültekin, M. 2007. Proje Tabanlı Öğrenmenin Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi. İlköğretim Online, 6 (1), 93- 112.
 • İçelli, O., Polat, R. ve Sülün, A. 2007. Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri (1.Baskı). b.). Ankara: Maya Akademi.
 • Kalaycı, N. 2008. Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 85-105.
 • Karasar, N. 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katz, L. ve Chard, S. 1989. Engaging children’s minds: the project approach. Norwood: NJ: Ablex.
 • Kayış, A. 2006. Güvenilirlik Analizi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 403-426). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. 2001. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193- 200.
 • Laura Helle, P. T. 2006. Project-Based Learning in Post-Secondary Education – Theory, Practice and Rubber Sling Shots. Higher Education (51), 287-314.
 • Önen, F., Mertoğlu, H. Saka, M. ve Gürdal, A. 2010. Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenme İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeteneklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evra Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 137-158.
 • Özcan, R. 2007. Alg Biyoteknolojisinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutum ve Görüşlerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, Ş. 2009. Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Yeri Ve Önemi. The First International Congress of Educational. Çanakkale.
 • Pektaş, H. M. 2009. Okul müdürleri ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin ilköğretim okullarında yürütülen proje tabanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar (Kırıkkale ili örneği). YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Selco, J. I. Roberts, J. L. ve Wacks, D. B. 2003. The Analysis of Seawater: A Laboratory-Centered Learning Project in General Chemistry. Journal of Chemical Education, 76 (12), 54-57.
 • Tan, M. ve Temiz, K. B. 2003. Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 89-101
 • Yavuz, S. 2006. Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtluk, M. 2005. Proje Tabanlı Öğrenme. Ö. Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 181 - 207, 01.04.2011

Öz

Bu çalışmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarının Biyoloji Laboratuvarı kapsamında seçtikleri biyoloji konularını, proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenmelerinin akademik başarılarına etkisi belirlenmiştir. Ayrıca adayların proje oluşturma süreci, proje ürünleri ve bilimsel süreç becerileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, tarama modeli ve deneme modellerinden olan ön test son test kontrol gruplu deneysel model birlikte kullanılmıştır. Öğretmen Adayı Kişisel Bilgi Formu, Biyoloji Başarı Testi, Proje Önerisi Değerlendirme Formu ile Proje Sunumu Gözlem Çizelgesi olmak üzere dört farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, bağımsız gruplarda t-testi, bağımlı gruplarda t-testi, tek yönlü ANOVA testi kullanılmış ve aritmetik ortalama ( ), standart sapma (s.s), frekans (f), yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak; deney grubu ile kontrol grubu arasında biyoloji konularındaki akademik başarıları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür

Kaynakça

 • Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. 2009. Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online, 8 (1), s. 146-158.
 • Baş, T. 2008. Anket (5 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bentley, D. ve Watts, M. 1997. Learning and Teaching In School Science (5 b.). Buckingham: Open University Press.
 • Coşkun, M. 2004. Coğrafya Öğretiminde Proje Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 99-107.
 • Çepni, S. 2005. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Debski, R. ve Gruba, P. 1999. A Qualitative Survey of Tertiary Instructor Attitudes Towards Project-Based CALL. Computer Assisted Language Learning, 12 (3), 219-239.
 • Demirhan, C. ve Demirel, Ö. 2003. Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (5), s. 48-61.
 • Demirsoy, A. 2002. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı Soruları ve Çözümleri (1 b.). Ankara: Meteksan.
 • Erdem, M. 2002. Proje Tabanlı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (22), 172-179.
 • Erdoğan, G. 2007. Çevre eğitiminde küresel ısınma konusunun öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Ersoy, A. 2006. İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme Uygulamaları.Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Foyn, B. ve Maus, E. 2002. Designing Tools and Contets For Project Based Learning With Net Based Curriculum. 14th ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, (s. 24-29).
 • Gökmen, C. 2003. Fen liselerinde yapılan proje çalışmalarının öğrenci tutumları ve öğretmen görüşleri ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gültekin, M. 2007. Proje Tabanlı Öğrenmenin Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi. İlköğretim Online, 6 (1), 93- 112.
 • İçelli, O., Polat, R. ve Sülün, A. 2007. Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri (1.Baskı). b.). Ankara: Maya Akademi.
 • Kalaycı, N. 2008. Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 85-105.
 • Karasar, N. 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katz, L. ve Chard, S. 1989. Engaging children’s minds: the project approach. Norwood: NJ: Ablex.
 • Kayış, A. 2006. Güvenilirlik Analizi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 403-426). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. 2001. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193- 200.
 • Laura Helle, P. T. 2006. Project-Based Learning in Post-Secondary Education – Theory, Practice and Rubber Sling Shots. Higher Education (51), 287-314.
 • Önen, F., Mertoğlu, H. Saka, M. ve Gürdal, A. 2010. Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenme İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeteneklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evra Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 137-158.
 • Özcan, R. 2007. Alg Biyoteknolojisinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutum ve Görüşlerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, Ş. 2009. Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Yeri Ve Önemi. The First International Congress of Educational. Çanakkale.
 • Pektaş, H. M. 2009. Okul müdürleri ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin ilköğretim okullarında yürütülen proje tabanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar (Kırıkkale ili örneği). YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Selco, J. I. Roberts, J. L. ve Wacks, D. B. 2003. The Analysis of Seawater: A Laboratory-Centered Learning Project in General Chemistry. Journal of Chemical Education, 76 (12), 54-57.
 • Tan, M. ve Temiz, K. B. 2003. Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 89-101
 • Yavuz, S. 2006. Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtluk, M. 2005. Proje Tabanlı Öğrenme. Ö. Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek ZEREN ÖZER Bu kişi benim


Muhlis ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özer, D. Z. & Özkan, M. (2011). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 181-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173513