PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilimsel Yayınları Takip Eden ve Teknoloji Kullanan İlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 287 - 296, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Arın, D. ve Deveci, H. 2008. Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımının Öğrenci Başarısına Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26): 170-185.
 • Aydın, A. 2000. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Baran Ş., Doğan S. ve Yalçın M. 2002. Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1):89-96.
 • Ersoy,A ve Anagün, Ş. 2009. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Dergisi, 3(1): 58-79.
 • Cajas, F. 1999. Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21(7): 765-773.
 • Campbell, B., Lubben, F. 2000. Learning Science Through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everyday Situations. International Journal of Science Education, 22(3):239-252.
 • Demirkaya-Gedik, H. 2008. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel Olaylar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, S., Kıvrak. ve Baran, Ş. 2004. Lise Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1):57-63.
 • Enginar, İ., Saka, A. ve Ertuğrul, S. 2002. Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 24 Eylül 2007, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/b_kitabi.htm#.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. ve Doğar, Ç. 2004. Orta Öğretimde Bazı Kimya Kavramlarının Günlük Hayatla İlişkilendirilebilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Cilt IV, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, ss:2173-2197.
 • İlkörücü Göçmençelebi, Ş. 2007. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersinde Verilen Biyoloji Bilgilerini Kullanma ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jarman, R. ve Mclune, B. 2001. “Use The News: A Study of Secondary Teachers’ Use of Newspapers in The Science Classroom”. Journal of Biological Education 35(2): 69-74.
 • Karagölge, Z. ve Ceyhun İ. 2002. Öğrencilerin Bazı Kimyasal Kavramları Günlük Hayatta Kullanma Becerilerinin Tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2):287-290, Ekim.
 • Kıncal, R. Y., Ulutaş, M. 2009. İlköğretim 8. Sınıf Bilgisayar Dersi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22(1):293-312.
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2000. Fen Bilgisi Dersi (4., 5., 6., 7., 8. sınıf) Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Kasım 2000- 2518.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. 2005. Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (6-7-8. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özden, Y. 2003. Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özmen, H. 2003. Kimya Öğretmen Adaylarının Asit ve Baz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerini Günlük Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2):317-324.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. ve Bayrakçeken, S. 1998. Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, s:268-271.
 • Senemoğlu, N. 1998. Gelişim ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi.
 • Talu, R. 1957. İlkokullarda Gazete Ve Uygulanmış Duvar Gazeteleri. İstanbul: Öğretmen Kitapları: 63.
 • Taşdemir, A., Demirbaş, M. 2010. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Gördükleri Konulardaki Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Topses, G. 1997. Eğitim Psikolojisi: Kuramlar, Gelişim, Öğrenme, Öğretme,

Bilimsel Yayınları Takip Eden ve Teknoloji Kullanan İlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 287 - 296, 01.04.2011

Öz

Bu araştırmada, bilimsel içerikli yayınları takip eden ve teknoloji kullanan öğrenciler ile kullanmayanlar arasında, Fen Bilgisi dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bursa ili Osmangazi İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 ilköğretim okulundan seçilen 357 (190 erkek/ 167 kız) 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyini tespit etmek için iki ölçek ile olgusal maddelerin yer aldığı bir anket kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik ve t- testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak bilimsel içerikli dergi, gazete okuyan ve televizyon programı seyredenler ile bilgisayara sahip olanların, bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Arın, D. ve Deveci, H. 2008. Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımının Öğrenci Başarısına Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26): 170-185.
 • Aydın, A. 2000. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Baran Ş., Doğan S. ve Yalçın M. 2002. Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1):89-96.
 • Ersoy,A ve Anagün, Ş. 2009. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Dergisi, 3(1): 58-79.
 • Cajas, F. 1999. Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21(7): 765-773.
 • Campbell, B., Lubben, F. 2000. Learning Science Through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everyday Situations. International Journal of Science Education, 22(3):239-252.
 • Demirkaya-Gedik, H. 2008. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel Olaylar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, S., Kıvrak. ve Baran, Ş. 2004. Lise Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1):57-63.
 • Enginar, İ., Saka, A. ve Ertuğrul, S. 2002. Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 24 Eylül 2007, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/b_kitabi.htm#.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. ve Doğar, Ç. 2004. Orta Öğretimde Bazı Kimya Kavramlarının Günlük Hayatla İlişkilendirilebilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Cilt IV, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, ss:2173-2197.
 • İlkörücü Göçmençelebi, Ş. 2007. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersinde Verilen Biyoloji Bilgilerini Kullanma ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jarman, R. ve Mclune, B. 2001. “Use The News: A Study of Secondary Teachers’ Use of Newspapers in The Science Classroom”. Journal of Biological Education 35(2): 69-74.
 • Karagölge, Z. ve Ceyhun İ. 2002. Öğrencilerin Bazı Kimyasal Kavramları Günlük Hayatta Kullanma Becerilerinin Tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2):287-290, Ekim.
 • Kıncal, R. Y., Ulutaş, M. 2009. İlköğretim 8. Sınıf Bilgisayar Dersi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22(1):293-312.
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2000. Fen Bilgisi Dersi (4., 5., 6., 7., 8. sınıf) Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Kasım 2000- 2518.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. 2005. Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (6-7-8. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özden, Y. 2003. Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özmen, H. 2003. Kimya Öğretmen Adaylarının Asit ve Baz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerini Günlük Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2):317-324.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. ve Bayrakçeken, S. 1998. Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, s:268-271.
 • Senemoğlu, N. 1998. Gelişim ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi.
 • Talu, R. 1957. İlkokullarda Gazete Ve Uygulanmış Duvar Gazeteleri. İstanbul: Öğretmen Kitapları: 63.
 • Taşdemir, A., Demirbaş, M. 2010. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Gördükleri Konulardaki Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Topses, G. 1997. Eğitim Psikolojisi: Kuramlar, Gelişim, Öğrenme, Öğretme,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şirin İLKÖRÜCÜ GÖÇMENÇELEBİ Bu kişi benim


Muhlis ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göçmençelebi, Ş. İ. & Özkan, M. (2011). Bilimsel Yayınları Takip Eden ve Teknoloji Kullanan İlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 287-296 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173518