PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenme Stratejileri, Denetim Odağı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 467 - 486, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Bar-Tal, T. and Bar-Zahor, Y.1977. The relationship between perception of locus of control and academic achievement. Contemporary Educational Psychology, 2 181-199.
 • Baykan, Z., Naçar, M. ve Mazıcıoğlu, M. 2007. Öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi, 29(3), 220-227.
 • Boudah, D. J., & O’Neill, K. J. 1999. Learning strategies. ERIC/OSEP digest E577. reston, VA: ERIC Clearinghouse on disabilities and gifted education. http://searcheric.org/digests/ed433669.html November Retrieved 10, 2010 from,
 • Boysan, M. 2006. Çok Örneklemli Yapısal Eşitlik Analizi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Büyüköztürk, Ş. 2009. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Cassidy, S. and Eachus, P. 2000. Learning style, academic belief systems, self-report student proficiency and academic achievement in higher education, Educational Physicology, 20(3), 307-322.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve lisrel uygulamaları. Ankara: PegemA
 • Çoruh, Y. 2003. Denetim odağı ile stresle basa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Derman, A. 2002. İlköğretim 7. sınıfta fen blgisi derslerinde kullanılan farklı öğrenme Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. öğrencilerin başarılarına etkisi.
 • Dikbaş, Y. ve Hasırcı, Ö. 2008. Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 69-76.
 • Efe, N., Sağırlı, M., Ünlü, İ. ve Kaşkaya, A. 2009 Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 227-238.
 • Foley, R.M. and Epstein, M. 1992. Correlates of the academic achievement of adolescents with behavioral disorders. Behavioral Disorders, 18(1), 9-17
 • Garcia, T. and Pintrich, P. R. 1994. Regulation motivation and cognition in the classroom: The role of self schemas and self-regulatory strategies. In Schunk, D.H. and Zimmerman, B.J. (edit.). Self- regulation of learning and performance: İssue and educational applications.(pp. 127-154). Hillsdale, N.J.:Lawrence Erlbaum Associates.
 • Garcia, T. and Pintrich, P.R. 1995. Assessing students’ motivation and learning strategies: The motivated strategies for learning questionnare. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Fransisco.
 • Garson, D. 2010. “Structural Equation Modeling”, Retrieved November 2, 2010 from, http://www2.chass.ncsu.edu/garson /pa765/structur.html.
 • Güven, M. 2008. Development of learning strategies: Study of validition and reliability. World Applies Science Journal, 4(1), 31-36
 • Güvenç, H. 2010. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders çalışma öz- yeterlilik algıları ve öğrenme stratejisi kullanımları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35, 20-28.
 • Hamurcu, H. 2002. Okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 127- 134.
 • Jonassen, D. H. and Grabowski, B. L. 1993. Individual difference: Learning and instruction. New Jersey: Lawrence Erlbaum As.
 • Jöroskop, K and Sörbom, D. 1993. Structural equation modeling with SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software İnc.
 • Karakoç, Ş. ve Şimşek, N. 2004. The effect of teaching strategies on the usage of learning strategies, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 116-121.
 • Karalar, F. 2006. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. 2009. Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yay.
 • Kitsansas A., Sten, S. and Huie, F. 2009. The role of self-regulated strategies and goal orientation in predicting achievement of elementary school children. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 65-81.
 • Kline, R. B. 2005. Principles and practice of structrual equation modeling, New York: Guilford Press.
 • Lefcourt, H. M. 1992. Durability and impact of the locus of control construct. Psychological Bulletin, 112(3), 411-414.
 • Mcclun, L. A. and Merrell, K. W. 1998. Relationship of percieved parenting styles, locus of control orientation and self-concept among junior high age students, Psychology in the Schools, 35(4), 381-390.
 • Öngen, D. 2003. Denetim odağı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 35, 436-447
 • Özkal, N. ve Çetingöz, D. 2006. Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46, 259-275.
 • Pintrich P.R. and De Groot, E.V. 1990. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 83(1), 33-40
 • Sarıçoban, A. ve Sarıcaoğlu, A. 2008. The effect of the relationship between learning strategy and teaching strategies on academic achievement, Novitas-ROYAL, 2(2), 162-175.
 • Senemoğlu, N. 2009. Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sünbül, A. M. 2010. Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi
 • Şahinel, S. 2007. Eleştirel düşünme. Demirel, Ö.(ed.). Eğitimde yeni yönelimler(ss.123-136). Ankara: Pegem A.
 • Şimşek, Ö.F. 2007. Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel LİSREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yay.
 • Tabak, A., Erkuş, A. ve Meydan, C.H.2010. Denetim odağı ve yenilikçi birey arasındaki ilişkiler: Belirsizliğe tolerans ve risk almanın aracılık etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 159-176.
 • Talu, N. 1997. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Tay, B. 2007. Öğrenme stratejilerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersinde başarıya etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 87-102.
 • Tay, B. ve Yangın, B.2008. 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 73-88.
 • Yeşilyaprak, B. 2004. Denetim odağı. Y. Kuzgun, D. Deryakulu (Ed.). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yay.
 • Yılmaz, V. 2004. Lisrel ile yapısal eşitlik modelleri: Tüketici şikayetlerine uygulanması. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 77-90
 • Varinli, İ, Yaraş, E. ve Başalp, A. 2009. Duygusal zekanın müşteri odaklılık ve satış performansı üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 9(1), 113-130.
 • War, P. and Downing, J. 2000. Learning strategies learning anxiety and knowledge acquisition. British Journal of Psychology, 91, 311-333.
 • Watson, D. 1967. Relationship of locus of control and anxiety, Journal of Personality and Social Psychology, 6(1), 91-92
 • Weinstein, C. E. and Mayer, R. E. 1983. The teaching of learning strategies. Innovations Abstracts, 5, 32, (Document Resume, ED 237180), 1-4.
 • Wolters, C. A. 1999. The relation between high schools’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and İndividual Difference, 11(3), 281-299.

