PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 209 - 216, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. 2007. Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 174, 232-249.
 • Arıcı, A. F. 2009. İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine bir inceleme. EKEV Akademi Dergisi, 13 (38), 331-342.
 • Bulut, B. 1998. İlköğretim 1.2.3. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, 15-16 Ekim 1998, Denizli.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. 2007. İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 173, 39–49.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A. ve Melanlıoğlu, D. 2007. Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 206-219.
 • Durukan, E. 2008. İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler ve manzum eserler üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim, 33 (357), 34-41.
 • Durukan, E. 2009. 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri anlamaya yönelik sorular üzerine taksonomik bir inceleme. Milli Eğitim, 181, 84-93.
 • Ensar, F. 2002. İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı soruları üzerine bir inceleme Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. 2006. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurt, N. 1999. Türkçe dersi kitaplarının niteliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özbay, M. 2003. Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 209 - 216, 01.04.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkçe ders kitaplarındaki metinleri uzunluk, anlaşılabilirlik, okunabilirlik ve görsellerle / etkinliklerle desteklenme bakımlarından öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından 13 soruluk ‘Türkçe Ders Kitaplarına İlişkin Görüşler Anketi’ geliştirilmiş ve Trabzon ilinde öğrenim gören 297 ilköğretim 2. kademe öğrencisine uygulanmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı (Croanbach alpha) 0,814 olarak bulunmuş, maddelerin geçerliliği alan uzmanlarının görüşleriyle sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16 programında frekans, yüzde ve tek yönlü ANOVA analizleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda; öğrencilerin X: 2,56 (Min:1, Max: 3 aralığında) oranında olumlu görüş bildirdikleri, sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. 2007. Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 174, 232-249.
 • Arıcı, A. F. 2009. İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine bir inceleme. EKEV Akademi Dergisi, 13 (38), 331-342.
 • Bulut, B. 1998. İlköğretim 1.2.3. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, 15-16 Ekim 1998, Denizli.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. 2007. İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 173, 39–49.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A. ve Melanlıoğlu, D. 2007. Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 206-219.
 • Durukan, E. 2008. İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler ve manzum eserler üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim, 33 (357), 34-41.
 • Durukan, E. 2009. 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri anlamaya yönelik sorular üzerine taksonomik bir inceleme. Milli Eğitim, 181, 84-93.
 • Ensar, F. 2002. İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı soruları üzerine bir inceleme Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. 2006. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurt, N. 1999. Türkçe dersi kitaplarının niteliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özbay, M. 2003. Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erhan DURUKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Durukan, E. (2011). Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 209-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173514