PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SBS Fen Bilimleri Testindeki Başarının Düşük Olma Nedenleriyle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 537 - 562, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. 2009. İlköğretim
 • öğrencilerinin akademik
 • başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin
 • incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Akbaba Altun, S., Çakan, M. 2008. Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173.
 • Aycan, Ş., Yumuşak, A. 2003. Lise müfredatındaki fizik konularının anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Aydede, M.N., Matyar, F. 2009. Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (1), 115-127.
 • Bıkmaz, H. F. 2003. İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(11), 117-127.
 • Bilgin, İ. 2006. The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight grade students’ science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 1(9):27-37.
 • Çepni, S., Küçük, M., Ayvacı, H. Ş. 2003. İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 131-145.
 • Deniz, İ. 2005. Öğrenci merkezli fen bilgisi eğitiminin öğrenci başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Dursun, D., Yüksel, Ş. 2004. Öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • EARGED 2002. ÖBBS 2002 öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi fen bilgisiraporu.21.10.2010tarihindehttp://earged.meb.gov.tr/dosyalar/o bbs/obbs_2002_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • EARGED 2007. ÖBBS 2005 ilköğretim öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi http://earged.meb.gov.tr/dosyalar/obbs/2005/fen_bilgisi.pdf adresinden alınmıştır. bilgisi raporu. 21.10.2010 tarihinde
 • EARGED 2009. ÖBBS 2008 öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi fen bilgisiraporu.21.10.2010tarihindehttp://earged.meb.gov.tr/dosyalar/o bbs/obbs_2008_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gömleksiz, M.N., Yüksel, Y. 2003. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygıları (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3, 71-81.
 • Johnson, D. M., Wardlow, G. W., Franklin T. D. 1997. Hands-on activities versus worksheets in reinforcing physical science principles: Effect on student achievement and attitude. Journal of Agricultural Education, 38(3), 9-17.
 • MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. 12.11.2008. 20242 sayılı sbs sonuçlarının değerlendirilmesi konulu genelge. 21.10.2010. tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2008/egitek/sbssonuc/e- okulSBSgenelge.pdf adresinden alınmıştır.
 • MEB. Kasım, 2007. Ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi. Tebliğler Dergisi http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html adresinden alınmıştır.
 • (70)2602.21.10.2010 tarihinde
 • Singh, K., Granville, M., Dika, S. 2002. Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and akademic engagement,The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
 • Stohr-Hunt, P. M. 1996. An analysis of frequency of hands-on experience and science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 101-109.
 • Turhan, F., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö., Yıldırım, H. İ. 2008. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişim düzeyleri, fen bilgisi başarıları, fen bilgisine karşı tutumları ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 439-450.
 • Uzun, N.B., Gelbal, S., Öğretmen, T. 2010. TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi,18(2), 531-544.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. 2008. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

SBS Fen Bilimleri Testindeki Başarının Düşük Olma Nedenleriyle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 537 - 562, 01.08.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS sınavında fen bilimleri sorularına verdikleri doğru cevap yüzdesinin düşük olmasının nedenlerine dair öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Kocaeli merkeze bağlı, farklı bölgelerde yer alan okullar arasından 9 devlet okulunda görev yapan, toplam 12 Fen ve Teknoloji öğretmeni ve bu okullardan 5 tanesindeki 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasından, SBS’de yüksek, orta ve düşük başarı sergilemiş 1’er öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci çalışma grubuna dahil edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış öğrenci ve öğretmen görüşme formları kullanılarak, yüz yüze görüşmelerle toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Öğrencilerin başarılarındaki düşüklük nedenlerinin; öğrencilerin kendilerinden, öğretmenden, anne-babalarından, Fen ve Teknoloji Programı’ndan, fiziksel eksikliklerden ve konu veya soru sorma tarzından kaynaklandığı belirlenmiştir

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. 2009. İlköğretim
 • öğrencilerinin akademik
 • başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin
 • incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Akbaba Altun, S., Çakan, M. 2008. Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173.
 • Aycan, Ş., Yumuşak, A. 2003. Lise müfredatındaki fizik konularının anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Aydede, M.N., Matyar, F. 2009. Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (1), 115-127.
 • Bıkmaz, H. F. 2003. İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(11), 117-127.
 • Bilgin, İ. 2006. The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight grade students’ science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 1(9):27-37.
 • Çepni, S., Küçük, M., Ayvacı, H. Ş. 2003. İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 131-145.
 • Deniz, İ. 2005. Öğrenci merkezli fen bilgisi eğitiminin öğrenci başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Dursun, D., Yüksel, Ş. 2004. Öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • EARGED 2002. ÖBBS 2002 öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi fen bilgisiraporu.21.10.2010tarihindehttp://earged.meb.gov.tr/dosyalar/o bbs/obbs_2002_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • EARGED 2007. ÖBBS 2005 ilköğretim öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi http://earged.meb.gov.tr/dosyalar/obbs/2005/fen_bilgisi.pdf adresinden alınmıştır. bilgisi raporu. 21.10.2010 tarihinde
 • EARGED 2009. ÖBBS 2008 öğrencilerinin başarılarının belirlenmesi fen bilgisiraporu.21.10.2010tarihindehttp://earged.meb.gov.tr/dosyalar/o bbs/obbs_2008_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gömleksiz, M.N., Yüksel, Y. 2003. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygıları (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3, 71-81.
 • Johnson, D. M., Wardlow, G. W., Franklin T. D. 1997. Hands-on activities versus worksheets in reinforcing physical science principles: Effect on student achievement and attitude. Journal of Agricultural Education, 38(3), 9-17.
 • MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. 12.11.2008. 20242 sayılı sbs sonuçlarının değerlendirilmesi konulu genelge. 21.10.2010. tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2008/egitek/sbssonuc/e- okulSBSgenelge.pdf adresinden alınmıştır.
 • MEB. Kasım, 2007. Ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi. Tebliğler Dergisi http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html adresinden alınmıştır.
 • (70)2602.21.10.2010 tarihinde
 • Singh, K., Granville, M., Dika, S. 2002. Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and akademic engagement,The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
 • Stohr-Hunt, P. M. 1996. An analysis of frequency of hands-on experience and science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 101-109.
 • Turhan, F., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö., Yıldırım, H. İ. 2008. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişim düzeyleri, fen bilgisi başarıları, fen bilgisine karşı tutumları ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 439-450.
 • Uzun, N.B., Gelbal, S., Öğretmen, T. 2010. TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi,18(2), 531-544.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. 2008. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif ÖZATA YÜCEL Bu kişi benim


Muhlis ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yücel, E. Ö. & Özkan, M. (2011). SBS Fen Bilimleri Testindeki Başarının Düşük Olma Nedenleriyle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 537-562 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173532