Öğrenme Stratejileri, Denetim Odağı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 467 - 486, 01.08.2011

Öz

Yapısal eşitlik modellemesi kullanılan bu çalışmada öğrenme stratejileri, denetim odağı ve başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar Afyonkarahisar merkez liselerde öğrenim görmekte olan 105 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada Denetim Odağı Ölçeği ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Başarı, denetim odağı ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen uyum indeksleri modelin iyi uyum verdiğini göstermektedir. [(x²=83.25, sd=63, x²/ sd=1.3, RMSEA=0.056, GFI=0.89, AGFI= 0.84, CFI=0.94, NNFI= 0.93)] Path analizi sonuçlarına göre, denetim odağı öğrenme stratejilerini açıklamada anlamlı bir etkiye sahip değilken, öğrenme stratejileri başarıyı açıklamada anlamlı bir etkiye sahiptir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır

Kaynakça

 • Bar-Tal, T. and Bar-Zahor, Y.1977. The relationship between perception of locus of control and academic achievement. Contemporary Educational Psychology, 2 181-199.
 • Baykan, Z., Naçar, M. ve Mazıcıoğlu, M. 2007. Öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi, 29(3), 220-227.
 • Boudah, D. J., & O’Neill, K. J. 1999. Learning strategies. ERIC/OSEP digest E577. reston, VA: ERIC Clearinghouse on disabilities and gifted education. http://searcheric.org/digests/ed433669.html November Retrieved 10, 2010 from,
 • Boysan, M. 2006. Çok Örneklemli Yapısal Eşitlik Analizi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Büyüköztürk, Ş. 2009. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Cassidy, S. and Eachus, P. 2000. Learning style, academic belief systems, self-report student proficiency and academic achievement in higher education, Educational Physicology, 20(3), 307-322.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve lisrel uygulamaları. Ankara: PegemA
 • Çoruh, Y. 2003. Denetim odağı ile stresle basa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Derman, A. 2002. İlköğretim 7. sınıfta fen blgisi derslerinde kullanılan farklı öğrenme Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. öğrencilerin başarılarına etkisi.
 • Dikbaş, Y. ve Hasırcı, Ö. 2008. Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 69-76.
 • Efe, N., Sağırlı, M., Ünlü, İ. ve Kaşkaya, A. 2009 Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 227-238.
 • Foley, R.M. and Epstein, M. 1992. Correlates of the academic achievement of adolescents with behavioral disorders. Behavioral Disorders, 18(1), 9-17
 • Garcia, T. and Pintrich, P. R. 1994. Regulation motivation and cognition in the classroom: The role of self schemas and self-regulatory strategies. In Schunk, D.H. and Zimmerman, B.J. (edit.). Self- regulation of learning and performance: İssue and educational applications.(pp. 127-154). Hillsdale, N.J.:Lawrence Erlbaum Associates.
 • Garcia, T. and Pintrich, P.R. 1995. Assessing students’ motivation and learning strategies: The motivated strategies for learning questionnare. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Fransisco.
 • Garson, D. 2010. “Structural Equation Modeling”, Retrieved November 2, 2010 from, http://www2.chass.ncsu.edu/garson /pa765/structur.html.
 • Güven, M. 2008. Development of learning strategies: Study of validition and reliability. World Applies Science Journal, 4(1), 31-36
 • Güvenç, H. 2010. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders çalışma öz- yeterlilik algıları ve öğrenme stratejisi kullanımları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35, 20-28.
 • Hamurcu, H. 2002. Okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 127- 134.
 • Jonassen, D. H. and Grabowski, B. L. 1993. Individual difference: Learning and instruction. New Jersey: Lawrence Erlbaum As.
 • Jöroskop, K and Sörbom, D. 1993. Structural equation modeling with SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software İnc.
 • Karakoç, Ş. ve Şimşek, N. 2004. The effect of teaching strategies on the usage of learning strategies, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 116-121.
 • Karalar, F. 2006. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. 2009. Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yay.
 • Kitsansas A., Sten, S. and Huie, F. 2009. The role of self-regulated strategies and goal orientation in predicting achievement of elementary school children. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 65-81.
 • Kline, R. B. 2005. Principles and practice of structrual equation modeling, New York: Guilford Press.
 • Lefcourt, H. M. 1992. Durability and impact of the locus of control construct. Psychological Bulletin, 112(3), 411-414.
 • Mcclun, L. A. and Merrell, K. W. 1998. Relationship of percieved parenting styles, locus of control orientation and self-concept among junior high age students, Psychology in the Schools, 35(4), 381-390.
 • Öngen, D. 2003. Denetim odağı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 35, 436-447
 • Özkal, N. ve Çetingöz, D. 2006. Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46, 259-275.
 • Pintrich P.R. and De Groot, E.V. 1990. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 83(1), 33-40
 • Sarıçoban, A. ve Sarıcaoğlu, A. 2008. The effect of the relationship between learning strategy and teaching strategies on academic achievement, Novitas-ROYAL, 2(2), 162-175.
 • Senemoğlu, N. 2009. Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sünbül, A. M. 2010. Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi
 • Şahinel, S. 2007. Eleştirel düşünme. Demirel, Ö.(ed.). Eğitimde yeni yönelimler(ss.123-136). Ankara: Pegem A.
 • Şimşek, Ö.F. 2007. Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel LİSREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yay.
 • Tabak, A., Erkuş, A. ve Meydan, C.H.2010. Denetim odağı ve yenilikçi birey arasındaki ilişkiler: Belirsizliğe tolerans ve risk almanın aracılık etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 159-176.
 • Talu, N. 1997. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Tay, B. 2007. Öğrenme stratejilerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersinde başarıya etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 87-102.
 • Tay, B. ve Yangın, B.2008. 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 73-88.
 • Yeşilyaprak, B. 2004. Denetim odağı. Y. Kuzgun, D. Deryakulu (Ed.). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yay.
 • Yılmaz, V. 2004. Lisrel ile yapısal eşitlik modelleri: Tüketici şikayetlerine uygulanması. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 77-90
 • Varinli, İ, Yaraş, E. ve Başalp, A. 2009. Duygusal zekanın müşteri odaklılık ve satış performansı üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 9(1), 113-130.
 • War, P. and Downing, J. 2000. Learning strategies learning anxiety and knowledge acquisition. British Journal of Psychology, 91, 311-333.
 • Watson, D. 1967. Relationship of locus of control and anxiety, Journal of Personality and Social Psychology, 6(1), 91-92
 • Weinstein, C. E. and Mayer, R. E. 1983. The teaching of learning strategies. Innovations Abstracts, 5, 32, (Document Resume, ED 237180), 1-4.
 • Wolters, C. A. 1999. The relation between high schools’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and İndividual Difference, 11(3), 281-299.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürbüz OCAK Bu kişi benim


Ahmet YAMAÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ocak, G. & Yamaç, A. (2011). Öğrenme Stratejileri, Denetim Odağı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 467-486 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173528